Nehemiah 10:4

Nehemiah 10:4 GW

Hattush, Shebaniah, Malluch
GW: GOD'S WORD Translation
Share