YouVersion Logo
Search Icon

Yohanes 1

1
A Wortu tron libisma
1Na a bigin a Wortu ben de. A Wortu ben de nanga Gado èn a Wortu ben de Gado. 2A ben de nanga Gado sensi na a bigin. 3Nanga En Gado meki ala sani, èn noti san meki ben meki sondro En. 4A libi ben de ini En èn a libi ben de a faya gi libisma. 5A faya de fu si ini a dungru èn a dungru no ben man tapu en.#1:5 Un kan puru a pisi disi so tu: “a dungru no ben man ferstan en.”
6Gado ben seni wan man kon di ben nen Yohanes. #Mat 3:1; Mrk 1:4; Luk 3:2-3 7A ben kon leki wan kotoigi fu ferteri fu a faya, fu meki tak' ala sma ben kan kon na bribi. 8En srefi no ben de a faya, ma a ben kon fu ferteri fu a faya. 9A trutru faya di e gi faya na ala sma, ben de fu kon na grontapu.
10A ben de na grontapu èn nanga En Gado ben meki grontapu, ma grontapu no ben sabi En. 11A ben kon na den sma fu En, ma den sma fu En no ben wani En. 12Ma ala sma di teki En èn di bribi ini En, A gi den dati a leti fu tron pikin fu Gado. 13Disi no e psa te yu m'ma e meki yu. A no e psa tu fu di a mansma wani en, noso fu di libisma wani en, ma na fu di Gado srefi e meki yu tron En pikin.
14A Wortu tron libisma èn A ben libi na wi mindri. Wi si a glori fu En, di a P'pa ben gi En leki En enkri pikin. A glori fu En ben furu nanga bun-ati èn A e sori unu san na tru. 15Yohanes ben ferteri fu En. A ben bari taki: “Disi na a Man di mi ben taki o kon na mi baka. A prenspari moro mi, bika A ben de fosi mi.”
16Fu di En bun-ati bigi psa marki, meki wi alamala kisi a wan blesi baka a trawan. 17Moses ben gi wi a wèt, ma Yesus Kristus sori wi san na bun-ati nanga san na tru. 18Noiti wan sma si Gado. Ma a wan enkri Manpikin di de nanga a P'pa, meki wi kon sabi En.
San Yohanes a Dopuman taki fu ensrefi
19Disi na san Yohanes taki di den fesiman fu den Dyu ini Yerusalem ben seni domri nanga Lefitiman kon na en fu aksi taki: “Suma na yu?” 20Ne Yohanes no drai, ma a taigi den krin taki: “Mi a no a Mesias.”
21Dan den aksi en taki: “Suma na yu dan? Yu na Elia?” #Mal 4:5; Deut 18:15,18
A piki den taki: “No, a no mi.”
Den aksi en baka taki: “Yu na a Profeiti?”
A taki: “No.”
22Dan den aksi en taki: “Suma na yu dan? Un mus abi wan sani fu piki den sma di seni un kon. San yu e taki fu yusrefi?”
23Yohanes piki den taki: “Mi na a sten di e bari wroko ini a dreisabana fu puru ala boktuboktu na pasi gi Masra, leki fa a profeiti Yesaya ben taki.” #Jes 40:3
24Sonwan fu den man di den seni kon ben de Fariseiman. 25Den aksi en taki: “Efu yu a no a Mesias, efu yu a no Elia noso a Profeiti, fu sanede yu e dopu sma dan?”
26Yohanes piki den taki: “Mi e dopu sma nanga watra. Ma let' na un mindri wan sma e tnapu di un no sabi. 27Na En e kon na mi baka. Mi no warti srefi fu puru En susu na En futu.”
28A sani disi psa na Betania na a tra sei fu a Yordanliba pe Yohanes ben e dopu sma.
Yesus na a Lam fu Gado
29A tra dei Yohanes si tak' Yesus e kon na en, dan a taki: “Luku, a Lam fu Gado di e puru a sondu fu grontapu! 30Na a man disi mi ben taki e kon na mi baka. A prenspari moro mi, bika A ben de fosi mi. 31Mi srefi no ben sabi En. Ma mi kon dopu sma nanga watra fu meki den sma fu Israel kon sabi En.”
32Dan Yohanes ferteri den sma taki: “Mi si fa a Yeye fu Gado saka kmoto na heimel leki wan doifi, kon sidon na En tapu. 33Mi no ben sabi suma na En. Ma a Wan di seni mi kon fu dopu sma nanga watra, ben taigi mi taki: ‘A man tapu san yu o si a Yeye saka kon sidon, na a man dati o dopu sma nanga a Santa Yeye.’ 34Mi si tak' a sani dati psa èn fu dat'ede mi e taigi unu: Disi na a Manpikin fu Gado.”
Den fosi sma di teki leri fu Yesus
35A tra dei Yohanes ben tnapu drape baka nanga tu fu den man fu en. 36Di a si Yesus e psa, a taigi den taki: “Luku, disi na a Lam fu Gado!”
37Di den tu man yere san Yohanes taki, den waka go na Yesus baka. 38Yesus drai luku dan A si tak' den e waka na En baka. Ne A aksi den taki: “San un wani?”
Den aksi En taki: “Rabi, pe Yu e tan?” (A wortu Rabi wani taki: Meister.)
39Yesus piki den taki: “Kon nanga Mi, dan un sa si.” So den waka go nanga Yesus. Di den si pe A e tan, den psa a dei moro fara nanga En. A sani disi psa wan sani fu fo yuru bakadina. 40Wan fu den tu man di yere san Yohanes taki èn di bigin waka na Yesus baka, ben de Andreas, a brada fu Simon Petrus. 41A fosi sani san Andreas du, a go suku en brada Simon, dan a taigi en taki: “Un feni a Mesias.” (Mesias wani taki: Kristus.)
42Dan a tyari Simon go na Yesus. Yesus luku Simon dan A taki: “Yu na Simon, a manpikin fu Yohanes. Bigin fu now yu nen o de Kefas.” (A nen Kefas na a srefi leki Petrus.)#1:42 Ala den tu nen disi wani taki: “ston.”
43A tra dei Yesus ben wani go na Galilea. Dan A miti Filipus. Yesus taigi en taki: “Kon nanga Mi.”
44Filipus ben de fu Betsaida, a srefi foto leki Andreas nanga Petrus. 45Dan Filipus miti Natanael èn a taigi en taki: “Un feni a man. Na fu En Moses ben skrifi ini a wèt, èn den profeiti ben skrifi fu En ini den buku fu den. Na Yesus, a manpikin fu Yosef fu a foto Nasaret.”
46Natanael aksi en taki: “Sortu bun sani kan kmoto fu Nasaret?”
Filipus piki en taki: “Kon, dan yu sa si.”
47Di Yesus si Natanael e kon na En, A taki: “Disi na wan trutru sma fu Israel. A no abi no wan bedrigi fasi.”
48Natanael aksi En taki: “Fa Yu du sabi mi?”
Yesus piki en taki: “Fosi Filipus kari yu, Mi ben si kba fa yu e sidon na ondro a figabon.”
49Dan Natanael taki: “Meister, Yu na a Manpikin fu Gado. Yu na a Kownu fu Israel.”
50Yesus piki en taki: “Yu e bribi ini Mi fu di Mi taigi yu nomo tak' Mi ben si fa yu e sidon ondro a figabon? Mi e taigi yu taki: Yu o si sani di bigi moro disi.” 51Dan A taigi en moro fara taki: “Fu tru Mi e taigi un taki: Un o si fa heimel opo èn fa den engel fu Gado e kren go na loktu èn saka kon na a Manpikin fu Libisma.” #Gen 28:12

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy