San Lucas 24
QUHNT
24
Jesuspa causarimuynin
1Semana kallariy Domingo p'unchayta allin tutamanta cay warmiska p'ampanaman cuterkancu. Chay waquichiskancu k'apayniyoj jampista aparkancu. 2Warmiska chay jatun rumita p'ampanamanta wajnejman muyurparichiskata tarerkancu. 3Yaycusparí Señor Jesuspa wañuska cuerponta mana tariparkancuchu. 4Chay imasmanta ni imata ruwayta yacharkancuchu. Ajinallapi iscay kharis lliphipej p'achasniyoj sayashaj paycunaman riqhurerkancu. 5Warmiska manchachicuywan mana khawariyta munarkancuchu. Kharistaj paycunata nerkancu:
—¿Imaraycutaj causashajta wañuskas chaupipi masc'ashanquichej? 6Jesuska mana caypichu, causarimpunña. Yuyaricuychej Galilea jallp'apiraj cashaspa nisuskayquichejmanta. 7Payka nerka: “Noka, Diospa cachaska Runan, juchasapa runaspa atiynincuman jaywaska chacataskataj canay tiyan. Quinsa caj p'unchaypitaj causarimpunay tiyan”, nispa.
8Warmistaj Jesuspa niskasninta yuyaricorkancu. 9P'ampanamanta cutimuspataj tucuy chay imasta chunca ujniyoj Jesuspa cachasninman willarkancu, tucuy paycunawan cajcunamanpis. 10Chayta willajcuna carkancu Magdala llajtayoj María, Juana, Jacoboj maman Mariawan. Paycunawan waj warmispis chay imasta cachasninman willashallarkancutaj. 11Cachasmanrí chay niskancoka mana yuyayniyojmanjina rijch'acorka, manataj creerkancuchu.
12Pedrorí jataricuspa p'ampanaman correrka. C'umuycuspataj Jesuspa mayt'unasninta ch'usajllata ricorka. Payri chay ruwacuskanmanta t'ucuspa wasinman riporka.
Emaús ñanpi
13Chay p'unchayllapitaj iscay yachacojcuna risharkancu Emaús niska ranchoman. Jerusalenmanta iscay leguasjina carka. 14Chay p'unchaycunapi tucuy ruwacuskanmanta, rishaspa parlanacusharkancu. 15Chay ruwacuskanta parlanacushajtincu mayta yuyashajtincu ima, quiquin Jesús taripaycorka. Paycunawan risharka. 16Ricushaspapis mana Jesusta rejsiyta aterkancuchu. 17Jesustaj paycunata taporka:
—Ñanta purispa ¿imamantataj sinch'ita parlanacushanquichej?
Paycunari sayarkancu ancha llaquiska uyaslla. 18Ujnin paycunamanta, Cleofas sutiyoj, cuticherka:
—Kanka purej runallachá cawaj, cay p'unchaycuna Jerusalenpi ruwacuskanta mana yachaspaka, —nispa.
19Chanta Jesús paycunata taporka:
—¿Imataj ruwacorkarí?
Paycunataj cuticherkancu:
—Nazaret llajtayoj Jesusta ruwaskancuta. Payka Diospa willajnin caskanta ricucherka jatunta ruwaskanwan yachachiskanwan. Atiyniyoj carka Diospa khawayninpi runaspa ñaupakencupipis. 20Cayjina carka: Yupaychana-wasimanta curajcunanchej camachejcunanchejpiwan Jesusta jaywaycorkancu wañuyman juchachaska cananpaj. Chacatacherkancutaj. 21Nokaycurí yuyasharkaycu pay israel runasta cacharinanta. Chaywanpis cunanwan Jesusta chacatachiskancoka quinsa p'unchayña cashan. 22Cunanrí cay tiyan: Nokaycumanta waquin warmis tutamanta p'ampanaman rispa t'ucuchiwarkaycu. 23Jesuspa cuerponta mana taripaskancuchu. Cutimuspataj nishawarkaycu moskoypijina angelesta ricuskancuta niskancutataj Jesús causashaskanta. 24Chaywanpis nokaycumanta waquin runas p'ampanaman rerkancu. Warmis niskancumanjinataj taripaskancu. Jesustari mana ricuskancuchu, —nispa.
25Jesustaj paycunata nerka:
—¡Ancha pisi yuyayniyoj canquichej! ¡Diospa unay willajcunanpa tucuy willaskancutapis ñac'aypi creej sonko canquichej! 26Diospa ajllaskan Cristoka chekamanta ñac'arinan carka. Chaymantataj Tatan Dioswan wiñaypaj jatunchaska canan carka, —nispa.
27Chaymanta paycunaman Jesús sut'incharka Diospa tucuy palabranpi paymanta cajta. Moisespa kelkaskasninmanta kallarispa Diospa tucuy unay willajcunanpa kelkaskasnintawan sut'incharka.
28Yachacojcuna risharkancu, chay Emausman kayllamorkancu. Jesustaj rejjinallapuni churacorka. 29Paycunataj jarc'arkancu:
—Nokaycuwan khepacuy ch'isiyaycushaskanraycu, —nispa.
Jesustaj wasiman yaycorka paycunawan khepacoj. 30Payka paycunawan miqhunanpaj tiyaycucuytawan t'antata jap'ispa Diosman graciasta korka. T'antata partispataj paycunaman jaywarka. 31Ajinallapi Jesús caskanta reparaspa rejsirparekancu. Paytaj paycunamanta chincariporka. 32Paycunari ninacorkancu:
—Ñanpi parlawashajtinchej Diospa palabranta sut'inchawajtinchejpis ¡mayta sonkosninchejka cusiywan t'ucusharkancu!
Jerusalenman cutincu
33Chay ratutaj chay iscayka jataricuspa Jerusalenman cutiporkancu. Jakaypi tariparkancu tantaskastaña chay chunca ujniyoj Jesuspa cachasninta paycunawan cajcunatawan.
34Tantaskacunataj nisharkancu:
—Chekamanta yachanchej Señorka causarimpuskanta. Simonpis payta ricuska, —nispa.
35Chanta chay iscay paycunaman willasharkancu ñanpi paycunawan caskanmanta. Imaynatachus t'antata partishajtin Jesusta rejsiskancuta willasharkancutaj.
Jesús yachachojcunanman riqhuriskanmanta
36Chay imasmanta parlashajtillancuraj Jesuska chaupincupi sayashaj riqhurerka. Napaycorkataj:
—Kancunapaj c'acha causay cachun, —nispa.
37Paycunataj mayta mancharicorkancu almata ricuskancuta yuyaspa. 38Jesusri paycunata nerka:
—¿Imaraycutaj manchariskas cashanquichej? ¿Imaraycutaj sonkoyquichejpi iscayrayashanquichej? 39Khawaychej maquisniyta chaquisniytawan. Nokaka quiquiymin cani. Llanqhariwaychej reparanawayquichejpaj. Almaka mana aychayojchu nitaj tulluyojchu. Ricushawanquichejjina, noka aychayoj tulluyoj cani, —nispa.
40Cayta nispataj Jesuska maquisninta chaquisnintawan paycunaman ricucherka. 41Cusiymanta t'ucuymantawan manaraj creerkancuchu Jesús caskanta. Iscayrayashajtincutaj Jesús taporka:
—¿Caypi canchu imallapis muqhunapaj?
42Paycunataj uj chhican challwa cancata lachiwana misq'itawan payman jaywarkancu. 43Paytaj chayta jap'ispa ñaupakencupi miqhorka. 44Paycunatataj nerka:
—Kancunawanraj cashaspa caycunata nerkayquichej: Tucuy nokamanta kelkaska junt'acunan tiyan, Moisespa kelkaskan, unay willajcunaj kelkaskancu, taquina libropipis, —nispa.
45Chanta tucuy chay imasta paycunaman sut'incharka yuyaynincuwan Diospa palabranta entiendenancupaj. 46Nillarkataj:
—Dios palabranpi nin paypa ajllaskan Cristo wañunanta, quinsa p'unchaypitaj causarimpunanta. 47Sutinpitaj willaracunan tiyan runas Diosman cutiricunancuta juchasnincu khechuska canancupaj. Tucuy jallp'api tiyacojcunaman willaraska canan tiyan kallarispa Jerusalenpi. 48Kancuna cay imasta ricuskayquichejraycu willajcuna canquichej. 49Sumajta uyariwaychej. Tatay cachamuskayquichej sumajta nerka, paytaka noka quiquiy cachamuskayquichej. Kancunarí Jerusalenpi suyashaychej Diospa atiyninwan junt'aska canayquichejcama, —nispa.
Jesús janaj pachaman okhariska
50Chaymanta Jesuska Betania ranchonejman yachacojcunanta pusarkorka. Maquisninta patancunejman aysarispataj nerka:
—¡Dios kancunawanpuni cachun! —nispa.
51Chayta niytawantaj Jesuska paycunamanta riporka. Janaj pachaman okhariska carka. 52Yachacojcunaka Jesusta yupaycharkancu. Jatun cusiywantaj Jerusalenman cutimporkancu. 53Diosta jatunchaspa yupaychana-wasipipuni carkancu. Ajina cachun.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Dios Parlapawanchej