YouVersion Logo
Search Icon

SAN JUAN 1

1
Ixchivinti Dios val qayntaun lapanaki
1Pꞌunaj tejkan tachun puꞌaqtaynil, va tavanancha ixlhiꞌalin qayntaun yu junkan ni Chivinti. Ni Chivinti va chꞌantaun ixtꞌaꞌalinta ni Dios, vachu ni anchanuꞌ Chivinti yucha va Dios ixjunita. 2Yucha va chꞌantaun ixtꞌaꞌalinta ni Dios tejkan tachun puꞌaqtaynil. 3Va por yucha Dios makal tachun yu alin. Incha jantu kaꞌalil ni yucha, ex jantu ixmakakal tuꞌuchun yu alin. 4Va kun yucha minchal ni jatsukunti. Ni jatsukunti va tacha taun maklku yu jalakmasuniy ni lapanakni yu ox tin. 5Chuncha yu maklku tꞌoqx mapulkuy laka putsꞌisniꞌ. Ixtapꞌasta ni putsꞌisniꞌ jantu lay kamaqalhajal.
6Ni Dios malaqachal qayntaun lapanaki yu ixjunkan Juan. 7Yucha mil va para kalhichivinil ni anchanu maklku para chuncha lay katalhakapuꞌal tachun ni lapanakni. 8Pero ni Juan yucha jantu ni maklku kaval. Yucha malaqachakal va para kalhichivinil yu anchanuꞌ maklku para katamispal ni lapanakni. 9Ni anchanuꞌ maklku va yu laqsaval mapulkuy la ixjatsukuntikꞌan tachun ni lapanakni. Va yucha ixminta aniy lakamunukpaꞌ.
10Yucha makal ni lakamunukpaꞌ, ex aniy kilachil, pero ni lapanakni yu ixtavilanal aniy jantu katamispal. 11Kilachil la ixtꞌun pero ixlapanakni jantu katalaqaꞌil. 12Pero ni lapanakni yu ox talaqaꞌil, yu talhakapuꞌal, yuꞌuncha jalaqxtaqnil ixtapꞌasta para kataval sasꞌatꞌan Dios. 13Va Dios yu jalakmakal sasꞌatꞌan. Jantu chuncha katatsukul la ixlakatunajkꞌan. Vachuꞌ jantu por yu ixtanajun lapanakni. Va Dios yu chuncha jalakmakal.
14Ni anchanu yu junkan ni Chivinti yucha kiilhitsukuchil ixlakatunaj y val lapanaki, ex taulal chꞌantaun kun kijnan. Vamun yuꞌ minchal kun Dios. Xlhiyucha klaqtsꞌiu ni laqsaval la ay ixjunita. Va ayaj qalꞌox y tachun yu masuy va laqsaval. 15Ni Juan lhichivinil ni yucha, va pꞌays naul: “Va yucha yu kitꞌin xaklajunau kaminaꞌ astan. Pero mas kamil astan, yucha ixlhiꞌalin tejkan kitꞌin jantukaꞌ xaktsukuy. Xlhiyucha yucha apalay ay xajantu kitꞌin.”
16Ex yu kijnan tachun laqaꞌiniu yu lajꞌay ixmaqaliti, yucha kintaxtaqlhaanitan yu lajꞌoxi. 17Ni ixlhachimoꞌon Dios lhimil qayntaun lapanaki yu ixjunkan Moisés. Va Jesucristo lhimil yu ay japaxkanti ali ni chivinti yu laqsaval kintamasuniyan Dios. 18Jantu matichun kalaqtsꞌil ni Dios. Ni istsꞌal yu achaniy yucha va chꞌantaun tꞌavil ixPay. Va yucha kintamasunin tacha junitacha ni Dios.
Ni Juan yu jamaqchajꞌavanaꞌ lhichiviniy ni Cristo
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19Ni israelitas yu machaqan Jerusalén tamalaqachanil kuras ali levitas ni Juan ni katalhisakmil tasꞌayucha ixjunita. 20Tejkan talhisakmil, niman jalakjunil:
—Ni kitꞌin jantu ni Cristo kakval.
21Ex astan tajunchoqol:
—¿Ex tasꞌayucha kꞌatꞌi? ¿Uxintꞌicha kꞌatꞌi ni Elías yu maqancha ixlaqputeꞌey ixchivinti Dios?
Ex yu Juan naul:
—Jantu yuꞌ kakval.
Ex aaqtaun tajunil:
—¿Ex tasꞌayucha unitꞌa ni uxintꞌi? ¿Uxintꞌicha ni lapanaki yu maqancha ixtanajun tsꞌanqay kamil astan laqputeꞌeniꞌ ixchivinti Dios?
Ex qaltayanal:
—Jantu yuꞌ kakval.
22Aaqtaun tajunchoqol:
—Kilajuniu tasꞌayucha kꞌatꞌi ni uxintꞌi. Tsꞌanqay kajkunchoqoo yu kintamalaqachan. ¿Tas naꞌuncha uxintꞌi ni taꞌayucha kꞌatꞌi?
23Ex jalakjunil ni Juan:
—Kitꞌin kunita ni lapanaki yu ixnaunkan kaminaꞌ, yu pꞌays tꞌasay lakakꞌavinan taꞌan jaxixninta, yu najun: “Kꞌamalaqltꞌiꞌatꞌikcha maqataun tin taꞌan kapuminaꞌ ni Jalhachimoꞌonuꞌ.”
24Ni fariseos tamalaqachal ni anchanu lapanakni ni chuncha katalhisakmil ni Juan. 25Ex aaqtaun talhisakmichoqol, tajunil:
—Uxintꞌi naꞌun ni jantu Cristo kaꞌuntꞌi, nisin Elías, vachu jantu kaꞌuntꞌi ni anchanu lapanaki yu maqancha ixtanajun kaminaꞌ laqputeꞌeniꞌ ixchivinti Dios. ¿Ex valiꞌiycha maqchꞌajꞌavanancha?
26Ex ni Juan va jalajqaltayl:
—Ni kitꞌin va xkan kpumaqchajꞌavanan. Pero alin qayntaun siya uxiknan yu jantu mispꞌayatꞌik. 27Yucha kaminaꞌ astan. Kitꞌin tus jantu kimpaxtoqniy kakmusxꞌoqnil xamusni ixvarachi.
28Tachun yu aniy tapasal xalakatꞌun yu junkan Betania takuktachal xalaꞌaxkan Jordán. Ancha ixtꞌajun jamaqchajꞌavan ni Juan.
Ni Dios maqxtaqlhi ni Jesús tacha taun borrego
29Tejkan atauncha julchan val ex ni Juan laqtsꞌil ni Jesús ixminta taꞌan ixyal. Ex naul ni Juan:
—¡Kꞌalaqtsꞌintꞌik! Yucha ni Sasꞌatꞌa borrego yu Dios maqxtaqlhi tacha taun lapaxkan. Va yucha maqosuy ni talaqalhin yu alin lakamunukpaꞌ. 30Yucha yu klhichivinil ni kitꞌin tejkan knaul ni minta qayntaun yu apalay ay xajantu yu kitꞌin. 31Jantu xakmispay taꞌayucha ixjunita. Pero xlhiyucha kitꞌin kminta jamaqchajꞌavanaꞌ ni lay katamispal kintꞌaꞌisraelitas.
32Ni Juan vachu naul:
—Kitꞌin klaqtsꞌil ni Espíritu Santo taꞌeltajuminchal tus laktꞌiyan tacha laqataun palumax, ex kiitoqslachil la ixkuktan ni yucha. 33Ni kitꞌin jantukaꞌ xajkꞌatsay maticha ixjunita pero yu kimalaqachal kakmil jamaqchajꞌavanaꞌ kun xkan, yucha kijunil: “Kꞌalaqtsꞌineꞌe ni Espíritu Santo kataꞌeltajuminaꞌ, katoqslayanta la ixkuktan. Va yucha yu kamaqchajꞌavananaꞌ kun ni Espíritu Santo.” 34Ni kitꞌin klaqtsꞌil. Chavay klhichivininta ni va yucha laqsaval Sasꞌatꞌa Dios.
Ni Jesús jalaksaklhi lapanakni para katatꞌaꞌal
35Tejkan atauncha julchan val ex ni Juan ancha ixlaktayachoqol pumatꞌuy yu ixtatꞌaꞌan. 36Tejkan laqtsꞌil ni ixtꞌajun tapasanaꞌ ni Jesús ex ni Juan naul:
—Kꞌalaqtsꞌintꞌik ni anchanu lapanaki. Yucha ni Sasꞌatꞌa borrego yu Dios malaqachal tacha taun lapaxkan.
37Tejkan chuncha taqasmaklhi yu pumatꞌuy tacha naul ni Juan ex nimancha tatꞌaꞌal ni Jesús. 38Ex ni Jesús niman talaqaspꞌiklhi tejkan jalaqtsꞌil ni ixtatixkaulhaꞌanta. Va jalaklhisakmil:
—¿Tisuncha tꞌaunatꞌikcha lakxkaunan ni uxiknan?
Ex ni yuꞌuncha talhisakmil:
—Jamalaniniꞌ, ¿tas ancha viltꞌi ni uxintꞌi?
39Ni Jesús jalajqaltayl:
—Kꞌatꞌantꞌik laqtsꞌinin taꞌan kvil.
Ex taꞌal, talaqtsꞌil taꞌan ixvil. Ex ancha tamaqltoqoxalcha, va laꞌatꞌaticha putoqoxata ixjunita.
40Xaqayntaun ni yuꞌuncha yu taqasmaklhi ixchivinti ni Juan y tatꞌamil ni Jesús va ixjunkan Andrés, yucha ixlaqaj ni Simón Pedro ixjunita. 41Ni Andrés niman kiilakxkaul yu ixlaqaj Simón, va junil:
—Chavay ktemaucha ni Mesías. (Yucha naunputun Cristo, yu ixtanajun kamalaqachayaꞌ ni Dios.)
42Taval ni Andrés lhaꞌal ni Simón taꞌan ixyal ni Jesús. Tejkan laqtsꞌil Jesús ni Simón, va junil:
—Uxintꞌi va Simón kꞌatꞌi, yu istsꞌal Jonás. Pero chavaycha kaꞌunkꞌaneꞌe Cefas (yucha naunputun Pedro, yu naunputun Chiyux).
Ni Jesús juntaꞌil Felipe ali Natanael
43Tejkan tunkunchoqolcha ex ni Jesús pastaklhi kaꞌal la xaꞌestado Galilea. Ancha temal ni Felipe, va junil:
—Kꞌintꞌatꞌatꞌicha ni kitꞌin.
44Ni Felipe va machaqaꞌ Betsaida ixjunita, la ixtꞌunkꞌan ni Andrés ali Pedro. 45Ni Felipe al lakxkaunaꞌ ni Natanael. Tejkan temalcha va junil:
—Chavaycha ktemaucha ni anchanu lapanaki yu maqancha lhitsꞌoqꞌulal ni Moisés la ixlhachimoꞌon Dios, vachuꞌ yu talhitsꞌoqꞌulal ni lapanakni yu ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios maqancha. Yucha va Jesús istsꞌal José yu machaqaꞌ Nazaret.
46Ex ni Natanael va niman naul:
—¿Lay kaꞌalil matichun ox yu machaqaꞌ Nazaret?
Ni Felipe junchoqol:
—Kꞌatꞌatꞌi y kꞌalaqtsꞌineꞌecha tas junita.
47Tejkan laqtsꞌil ni Jesús va ukstsꞌuniy ixminta ni Natanael va junil:
—Aniy minta qayntaun israelita yu jantu aqtaun jamakanunun.
48Ex ni Natanael lhisakmil:
¿Tas kꞌimpꞌumispꞌaycha ni kitꞌin?
Ex ni Jesús va junil:
—Tejkan jantukaꞌ ixjuntaꞌiyan ni Felipe, tejkan ixyatꞌi la ixtaꞌapuꞌ xakꞌiu higuera, kitꞌin xaklhilaqtsꞌintancha.
49Ni Natanael junil:
—Uxintꞌi jamalaniniꞌ kꞌatꞌi, va Sasꞌatꞌa Dios unitꞌa, vachu uxintꞌi va yu ay xaJalhachimoꞌonuꞌ Israel.
50Ex ni Jesús junil:
—Chavay ni uxintꞌi ox kꞌilhakꞌapꞌupꞌin vamun por kunin ni klaqtsꞌin la ixqaltaꞌapuꞌ higuera. Astan kꞌalaqtsꞌineꞌe yu apalay lajꞌay axtoqnu xajantu yu aniy.
51Vachuꞌ jalakjunil ni Jesús:
—Laqsaval klajunau, kaminaꞌ julchan tejkan kꞌalaqtsꞌinapitik ni laktꞌiyan katalaqltiꞌayaꞌ, vachu yu ixmayulnin Dios katataꞌeltajuyaꞌ y katapataxtuyaꞌ tejkan kintalaqminacha ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy