Mateo 1
USP

Mateo 1

1
Ri jb'ijak yak jmam Kakaj Jesucristo
1Ri' ri jb'ijak yak jmam Kakaj Jesucristo ri rijajl David y Abraham. 2Abraham ri' ri jkaj Isaac, Isaac ri' ri jkaj Jacob y Jacob ri' ri jkaj Judá pach yak jk'un y ratz. 3Judá ri' ri jkajak Fares pach Zara y jchuchak ri' Tamar. Fares ri' ri jkaj Esrom y Esrom ri' ri jkaj Aram. 4Aram ri' ri jkaj Aminadab, Aminadab ri' ri jkaj Naasón y Naasón ri' ri jkaj Salmón. 5Salmón ri' ri jkaj Booz y jchuch ri' Rahab, Booz ri' ri jkaj Obed y jchuch ri' Rut y Obed ri' ri jkaj Isaí. 6Isaí ri' ri jkaj rey David, David ri' ri jkaj Salomón y jchuch Salomón ri' ri anm ri xwa'x pire rixokl Urías. 7Salomón ri' ri jkaj Roboam, Roboam ri' ri jkaj Abías y Abías ri' ri jkaj Asa. 8Asa ri' ri jkaj Josafat, Josafat ri' ri jkaj Joram y Joram ri' ri jkaj Uzías. 9Uzías ri' ri jkaj Jotam, Jotam ri' ri jkaj Acaz y Acaz ri' ri jkaj Ezequías. 10Ezequías ri' ri jkaj Manasés, Manasés ri' ri jkaj Amón y Amón ri' ri jkaj Josías. 11Josías ri' ri jkaj Jeconías pach yak jk'un y ratz la' mak junab' cuando yak rijajl Israel xc'amsajtakb'i prexil Babilonia. 12Cuando xk'ajtakch prexil yak rijajl Israel Babilonia, xwa'x jun jc'ajol Jeconías y xcoj jb'ij pi Salatiel. Salatiel ri' ri jkaj Zorobabel. 13Zorobabel ri' ri jkaj Abiud, Abiud ri' ri jkaj Eliaquim y Eliaquim ri' ri jkaj Azor. 14Azor ri' ri jkaj Sadoc, Sadoc ri' ri jkaj Aquim y Aquim ri' ri jkaj Eliud. 15Eliud ri' ri jkaj Eleazar, Eleazar ri' ri jkaj Matán y Matán ri' ri jkaj Jacob. 16Jacob ri' ri jkaj José ri richjil María, María ri' ri jchuch Kakaj Jesús y Kakaj Jesús ri' ri tib'ijsaj re chi ri' ri b'il jwi'l Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew.
17Y jilonli xwa'xi' cajlajuj (14) k'at ijajl ri xcholmajch chirij Abraham asta chirij David. Y xwa'xi' cajlajuj (14) k'at ijajl chic ri xcholmajch chirij David asta cuando yak rijajl Israel xc'amsajtakb'i prexil Babilonia. Y xwa'xi' cajlajuj (14) k'at ijajl chic ri xcholmajch cuando xk'ajtakch prexil yak rijajl Israel Babilonia asta chirij Kakaj Jesús.
Tiq'uisi'y Kakaj Jesucristo
18Jilonri xq'uisi'y Kakaj Jesucristo, María ri jchuch Kakaj Jesucristo tz'onalchak jwi'l José pire tic'uli'y riq'uil, pero ajqui' chi jc'am rib'ak riq'uil cuando xan yaj anm jwi'lke jcwinel Lok'laj Jsantil Kakaj Dios. 19José ri tz'onawinak re María, juntir ri tran pi jcholajli'n, re ri' raj ta' tresaj jq'uixb' María ri nen jcholajl. Xchomorsaj roj xcan jye' chi mukukil. 20Re jilonli tijin tijchomorsaj, cuando xrichc'aj xpe jun anjl ri takalch jwi'l Kakaj Dios ri Kajawl, xij re: At José ri at rijajl David, mi tzaak ach'ol chi jc'amic María pi awixokl jwi'l man ra ric'lal ri tiq'uisi'y rechi' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios. 21María tiq'uisi'y jun ra ric'lal winak y tacoj jb'ij pi Jesús. Jilonli jb'ij jwi'l ri' re ticolow rechak juntir yak jwinak laj jk'ab' jmacak, xche'.
22Juntir li ri xaan pirechi' xtaw chiwch juntir Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl ri xij jun ajk'asal Jyolj Kakaj Dios cuando xij jilonri:
23Jun k'apoj anm ri ta' echb'el jwi'l ni jono winak tican yaj anm, tiq'uisi'y jun ra ric'lal winak y tijcojtak jb'ij pi Emanuel, xche'.
Ri jcholajl tielwi' man yoloj Emanuel, Kakaj Dios wi'chak kiq'uil.
24Cuando xc'astaj jwich José, xan chapca' xijsaj re jwi'l anjl ri takalch jwi'l Kakaj Dios ri Kajawl. Jilonli xc'am María pire rixokl. 25Pero ta' xrechb'ej rib'ak asta xq'uisi'y ra ric'lal winak ri xcojsaj jb'ij pi Jesús jwi'l José, ajruc're' xrechb'ej rib'ak.

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Uspanteko

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.