YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 2

2
Onan jonibo Jesús oinni bekana
1Jesússa pikota iki, Judea main iká Belén jemameax, Herodes ja mainmea apo inontian. Jatianribira onan jonibo, bari pikotaiorikeax beax, Jerusalénhain nokókana iki.
2Jain nokóxon, jato yokákana iki: —¿Ja judíobaon apo pikóbena bakeshokoki jawerano iki? Bari pikotaiori, jawen wishtin pikota oinbeiranira ja rabii noa joke —akin jato yokákana iki.
3Jaskara ninkatax, apo Herodes kikini shinan tsokasa iki. Jatianra jatíbi ja Jerusalénhain iká joniboribi jabébi jaskákana iki.
4Jaskákinra, jatíbi ja sacerdotebaon koshibo, itan esé onanbo, jato Herodesnin kenamaa iki. Jainxon jato yokata iki: Jaweranoax Cristo pikótiki, yoikatikanai ixon.
5Jatian yoikana iki: —Judea main iká Belénhainoax itira yoikanike; jaskara yoikinra ja profetanin wishanike:
6‘Ja Belén jemara, Judá main iká ani jemabo xaran, jakonmashokoira jemama iki. Jainoaxkaya westíora apo pikóxon, jan Israel jonibo jato akinti ikax’, ikira ikai, akin akana iki.
7Jaskáakanara, jonéshoko ja onan jonibo jato kenamaa bekanketian yokáxon, Herodesnin onanna iki jatianshaman wishtin pikota merakana.
8Jaskáa pekáo, moa Belénhain raankin jato neskáa iki: Botankanwe; boxon, jawekeskarainshamarin ja bake ixon, benatankanwe, jatian moa nokoxonra, maton ea keshanti iki, enribi kaxon já rabishokoti kopí —akin.
9Jaskáakinbo jato apon yoia pekáora, ja onan jonibo moa bokana iki. Jatian ja bari pikotaiokeax wishtin pikota oinbakana, jato bebon kakaresa iki. Kaax, jain bake iká pontéshamanbi tsasia iki.
10Jaskáakin ja wishtin oinnax, ja onan jonibo kikinbiresi rarokana iki.
11Jatian, moa xobo meran weixon, ja bake jawen tita María betanbi oinkana iki. Jainxon ja bebon chirankooxon ja bake rabikana iki. Jaskáatanan jaton bonantibo kepentaanan, oro, incienso, mirra, jawekopímabi ja bake menireskana iki.
12Japekaora, namá meran moa jakiribi Herodes ikain bokantima jato yoia, moa jaton main karibai, wetsa bain bokana iki.
Jawen anibaon, Jesús Egiptonko jabákiina
13Moa onan jonibo bokana pekáo, non Ibon ángelnin namá meran José yoia iki: “Oxá besotaanan wenixon, ja bake betan jawen titabi, Egiptonko jabákintanwe, Herodesninra ja bake retenoxon, jato benamati jake. Kaax, jainpari itanwe, jakiribi mia jonon ixon en mia keshanai kaman”, akin aká iki.
14Ja yamébi, oxá besoax wenixon, Josekan ja bake betan jawen titabi jabákinkin Egiptonko jato boá iki.
15Kaax, Herodes mawatai kamanpari jain ikana iki. Ja profeta meranoax, “nokon bakera en Egiptonkonia kenamanike”, iki non Ibo yoyo ini joi senennon ikax.#Os. 11.1
Herodesnin amaa, benbo bakebo retekana
16Jatian ja onan jonibaon moa parana onanaxa, Herodes kikinbiresi sinata iki. Jaskáxonra ja Belénhain, itan ja ochóma iká jemameaboribi, jatíbi pikóbena itan rabé baritiaya benbo bakebo, jato keyo retemaa iki. Moa jatio basi ja wishtin pikota onan jonibaon yoiibata iketian onanxon.
17Jaskataxa, ja profeta Jeremíasnin yoini joibo senena iki:
18“Ramá jemanra, kikinbiresakin masá shinanni winiananbi sion ikaitian ninkákana iki. Jara iká iki Raquel, jawen bakebo kopí winii. Tantimakaskanabira, keenyamaa iki, jawen bakebo moa keyo mawata iketian”, iki iká.
Nazaret jeman jaai bekana
19Jatian moa Herodes mawata pekáora, Egiptonkobipari iketian, José ja Ibon ángelnin namá meran yoiribia iki:
20“Oxá besotaanan weníxon, ja bake betanbi jawen tita, jakiribi Israel mainko iotanwe, ja maton bake retekasi ipachoaibora, moa mawákanke”, akin.
21Jaskáa oxá besotaanan wenixon, Josekan ja bake betanbi jawen tita jakiribi jato Israel main ioa iki.
22Jatian kakinbi ja Herodesnin bake Arquelao jawen papan toan, Judeain apo iká ninkatax, raketi jain kakashamaa iki. Ikenbi, Diossen namá meran yoia, moa jain kayamai, Galilea mainres kaa iki.
23Jain nokotax, Nazaret jeman jaai bokana iki. Jaskarabora winota iki, Nazarethainoa akin Jesús akanti, profetabaon yoikatitai senenti kopí.

Currently Selected:

Mateo 2: shp

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy