YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 1

1
Läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ maˉgyu̱hˉ kya̱a̱ꜗ Jesucristo
(Lc. 3:23-38)
1Jeeˊ laˉ naˉsɨɨˉ jmɨɨˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ maˉgyu̱hˉ kya̱a̱ꜗ Jesucristo hi̱ˉ la̱a̱ꜗ saˊju̱ˉ kihꜗ David, hi̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ saˊju̱ˉ kihꜗ Abraham. 2Abraham maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Isaac. Isaac heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Jacob. Jacob maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Judá kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ ø̱ø̱yhꜚ. 3Judá maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Fare kya̱a̱hˊ Zara. Chooˈ hi̱ˉ heꜘ gaꜙla̱a̱ꜗ Tamar. Fare heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Esrom. Esrom maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Aram. 4Aram heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Aminadab. Aminadab maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Naasón. Naasón heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Salmón. 5Rahab kya̱a̱hˊ Salmón gaꜙla̱a̱ꜗ choˈjmiiˉ Booz. Rut kya̱a̱hˊ Booz heꜘ gaꜙla̱a̱ꜗ choˈjmiiˉ Obed. Obed heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Isaí. 6Isaí maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ rey David. Mëˊ Uría kya̱a̱hˊ rey David heꜘ gaꜙla̱a̱ꜗ choˈjmiiˉ Salomón. 7Salomón heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Roboam. Roboam maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Abía. Abía maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Asa. 8Asa heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Josafat. Josafat maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Joram. Joram maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Uzía. 9Uzía heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Jotam. Jotam maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Acaz. Acaz maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Ezequía. 10Ezequía heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Manasé. Manasé maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Amón. Amón maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Josía. 11Josía maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Jeconía kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ ø̱ø̱yhꜚ. Ji̱i̱ˉ kihꜗ Josía gaꜙjä̱ä̱yꜗ heˉ wɨɨꜘ dsaˉ Israel taꜙ hwaꜗ Babilonia. 12Maˉngëëꜘ maˉnääꜗ dsaˉ Israel taꜙ hwaꜗ Babilonia, Jeconía heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Salatiel. Salatiel maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Zorobabel. 13Zorobabel heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Abiud. Abiud maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Eliaquim. Eliaquim maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Azor.
14Azor heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Sadoc. Sadoc maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Aquím. Aquím maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Eliud. 15Eliud heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Eleazar. Eleazar maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Matán. Matán maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ Jacob. 16Jacob heꜘ maˊ la̱a̱ˈ jmiiˉ José, hi̱ˉ gaꜙla̱a̱ꜗ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱ꜗ María. María heꜘ gaꜙla̱a̱ꜗ chooˈ Jesús hi̱ˉ gaꜙläꜙche̱e̱ꜙ Cristo (heˉ hnøøꜗ jähꜙ hi̱ˉ naˉhña̱a̱ˊ). 17Läꜙjë̱ë̱ꜙ jmiiˉ dsaˉ heꜘ tëˉ gyaꜙkye̱e̱ꜘ dsaˉ waˊraˉ gaꜙhe̱e̱nˊ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ läꜙ gaꜙløøꜗ kya̱a̱hˊ Abraham, läꜙ gaꜙtëꜘ David. Läꜙja̱ˉ tëˉ gyaꜙkye̱e̱ꜘ dsaˉ kaˉlähꜘ, heˉ gaꜙløøꜗ kya̱a̱hˊ David läꜙji̱i̱hˈ maˊ gaꜙjä̱ä̱yꜗ heˉ wɨɨꜘ dsaˉ Israel taꜙ hwaꜗ Babilonia. Läꜙja̱ˉ tëˉ gyaꜙkye̱e̱ꜘ kaˉlähꜘ, heˉ gaꜙløøꜗ läꜙ maˊ gaꜙnääyꜗ Babilonia, läꜙji̱i̱hˈ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ Cristo.
Läꜙlaˉ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ Jesús
(Lc. 2:1-7)
18Läꜙlaˉ gaꜙlaꜗ maˊ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ Jesucristo. María chooyˈ maˊ naˉlaꜚ hmoohˊ kiyhˈ kya̱a̱hˊ José. Pero jä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ ka̱a̱yˈ ø̱ø̱yhꜚ, maˉkya̱a̱ˉ baˊ María gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. 19José, dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱yꜗ, maˊ jmeeyꜙ heˉ lluꜗ jmahꜗ, hiꜙ saꜙ maˊ hnøøyˈ maˊ miˉkwa̱hꜗ dsaˉ kihꜗ María, heˉja̱ˉ gaꜙllaꜘ dsëyꜗ maˊ be̱e̱yˈ toˉkëˊ baˊ. 20Maˉngëëꜘ maˊ jmeeyꜙ hʉʉˊdsëˉ läꜙja̱ˉ, gaꜙläꜙjnääꜘ kiyhꜗ ja̱a̱ˉ ángel kya̱a̱ꜗ Dio jeeˊ naˉgwɨ̱ɨ̱yˉ, hi̱ˉ gaꜙjähꜘ sɨɨyhꜙ:
—José, saˊju̱ˉ kihꜗ David, taꜙ waˊ ga̱hˈ ka̱a̱hˈ María naˉ, jmä̱ä̱hˈ dsaˉmëꜘ kya̱a̱hꜗ. Jëëhꜘ, kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ baˊ ja̱ˉ, heˉ kya̱a̱yˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ. 21Läꜙcha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱yꜗ hi̱ˉ miˊche̱e̱hꜗ Jesús, jëëhꜘ hi̱ˉ heꜘ lä̱ä̱ꜗ dsaˉgoohꜘ hnähꜘ kihꜗ dsoˊkyeˉ.
22Gaꜙläꜙjëꜙ heˉ ja̱ˉ gaꜙlaꜗ mahꜗ läꜙteꜗ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio lloꜘjooꜗ, läꜙko̱hꜘ maˊ gaꜙjäyhꜘ:
23Ja̱a̱ˉ chihˉmëꜘ kwa̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ maˉjë̱ë̱ꜙ dsaˉñʉʉhˉ,
ka̱a̱yꜗ gyʉ̱ʉ̱ˉ mahꜗ läꜙcha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ ñʉʉhˉ kiyhꜗ.
Hiꜙ gyʉ̱ʉ̱ˉ heꜘ läꜙche̱e̱ˉ Emanuel.
Juuˈ laˉ hnøøꜗ jähꜙ: Dio kya̱a̱hˊ jneˊ.
24Läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙñeꜗ José jeeˊ këyꜙ ja̱ˉ, gaꜙjmeeyꜘ läꜙko̱o̱ˉ madaꜚ heˉ gaꜙjmeeꜘ ángel kya̱a̱ꜗ Dio kiyhꜗ, gaꜙhe̱e̱hˉ bihꜗ gaꜙka̱a̱yꜗ María. 25Pero saꜙ gaꜙläꜙkyu̱u̱yꜙ läꜙji̱i̱hˈ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ gyʉ̱ʉ̱ˉ ñʉʉhˉ toˉnëˊ kya̱a̱yˈ, hi̱ˉ gaꜙmiꜙche̱e̱yˉ Jesús maˉngëëꜘ maˉläˉcha̱a̱yꜙ.

Currently Selected:

San Mateo 1: chz

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy