YouVersion Logo
Search Icon

Juan 2

2
Canápʉ wãmosíari bosebʉreco
1Itiábʉreco wáaro tiirí, Caná Galilea ditapʉre wãmosíari bosebʉreco tiipéowa. Jesús paco toopʉ́ jeawo. 2Jesuré, ʉ̃sã cʉ̃ʉ̃ buerácãrẽ boocórira niiwã. 3Cʉ̃́ã bosebʉreco tiirí, vino petijṍãwʉ̃. Teero tiigó, Jesús pacopéja cʉ̃ʉ̃rẽ jĩĩwõ:
—Macʉ̃, vino petijṍããyu.
4Cʉ̃ʉ̃peja coore yʉʉwi:
—Paco, ¿deero tiigó yʉʉre wedei? Yʉʉ teeré tiirítono jearia ména, jĩĩwĩ.
5Coopeja tii bosebʉreco tĩ́ãcoterare: —Cʉ̃ʉ̃ dutiró tiiyá, jĩĩwõ.
6Toopʉ́ seisparʉ ʉ̃tãparʉ niiwʉ̃. Ʉ̃sã judíoare dutirobirora jũĩrĩrẽ́ coseádare oco posetíre niiwʉ̃. Pacapárʉ niiwʉ̃: Sicarʉ́re pairó oco cincuenta o setenta litros sããwʉ̃. 7Jesús tĩ́ãcoterare: —Atepárʉpʉ ocoré píosãdadodʉpoya, jĩĩwĩ.
Teeparʉre píosãdadorira niiwã. 8Teero tiiári siro, Jesús cʉ̃́ãrẽ jĩĩwĩ:
—Bosebʉreco tiipéogʉre péero waané, néewaya.
Cʉ̃́ã “jáʉ” jĩĩ, néewawa. 9Bosebʉreco tiipéogʉ tee oco vino cotowéoariguere sĩniñáwĩ. Jesús tiiáriguere masĩririgʉ niiwĩ ména. Tĩ́ãcoterape teeparʉre píosãdadojĩrã, masĩwã. Sĩniñáãri siro, wãmosíagʉre sʉocó, 10jĩĩwĩ:
—Niipetira sicato vino tĩ́ãrã, ãñurére tĩ́ãsʉguecua. Pairó sĩniã́ri siropʉ, bʉ́ri niirére tĩ́ãcua. Mʉʉpe ãñuré vinopere síropʉ tĩ́ãdutiayu, jĩĩwĩ.
11Jesús Caná Galilea ditapʉ teeré tiiwí. Tee cʉ̃ʉ̃ tutuaremena sicato tiiẽ́ñonʉcãre niiwʉ̃. Teeména cʉ̃ʉ̃ tutuarere ẽñowĩ́. Teeré ĩñarã, ʉ̃sã cʉ̃ʉ̃ buerá cʉ̃ʉ̃rẽ padeowʉ́.
12Too síro Jesús Capernaum macãpʉ búawawi. Cʉ̃ʉ̃ paco, cʉ̃ʉ̃ baira, ʉ̃sã cʉ̃ʉ̃ buerá cʉ̃ʉ̃mena wáawʉ. Ʉ̃sã tiimacãpʉre sĩquẽ bʉrecori niiwʉ̃.
Jesús Cõãmacʉ̃wiipʉ dúari basocare cõãwionecorigue
(Mt 21.12-13; Mr 11.15-18; Lc 19.45-46)
13Pascua judíoa bosebʉreco jeaadaro péerogã dʉsawʉ́. Teero tiigʉ́, Jesús Jerusalénpʉ wáawi. 14Toopʉ́ jeagʉ, Cõãmacʉ̃wiipʉ wáawi. Tiiwií wesa macã yepapʉre wáicʉra dúari basocare bʉajeáwi. Toopʉ́re wecʉaré, ovejare, buare dúawa.#2.14 Basocá wáicʉrare sãĩã́ri siro, paiaré sĩãdutí, sóepeodutiyira. Ãpẽrã́ apeyé dita maquẽ niyerure wasorí basoca toopʉ́ duiwa. 15Cʉ̃́ã teero tiirí ĩñagʉ̃, Jesús tãnarídare quẽnowĩ́. Tiidaména dúari basocare, cʉ̃́ãyara ovejare, wecʉaré tãnawíonecowi. Niyeru wasorí basocaye niyerure maabatéwi. Cʉ̃́ãye mesarire tuunécõãcũjãwĩ. 16Buare dúari basocare jĩĩwĩ:
—Ãniãrẽ néewitiwaya. Yʉʉ Pacʉya wiire dúari wii tiiríjãña, jĩĩwĩ.
17Cʉ̃ʉ̃ teero tiirí ĩñarã, Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ ate jóariguere ʉ̃sã wãcũwʉ̃: “Cõãmacʉ̃, yʉʉ mʉʉya wiire maĩnetṍre yʉʉ popeapʉ jʉ̃ʉ̃witiro tiiróbiro tʉgueñaga”,#2.17 Salmo 69.9. jĩĩ jóanoã.
18Judíoare dutirápeja cʉ̃ʉ̃ cõãwionecori ĩñarã, cʉ̃ʉ̃rẽ jĩĩwã:
—¿Noã dutirómena cõãwionecoi? Cõãmacʉ̃ dutirómena tiigʉ́ja, tiiẽ́ñoña ʉ̃sãrẽ, jĩĩwã.
19Jesupéja cʉ̃́ãrẽ jĩĩwĩ:
—Atiwiiré cõãjãña. Itiábʉreco siro yʉʉ quẽnogʉ̃́da sũcã, jĩĩwĩ.
20Judíoare dutirápeja jĩĩwã:
—Atiwiiré tiirá cuarenta y seis cʉ̃marĩ peawá. ¿Mʉʉpeja itiábʉreco siro quẽnogʉ̃́dari? Tiimasĩ́ricu sáa, jĩĩwã.
21Jesupéja wiiré wedesegʉ, cʉ̃ʉ̃ya õpʉ̃ʉ̃rẽ wáaadarere wedesegʉ tiiwí. 22Teero tiirá, cʉ̃ʉ̃ dia masãri siropʉ, tee cʉ̃ʉ̃ wedeseriguere ʉ̃sã wãcũwʉ̃. Teeré wãcũrã, Cõãmacʉ̃ye queti jóaripũpʉ jóariguere, teero biiri Jesús wedeseriguecãrẽ padeowʉ́.
Jesús basocá wãcũrére masĩqui
23Paʉ Jerusalénpʉ Pascua bosebʉreco neãwã. Cʉ̃́ã Jesús tutuaremena pee tiiẽ́ñorere ĩñawã. Teeré ĩñarã, “Cõãmacʉ̃ ticodiocorigʉ niiqui” jĩĩrã, cʉ̃ʉ̃rẽ padeowá. 24-25Jesupé cʉ̃́ãrẽ ĩñamasĩpetijãgʉ̃, ãpẽrã́ wedero manirṍ cʉ̃ʉ̃ basiro basocá niipetira cʉ̃́ã wãcũrére masĩpetijãwĩ. Teero tiigʉ́, “cʉ̃́ã ‘padeóa’ jĩĩpacari, diamacʉ̃́ padeorá mee niiĩya” jĩĩmasĩjãwĩ.

Currently Selected:

Juan 2: tue

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy