YouVersion Logo
Search Icon

Lucas 24

24
Jesús masãmʉãrigue
(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Jn 20.1-10)
1Cʉ̃́ã yeerisãri bʉreco netõã́ri siro, bóerigã cʉ̃́ã sitiaãñúre quẽnocṹãriguere néewa, cʉ̃ʉ̃rẽ cṹũri tutipʉ jeayira. 2Toopʉ́ jeara, tiituti biamíriqui ʉ̃tãquicare aperopʉ́ nucũrĩ ĩñayira. 3Sããjeara, Jesuyá õpʉ̃ʉ̃rẽ bʉaríyira. 4Teero tiirá, deero jĩĩmasĩriyira. Wãcũña manirṍ pʉarã́ ʉ̃mʉã suti asiyáre sãñarira cʉ̃́ã pʉtopʉ nucũrĩ ĩñayira. 5Cʉ̃́ã bayiró cui, munibiáyira. Ʉ̃mʉã́ cʉ̃́ãrẽ jĩĩyira:
—¿Deero tiirá catigʉ́re diarira cṹũrõpʉre ãmaãĩ? 6Ãnorẽ́ maniĩ. Masãtoaawĩ. Galileapʉ niigʉ̃, mʉ́ãrẽ cʉ̃ʉ̃ wederiguere wãcũña: 7“Yʉʉ niipetira sõwʉ̃rẽ ñañaré tiirápʉre ticonogʉ̃dacu. Cʉ̃́ã yʉʉre curusapʉ páabiatu sĩãã́dacua. Itiábʉreco siro masãmʉãgʉ̃dacu”, jĩĩmiwĩrã, jĩĩyira.
8Teero jĩĩrĩ tʉorá, cʉ̃ʉ̃ wederiguere wãcũbʉayira. 9Cʉ̃ʉ̃rẽ cṹũri tutipʉ jeaarira pʉtʉajeara, Jesús beserira oncere niipetirere wedeyira. Teero biiri ãpẽrã́ niipetirare wedeyira. 10Jesús beserirare queti wederira noquẽrã niiyira: María Magdalena, Juana, María (Santiago paco), ãpẽrã́ numiã niiyira. 11Cʉ̃́ã wedeariguere padeoríyira. “Teero jĩĩjãrã tiicúa”, jĩĩ wãcũjãyira.
12Cʉ̃́ã teero jĩĩrĩ tʉogʉ́, Pedro cʉtʉwáyigʉ, cʉ̃ʉ̃rẽ cṹũri tutipʉ ĩñagʉ̃ wáagʉ. Toopʉ́ munibiá, ĩñasõnecogʉ, Jesuré cõmarí casero dícʉre ĩñayigʉ. Teero wáariguere ĩñamanijõã, cʉ̃ʉ̃ niirí wiipʉ pʉtʉajõãyigʉ.
Emaús wáarimapʉ Jesús pʉarã́rẽ bauárigue
(Mr 16.12-13)
13Tiibʉrecora pʉarã́ cʉ̃ʉ̃rẽ padeorá Emaús macãpʉ wáara tiiyíra. Jerusalén niiãrira wáari, Emaúspʉ jeaadaro once kilómetros niiã. 14Cʉ̃́ã niipetire wáaariguere wedesewayira. 15Teeré wedesera tiirí, Jesurá quẽmʉ, cʉ̃́ãmena wáayigʉ. 16Cʉ̃ʉ̃rẽ ĩñapacari, Cõãmacʉ̃ cʉ̃́ãrẽ ĩñamasĩhẽrĩ tiiyígʉ. 17Jesús cʉ̃́ãrẽ sãĩñáyigʉ:
—¿Ñeenórẽ wedesewara tiii? jĩĩyigʉ.
Cʉ̃́ã bayiró bóaneõrã pʉtʉánʉcãyira. 18Cleofas wãmecʉtigʉ yʉʉyigʉ:
—¿Mʉʉ sĩcʉ̃rã Jerusalénpʉ wáanetõãrigʉ atebʉ́recori toopʉ́ wáaariguere masĩricotei? jĩĩyigʉ.
19Cʉ̃ʉ̃pe cʉ̃́ãrẽ sãĩñáyigʉ:
—¿Deero wáaarĩ?
Cʉ̃́ãpe jĩĩyira:
—Jesús Nazaret macʉ̃rẽ wáaariguere wedesera tiiáwʉ̃. Cʉ̃ʉ̃ profeta niimiwĩ. Cʉ̃ʉ̃ Cõãmacʉ̃ ĩñacoropʉ, niipetira ĩñacoropʉre cʉ̃ʉ̃ tiirígue, cʉ̃ʉ̃ wedeseriguemena tutuanetõjõãmiwĩ. 20Paiaré dutirá, Judíoare Dutirá Peti curusapʉ páabiatu sĩãdutíra, romanuãpʉre ticowa. 21Ʉ̃sã cʉ̃ʉ̃rẽ “romanuã dutirére cõã, marĩ Israelya põna macãrã õpʉ̃ sããgʉ̃daqui” jĩĩ wãcũmiwʉ̃. Cʉ̃ʉ̃rẽ sĩãrí siro, itiábʉreco netõã. 22Sĩquẽrã numiã ʉ̃sã menamacãrã ʉ̃sãrẽ bayiró ʉcʉanére wedeawã. Mecʉ̃ã bóeri cʉ̃ʉ̃rẽ cṹũri tutipʉ jeaarira niimiãwã. 23Cʉ̃ʉ̃ya õpʉ̃ʉ̃rẽ bʉaríarira niiãwã. Pʉtʉajea, “ángelea bauáawã; ‘Jesús catii’, jĩĩãwã” jĩĩ queti wedeawã. 24Cʉ̃́ã wedeari siro, ãpẽrã́ ʉ̃sã menamacãrã cʉ̃ʉ̃rẽ cṹũri tutipʉ ĩñarã jeaarira niimiãwã. Cʉ̃́ã numiã́ jĩĩãrirobirora bʉajeáarira niiãwã cʉ̃́ãcã. Cʉ̃ʉ̃pere ĩñariarira niiãwã, jĩĩyira.
25Cʉ̃́ãrẽ jĩĩyigʉ:
—Mʉ́ã tʉomasĩ́ria. ¿Nocõrõ yoari mʉ́ã profetas jóariguere padeohéra niiãdari? 26“Cõãmacʉ̃ beserigʉ Cristo, cʉ̃ʉ̃ Õpʉ̃ sãããdari sʉguero, ñañarõ netõgʉ̃́daqui”, jĩĩ jóarira niiwã, jĩĩyigʉ.
27Niipetire Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ cʉ̃ʉ̃ye wedeserere wedeyigʉ. Moisés cʉ̃ʉ̃ jóariguemena wedenʉcãyigʉ. Tée profetas jóariguemena wede yapacʉtíyigʉ.
28Cʉ̃́ã wáari macãpʉ jeaadara tiirí, Jesús tiimacãrẽ netõwágʉdʉ tiiróbiro tiiyígʉ. 29Cʉ̃́ãpe cʉ̃ʉ̃rẽ bayiró sãĩyíra:
—Ʉ̃sãmena pʉtʉáya. Ñamicapʉ niiã; náĩjõãrõpʉ tiia, jĩĩyira.
Jesús sããwayigʉ cʉ̃́ãmena pʉtʉágʉdʉ. 30Too síro cʉ̃́ãmena yaagʉ, pãrẽ née, Cõãmacʉ̃rẽ ʉsenire ticoyigʉ. Túajea, pʉatásã, cʉ̃́ãrẽ ticoyigʉ. 31Toorá “Jesús niiĩ” jĩĩ ĩñamasĩyira. Cʉ̃ʉ̃pe ditijõãyigʉ. 32Cʉ̃́ã cãmerĩ́ jĩĩyira:
—Marĩ maapʉ atira, cʉ̃ʉ̃ Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũ maquẽrẽ bueri, ãñurõ peti tʉgueñaãwʉ̃, jĩĩyira.
33Nocõrõrã Jerusalénpʉ cãmecópʉtʉayira. Toopʉ́ jeara, Jesús beserira oncere, ãpẽrã́ cʉ̃́ã menamacãrãmena neããrirare bʉajeáyira. 34Too neããrirape cʉ̃́ãrẽ jĩĩyira:
—Niirṍrã marĩ Õpʉ̃ Jesús diarigʉpʉ masããrigʉ niiãwĩ. Simónrẽ bauáarigʉ niiãwĩ, jĩĩyira.
35Cʉ̃́ãcã maapʉ cʉ̃́ãrẽ wáaariguere wedeyira. Jesús pã pʉatásãrĩ cʉ̃́ã ĩñamasĩãriguere wedeyira.
Jesús cʉ̃ʉ̃ bueráre bauárigue
(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Jn 20.19-23)
36Cʉ̃́ã teeré wedesera tiirí, Jesús cʉ̃́ã decopʉ bauáyigʉ. Cʉ̃́ãrẽ ãñudutigʉ jĩĩyigʉ:
—Ãñurõ niirecʉtire mʉ́ãpʉre niiãrõ, jĩĩyigʉ.
37Cʉ̃ʉ̃rẽ ĩña, bayiró cuiyira. “Diarigʉ wãtĩ niiqui”, jĩĩ wãcũmiyira. 38Cʉ̃ʉ̃ cʉ̃́ãrẽ jĩĩyigʉ:
—¿Deero tiirá cuii? ¿Deero tiirá “Jesús mee niiĩ” jĩĩ wãcũĩ? 39Ĩñaña yée wãmorĩrẽ, yée dʉporire. Yʉʉrá niiã. Yʉʉre padeñárã atiñate. Diarigʉ wãtĩ õpʉ̃ʉ̃cʉtiriqui.#24.39 Pecasãyemena: no tiene carne ni huesos. Mʉ́ã ĩñarĩrã, yʉʉ õpʉ̃ʉ̃cʉtia, jĩĩyigʉ.
40Teero jĩĩgʉ̃rã, cʉ̃ʉ̃ye wãmorĩrẽ, cʉ̃ʉ̃ye dʉporire ẽñoyígʉ. 41Cʉ̃́ã ʉseni ĩñamanijõãrã, padeoríyira ména. Teero tiigʉ́: —¿Yaaré cʉoi? jĩĩyigʉ.
42Wai cããrĩõã́ri dʉcare ticoyira. 43Cʉ̃ʉ̃pe ñee, cʉ̃́ã ĩñacoro yaayigʉ. 44Cʉ̃́ãrẽ jĩĩyigʉ:
—Yʉʉre wáariguere tíatopʉ mʉ́ãmena niigʉ̃, wedewʉ: “Niipetire Moisére dutiré cṹũrigue, profetas jóarigue, Salmopũpʉ jóarigue yʉʉre wáaadare niirõ tiia”, jĩĩ wedemiwʉ̃rã yʉʉ, jĩĩyigʉ.
45Teeré jĩĩtoa, Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũ maquẽrẽ cʉ̃́ãrẽ tʉomasĩ́rĩ tiiyígʉ.
46—Biiro jóanowʉ̃, jĩĩyigʉ—. “Cõãmacʉ̃ beserigʉ Cristo diagʉdaqui. Itiábʉreco siro masãmʉãgʉ̃daqui. 47Cristo basocáre tiibosárere wedenoãdacu. ‘Mʉ́ã ñañaré tiirére acabóri boorá, wãcũpati, wasoyá’, jĩĩ wedenoãdacu. Teeré Jerusalénpʉ wedenʉcã, too síro niipetiropʉ wedenoãdacu”, jĩĩ jóanowʉ̃. 48Mʉ́ã teeré wedeadara niiã. 49Yʉʉ Pacʉ mʉ́ãrẽ too sʉgueropʉ jĩĩrirobirora Espíritu Santore yʉʉ ticocogʉda. Teero tiirá, yuejĩña ména atimacãpʉ́. Espíritu Santo jeagʉ, mʉ́ãrẽ tutuare ticogʉdaqui, jĩĩyigʉ.
Jesuré néemʉãrigue
(Mr 16.19-20)
50Too síro Jesús cʉ̃́ãrẽ Betania wesapʉ néewayigʉ. Toopʉ́ jea, cʉ̃ʉ̃ye wãmorĩrẽ súumʉõco, “niipetire mʉ́ãrẽ ãñurõ wáaaro” jĩĩyigʉ. 51Teero jĩĩgʉ̃rã, cʉ̃́ãrẽ toorá cṹũ, ʉ̃mʉã́sepʉ néecomʉãwanoyigʉ. 52Cʉ̃́ã cʉ̃ʉ̃rẽ padeoári siro, bayiró ʉseniremena Jerusalénpʉ pʉtʉajõãyira. 53Cõãmacʉ̃wiipʉ naĩrõ wáa, Cõãmacʉ̃rẽ “ãñugʉ̃́ niiã” jĩĩrucujãyira.

Currently Selected:

Lucas 24: tue

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy