YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 1

1
Na̱ yóꞌo kúú na̱ veꞌe Jesús
1Ña̱ yóꞌo kúú tuti noo̱ tándaa yíko̱ kuu̱ ndidaá ña̱yuu ni̱ sa̱ kuu na̱ veꞌe Jesucristo, na̱ ni̱ kii tein na̱ veꞌe rey David, ta rey David ni̱ kii tein na̱ veꞌe Abraham. 2Chi̱ de̱ꞌe Abraham ñoó ni̱ sa̱ kuu Isaac, ta de̱ꞌe Isaac ni̱ sa̱ kuu Jacob, ta de̱ꞌe Jacob ni̱ sa̱ kuu Judá xíꞌín dao ka̱ ñani ra̱. 3Ta de̱ꞌe Judá xíꞌín iin ñáꞌa̱ naní Tamar ni̱ sa̱ kuu Fares xíꞌín Zara, ta de̱ꞌe Fares ni̱ sa̱ kuu Esrom, ta de̱ꞌe Esrom ni̱ sa̱ kuu Aram, 4ta de̱ꞌe Aram ni̱ sa̱ kuu Aminadab, ta de̱ꞌe Aminadab ni̱ sa̱ kuu Naasón, ta de̱ꞌe Naasón ni̱ sa̱ kuu Salmón, 5ta de̱ꞌe Salmón xíꞌín Rahab ni̱ sa̱ kuu Booz, ta de̱ꞌe Booz xíꞌín Rut ni̱ sa̱ kuu Obed, ta de̱ꞌe Obed ni̱ sa̱ kuu Isaí. 6Ta de̱ꞌe Isaí ni̱ sa̱ kuu David, na̱ ni̱ sa̱ kuu rey no̱ó na̱ Israel, ta de̱ꞌe rey David ni̱ sa̱ kuu Salomón, ta naná Salomón ni̱ sa̱ kuu ñadiꞌí Urías.
7Ta de̱ꞌe Salomón ni̱ sa̱ kuu Roboam, ta de̱ꞌe Roboam ni̱ sa̱ kuu Abías, ta de̱ꞌe Abías ni̱ sa̱ kuu Asa, 8ta de̱ꞌe Asa ni̱ sa̱ kuu Josafat, ta de̱ꞌe Josafat ni̱ sa̱ kuu Joram, ta de̱ꞌe Joram ni̱ sa̱ kuu Uzías, 9ta de̱ꞌe Uzías ni̱ sa̱ kuu Jotam, ta de̱ꞌe Jotam ni̱ sa̱ kuu Acaz, ta de̱ꞌe Acaz ni̱ sa̱ kuu Ezequías, 10ta de̱ꞌe Ezequías ni̱ sa̱ kuu Manasés, ta de̱ꞌe Manasés ni̱ sa̱ kuu Amón, ta de̱ꞌe Amón ni̱ sa̱ kuu Josías, 11ta de̱ꞌe Josías ni̱ sa̱ kuu Jeconías xíꞌín dao ka̱ ñani ra̱ tá tiempo ni̱ kue̱i na̱ ñoo Israel noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ ñoo Babilonia.
12Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kue̱i na̱ Israel ti̱xi ndáꞌa̱ ta̱ Babilonia, dá ni̱ sa̱ io iin de̱ꞌe Jeconías ñoó, ta ni̱ sa̱ naní rá Salatiel, ta de̱ꞌe Salatiel ni̱ sa̱ kuu Zorobabel, 13ta de̱ꞌe Zorobabel ni̱ sa̱ kuu Abiud, ta de̱ꞌe Abiud ni̱ sa̱ kuu Eliaquim, ta de̱ꞌe Eliaquim ni̱ sa̱ kuu Azor, 14ta de̱ꞌe Azor ni̱ sa̱ kuu Sadoc, ta de̱ꞌe Sadoc ni̱ sa̱ kuu Aquim, ta de̱ꞌe Aquim ni̱ sa̱ kuu Eliud, 15ta de̱ꞌe Eliud ni̱ sa̱ kuu Eleazar, ta de̱ꞌe Eleazar ni̱ sa̱ kuu Matán, ta de̱ꞌe Matán ni̱ sa̱ kuu Jacob, 16ta de̱ꞌe Jacob ni̱ sa̱ kuu José, ta José ni̱ sa̱ kuu yíi̱ María, ta de̱ꞌe María kúú Jesús, na̱ kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. 17Noo̱ ndidaá na̱ sáꞌano yóꞌo, kándaa̱ inio̱ ña̱ nda̱ Abraham, ta nda̱ David ni̱ sa̱ kuu na uxi̱ komi̱ na̱ sáꞌano. Ta nda̱ David, ta nda̱ tiempo ni̱ kue̱i na̱ Israel ti̱xi ndáꞌa̱ ta̱ Babilonia, ni̱ sa̱ kuu na uxi̱ komi̱ ka̱ na̱ sáꞌano. Ta nda̱ tiempo ni̱ kue̱i na̱ ñoo Israel ti̱xi ndáꞌa̱ na̱ ñoo Babilonia, ta nda̱ tiempo Cristo ni̱ sa̱ kuu tuku na uxi̱ komi̱ na̱ sáꞌano.
Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaki Jesús
18Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaki Jesús: María, ta kakuu naná Jesús, sa̱ ni̱ xi̱ꞌo va xi to̱ꞌon xi noo̱ José ña̱ tandaꞌa̱ xí xíꞌín rá. Tído tá ko̱ ñáꞌa̱ nakiꞌin táꞌan na kandei na, kúú ni̱ tu̱u va María ñóꞌo de̱ꞌe xi, chi̱ Espíritu ii̱ Ndios ni̱ xi̱ꞌo ña̱ ndato yóꞌo noo̱ xí. 19Ta José naní ta̱a kakuu yíi̱ xí, ta sa̱ꞌá ña̱ kúú rá iin ta̱a ndaa̱, ta ko̱ kóni̱ ra̱ chinaní kini ñaá rá, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱kani ini ra̱ ña̱ dión oon va dánkoo ñaá rá. 20Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌi ini ra̱ ña̱ dión kee ra, ta kúú ni̱ naꞌa̱ noo̱ iin ángel ni̱ kixi noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios noo̱ rá ti̱xi sa̱ni. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:
―José, na̱ veꞌe David, o̱ sa̱ nákani kuáchi̱ ino̱n kiꞌón María kakuu ñadiꞌóo̱n, dá chi̱ mií Espíritu ii̱ Ndios ni̱ xi̱ꞌo ña̱ꞌa ndato yóꞌo noo̱ xí, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ tu̱u xi ñóꞌo de̱ꞌe xi. 21Ta dákáki xi iin tayií lóꞌo̱, ta chinanón xi̱ Jesús, dá chi̱ ta yóꞌo dáka̱ki na̱ ñoo xi̱ no̱ó kua̱chi kée na ―kaá na̱.
22Ta ndidaá ña̱ yóꞌo ni̱ kuu, dá ni̱ xi̱nko̱o noo̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndios xíꞌín profeta, táꞌa̱n na̱ sa̱ ka̱sto̱ꞌon xíꞌín ña̱yuu to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n mií Ndios xíꞌín ná, chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱:
23Miía̱n tu̱u iin tadiꞌí tákí kañoꞌo de̱ꞌe xi.
Ta chinaní ná xi̱ Emanuel.
To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa: Ió Ndios xíꞌín yó.
24Tá ni̱ ndoto va José, kúú ni̱ kee ra choon ni̱ saꞌanda ángel ñoó. Ta kúú ni̱ ta̱ndáꞌa̱ vá rá xíꞌín xí. 25Tído ko̱ ní nákiꞌin táꞌan taꞌon na kudi̱ nduú na̱ xía̱n nani ni̱ sa̱ ñoꞌo taleé ñoó. Tá ni̱ kaki xi, dá ni̱ chi̱naní ñaá ná Jesús.

Currently Selected:

San Mateo 1: mxb

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy