Psalmet 117
ALBB
117
1Lëvdoni Zotin, ju gjithë kombet! Kremtojini, ju gjithë popujt!
2Sepse e madhe është dhembshuria e tij ndaj nesh, dhe besnikëria e Zotit vazhdon përjetë. Aleluja.