Druhý Petrov 3:6-7

Druhý Petrov 3:6 SLB

a že niekdajší svet, pre nich vodou zatopený, zahynul.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Druhý Petrov 3:7 SLB

Ale to isté Božie slovo zachováva ohňu terajšie nebesá a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share