YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
De'o Cocapi Pa̱i De'ose'e
1Ja̱ yë'ta'a yequë co'amaña pa'ima'në i̱ti coca tsoe paji'i. I̱ti coca cato Maija'quë ja̱'re paji'i. I̱ti coca cato Diusupi. 2Du'ru huëo macana Maija'quë ja̱'re co̱ni paji'i, i̱ti cocapi. 3I̱pi Maija'quë ja̱'re co̱ni co'amaña de'huapi. Peoji, i̱ de'hua ma'ñe, si'aye i̱ de'huase'e a'ë. 4I̱ni paji'i, ti pani huesëye. Ti pani huesëyepi pa̱ire miacaiye pa'iji. 5Iye miañepi nea hue̱'ñare pana miacaji'i. Miacaina, neañepi ne yayo ti̱'añe pa̱pi.
6Pa'iji, Maija'quë jëjo daoquë Juan hue'equë. 7Ja̱ë cato i̱ti miañe ñasiquëpi quëacaiquë paji'i, i̱ cayere care paji cuasani si'a pa̱i asaja̱jë caquë. 8Juan cato miañe peopi. Ja̱ë cato coa miañe ñasiquëpi quëacaiquë paji'i. 9Nuñerepa si'a pa̱ire miacaiyepi iye yejana ti̱tapi.
10I̱pi Diusu ja̱'re pa'i iye yeja de'huasiquëta'are iye yeja pa'icohua'ipi i̱re papi cajë asaye pa̱huë. 11I̱ pa̱ire pana daji'i. Daisiquëta'are i̱ pa̱ipi i̱te de'oye sihuajë yo'oye pa̱huë. 12Ja̱je jai pa̱i pa̱jëta'are de'hue te'ohua'ise'e sihuajë i̱te nuñerepa Cristo huasoquë api cuasajë asahuë. Ja̱je i̱te cuasasicohua'ini nuñerepa Maija'quë mamajërepa pa'iye nepi. 13Pa̱i mamajëje pa'iohua'i peoyë. Diusu mamajë cato, Diusupi necaina, i̱ mamajë de'osicohua'i a'ë. Pa̱i ai de'oyepi ai de'oma'cohua'i a'ë. Pa̱nita'a coa yëjë yo'oyepi ai de'ose'eje̱ pa'iohua'i peoyë.
14Cristopi pa̱i de'oni mai ja̱'re co̱ni paji'i, pa̱ire oiquëre papi, cui'ne nuñerepa pa'ipi. Ja̱je pa'ini i̱ de'oquë pa'iyerepa ñahuë, yëquëpi, Maija'quë Mamaquërepa te'i macapi, ai de'oquërepa pa'ina. 15Ja̱je pa'ina, Juan Cristo do'ire ca'a̱ji'i, ñeje:
“Iquë api, yë'ë mësarute quëasiquë. Ja̱ëni yë'ë quëahuë. Yë'ë jeteyo'je daiji, jerepa pa'i. Yë'ë peo'në pa'isiquë ca'a̱ji'i.”
16De'oye pa'iye ti̱'ahuë, i̱ do'ipi. 17Cua̱ñese'e cato Moisésja̱'a Maija'quëpi i̱sise'e a'ë. Cui'neje pa̱ire oiye, cui'ne nuñerepa yo'oye cato Jesucristoja̱'a i̱sise'e a'ë. 18Te'ije̱ Diusure ñasiquë peoji. Coa i̱ mamaquë i̱ ja̱'re co̱ni pa'iquëse'e. Ja̱ëse'e ñapi. Maire quëa i̱ñopi, i̱ pa'iye aye.
Jesucristo Ayere Juan Cacaise'e
(Mt 3.11-12; Mr 1.7-8; Lc 3.15-17)
19Jerusalén pa'i judío ëjaohua'ipi Maija'quë huë'e ñacaicohua'ire cui'ne levitasre jëjo saoreña, Juanre i̱quei'ni më'ë cajë se̱ni asaja̱'cohua'ire. 20Ja̱je jëjo saorena, sani se̱jëna, Juanpi ti̱ñarepa quëaëña:
“Yë'ë cato Cristo Maija'quë pa̱ire huasoquë peoyë.”
21Ja̱je caquëna, se̱ni co̱reña:
“¿Ja̱je pa'ito i̱quei'ni, më'ë, tsoe hue̱'ña Maija'quë quëacaiquë pa'isiquë?”
Cajëna, Juanpi caëña:
“Pa̱ni.”
Yeque se̱ni co̱reña:
“Ja̱je pa'ito ¿Maija'quëre quëacaiquë daija̱'quë api ca nëosiquë aë, më'ë?”
Ja̱je catoje̱ sehuouña:
“Pa̱ni.”
22Ja̱ maca careña:
“¿I̱quei'ni, ja̱je pa'ito? ¿Me yëquëre jëjo daosicohua'ire sani quëaja̱'cohua'i a'ni? Më'ë ayere quëajë̱'ë, yëquëre.”
23Cajëna, Juanpi caëña:
“Yë'ë cato yë'ose'e cue̱ne yejapi cuiquë a'ë: ‘Nui ma'arepa hui'yojë̱'ë, Ëjaë daija̱'a ma'a.’ Maija'quëre quëacaiquë Isaías caquë pa'ise'eje̱ caquë a'ë, yë'ë.”
24Juanre sani casicohua'i cato fariseo pa̱ipi jëjo saosicohua'i paë'ë. 25Ja̱ohua'ipi se̱teña, i̱te:
“Cristo peoni, cui'ne Elíasje̱ peoni, cui'ne Maija'quë jëjo daosi'i casiquëje̱ peoni, ¿Me yo'oquë cui'ne oco doquë'ni?”
26Cajëna, Juanpi caëña:
“Yë'ë cato oco doquë aë. Ja̱je pa'iquëta'are mësaru ja̱'re co̱ni pa'iji, mësaru ña ti̱'ama'quëje̱. 27Ja̱ë cato yë'ë jeteyo'je daija̱'quë api, yë'ëre tëto saisiquëpi. Yë'ë cato do'i peoyë, i̱ zapato joyecaiyeque.”
28Iye cato Betábara hue'e hue̱'ñana yo'ose'e a'ë, Jordán tsiaya ë̱së mëi te̱'tena Juan oco do hue̱'ñana.
Maija'quë Yëi Ñamapi, Jesús
29Se ñatasi mu'se Jesupi Juan quë'rona tsio daina, ñaquë caëña, Juan:
“Ñajë'ë. Iquë api, Maija'quë Yëi ñama iye yeja pa'icohua'i tayo yo'oye nejocaiquë. 30Yë'ë ja̱ëni cahuë: ‘Yë'ë jeteyo'je daiji, yë'ëre tëto saisiquë. Ja̱ë cato yë'ë peo maca pa'isiquë api.’ 31Yë'ëje̱ huesëhuë. I̱quei'ni cuasahuë. Ja̱je pa'iquëta'are ocopi dohuë, Israel pa̱ipi ñajajë caquë.”
32Caëña, Juan yequeje̱:
“Yë'ëpi ñahuë, Maija'quë de'o joyopi ma'tëmopi su'teje̱ pa'ipi i̱na cajeni pëaquëna. 33Yë'ë cato ja̱ yë'ta'a huesëhuë, i̱quei'ni cuasaquë. Ja̱je pa'iquëta'are yë'ëre oco dojë̱'ë caquë cua̱ñesiquëpi capi: ‘Më'ëpi oco doquë ñaquëna, de'o joyopi cajeni i̱na pëasiquëpi. Ja̱ë api, pa̱ire Maija'quë de'o joyopi doquë.’ 34Ja̱je pa'ina, yë'ë i̱ti ñasiquëpi quëacaiquë pa'iyë, Maija'quë Mamaquëre papi caquë.”
Jesús I̱ Ye'yacohua'ire Du'ru Macarepa Nese'e
35Se ñatasi mu'se Juan cui'ne i̱ ye'yacohua'i co̱ni paë'ë, ja̱'rë pa'isi macare. 36Pa'ijëna, Jesús da saina, ñaquë Juan capi:
“Ñajë'ë. Ja̱ë api, Maija'quë Yëi ñama.”
37Ja̱je Juan caquëna, asani i̱ ye'yacohua'ipi cayaohua'i Jesure tuteña. 38Ja̱je tuijëna, Jesupi asani co'ye ñani caëña, ja̱ohua'ire:
“¿I̱quere co'eye'ni?”
Caquëna, i̱ohua'ipi careña:
“Ye'yaquë, ¿Më'ë jerona pa'iquë'ni?”
39Cajëna, Jesupi capi:
“Dani ñajë'ë, yë'ë pa'i hue̱'ña.”
Caëna, i̱ pa'i hue̱'ñana sani ñani i̱ ja̱'re pëani paë'ë, cuatro pa'i maca ti̱'asicohua'ipi i̱ti mu'se na'i macaja̱'a.
40Juan caquëna, asani tuisicohua'i aquë cato, te'i Andrés paji'i, Simón Pedro yo'jei. 41Ja̱ yë'ta'a yeque yo'oma'në du'ru macarepa cato Andrés, maja'yë Simónni sani co'epi. Ti̱'ani capi, i̱te:
“Ti̱'ahuë, yëquë, Mesías maire huasoquë.”
42Ja̱je quëani Andrés sai saëña, Simónre Jesús quë'rona. Saquëna, ñani Jesupi caëña:
“Më'ë cato Jonás mamaquë Simón'ë. Ja̱je pa'iquëta'are Cefas hue'equë pa'ijë̱'ë. Ja̱je cani Pedro caye a'ë. (Mai coca cani quë̱na pë caye pa'iji.)”
Jesús Soise'e Felipere Cui'ne Natanaelre
43Se ñatasi mu'se Jesús Galilea yeja quë'rona sasi'i caquë yo'oquë, Felipere ti̱'api. Ti̱'ani capi:
“Tuijë̱'ë, yë'ëre.”
44Iquë Felipe cato Betsaida daripë aquë paji'i, Andrés cui'ne Pedro pa'i hue̱'ña aquë. 45Ñani ja̱ maca Felipe Natanaelre co'ese'e caquë sani ti̱'ani i̱te capi:
“Ai tsoe Maija'quëre quëacaicohua'i cui'ne Moisés toyaquë pa'isiquëni ñahuë, yëquë. Ja̱ë cato Jesupi José mamaquë Nazaret daripëpi aquë api.”
46Caquëna, Natanaelpi capi:
“¿Nazaret daripëpi de'o pa̱i eta ti̱'añe pa'iquë?”
Caquëna, Felipepi capi:
“Dani ñajë'ë, i̱ni.”
47Natanaelpi Jesús quë'rona tsioja̱ina, Jesús capi:
“Nuñerepa Israelita macapi daiji, iquë cosoye peoquëpi.”
48Ja̱je caquëna, Natanaelpi se̱quëña:
“¿Me yë'ëre ñaquë'ni?”
Caquëna, Jesupi capi:
“Ja̱ yë'ta'a Felipe më'ëre soima'në ñahuë, Higuera so̱quë yë huë'ehuëre më'ë nëca maca.”
49Ja̱ maca Natanaelpi capi:
“Ye'yaquë, më'ë cato Diusu mamaquë a'ë. Judío pa̱i ëjaëre pa'ë, më'ë.”
50Caquëna, Jesupi sehuopi:
“¿Coa Higuera so̱quë yë huë'ehuëre pa'i maca ñahuë case'ere nuñerepa Ëjaëpi caji caquë asaquë, më'ë yë'ëre? Ai jerepa pa'yere, më'ë ñaja'quë a'ë, jeteyo'je.”
51Yequeje̱ Jesupi capi, i̱te:
“Nuñerepa cayë. Ma'tëmo hui'yosicopi pa'iona, Diusu hui̱ñaohua'ipi mëisicohua'ipi cajesicohua'ipi Pa̱i Mamaquëni cajë yo'ojëna, ñaja'cohua'i a'ë.”

Currently Selected:

Juan 1: sey

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy