Nehemiah 10:23

Nehemiah 10:23 GW

Hoshea, Hananiah, Hasshub
GW: GOD'S WORD Translation
Share