YouVersion Logo
Search Icon

Joan 1

1
Itsititanakerora Joan ikamantakotanakerira Jesokirishito
1Antari pairani tekyaenkara tatakona timumagetatsine igantaga itimakera Kirishito ikantaganirira Iriniane Tasorintsi. Irirori ikantakani itimakera itentakarira Tasorintsi, intitari Tasorintsi. 2Irirotari tentakari Tasorintsi okyasanokyara. 3Irirotari vetsikagetakero magatiro tatarika oita timagetatsirira. Tera ontimumate pashini terira iriro vetsikerone, aikiro game inti game atimumaigi aroegi.#Jen 1–2 4Irirori inti ganiantatsirira, aikiro inti kutagitetakoigiririra maganiro matsigenkaegi. 5Ikutagitetakoigakeri pavatsaakoigankicharira. Iriroegi ikisaigavetakarityo kantankicha teratyo iragaveaigeri.
6Yogari Tasorintsi itigankakeri paniro matsigenka ipaita Joan. 7Onti itigankavitakeri inkamantakotakerira yoga kutagitetakotantatsirira kameti inkematsaigakeriniri maganiro. 8Yogari Joan tera iriro kutagitetakotantatsirira, intagati ipokashitake inkamantakotakerira, 9panikyatari inkutagitetakotantanake yoga poniankicharira enoku kameti inkutagitetakoiganakeriniri maganiro matsigenkaegi.
10Irirotyo vamparoaigavetakari matsigenka, kantankicha impogini ipokavetutara tera irogoigavakeri. 11Ario ikañoigaka aikiro itovaireegi iseraereegi, iriroegityo ipokashiigavetaka, kantankicha tera irishineventaigavakempari. 12Kantankicha maganiro shineventaigavakaririra kematsaigavakeririra irirori ipegakagaigakari itomiegi Tasorintsi. 13Antari ipegaigakerira Tasorintsi itomi tera ario onkañotemparo itomintaigara matsigenka, aikiro tera ario onkañotemparo ikogira matsigenka intomintakempara, intitari kogankitsi Tasorintsi intomintaigakemparira.
14Yogari Kirishito ipokuti aka kipatsiku imechotakera ikañotasanoigakai aroegi ikonoivageigakai. Aneaigakeri ikoveenkatakera, intitari Itomi Tasorintsi paniro ikantakara irirori. Pairo ikavintsaantavageti, aikiro yogikoneatimotasanoigakai tyara ikanta Tasorintsi. 15Yogari Joan ikamantakotakerira imaraenkarika kara ikanti: “Irirotari yoga noniakotakerira okyara nokamantaigakempira nokantakera iripokake pashini pairorira yavisavagetakena, iketyotari timatsi.”
16Irirori pairotyo ikavintsaantavageti nerotyo ikantakanityo ikavintsaavageigakai. 17Pairani Moiseshi intagati itsirinkakogetakero ikantagetirira Tasorintsi ontsatagagetakenkanira, kantankicha antari ipokutira Jesokirishito onti ikavintsaavageigakai aikiro yogikoneatimotasanoigakai tyara ikanta Tasorintsi. 18Tera tyani neimaterine Tasorintsi, kantankicha yogari Itomi panirorira tentasanotaririra yogikoneatimoigakai tyara ikanta irirori.
Joan Giviatantatsirira ikamantakotakerira Jesokirishito
(Mt 3.11-12; Mr 1.7-8; Ir 3.15-17)
19Yogari jorioegi Jerosarenkunirira itigankaigake saseroroteegi intiegiri iyashikiiganakerira Irevi inkogakotagantaigakiterira Joan tyanira irirori impo ikantaigiri:
—¿Tyanimpatyora viro? ¿Viro nogiaigakerira impegakempara Nogoveenkariegite?
20Impo irirori tera iramatavinaigeri onti katinka yogakero ikamantasanoigakerira ikantaigiri:
—Teratyo naro pikantaigakerira maika.
21Impo imatutaigaarityo aikiro ikantaigiri:
—Iroroventi, ¿viro kamantantatsirira nogiaigakerira?#Ireo 18.15
Ikanti:
—Teratyo naro.
22Impo imatutaigaarityo aikiro ikantaigiri:
—¿Tyanimpatyora viro? Atsi kamantaigena kameti nonkamantaigapaakeriniri tigankaigakenarira. ¿Tyara pinkante? ¿Tatoitatyo pipokashitake?
23Impo ikantaigiri Joan:
—Nanti kenkitsatatsirira osarigagitetapaakera nomaraenkarika kara, narotari itsirinkakotanake pairani kamantantatsirira Isaiashi ikantakera impogini intimake paniro inkenkitsavagetake anta osarigagitetapaakera inkante: ‘Negintetashiigavakempari pokankitsinerira impegakempara Atinkamiegi.’
24Yogaegiri kogakotagantaigakeririra Joan inti tigankaigakeri irapivariseoegitene. 25Impo ikantaigiri:
—Iroroventi teranika viro Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite, ¿tyara okantakara pogiviatantavagetakera? Pikantaketari tera viro Eriashi, aikiro tera viro kamantantatsirira nogiaigakerira.
26Ikanti Joan:
—Narori intagati nogiviatanti niaku, kantankicha aiño paniro konoiigakempirira terira pogoigeri, 27irirotari pogitapaakenanerira. Narori garorokarityo nokañotumatari irirori, onti nagamaavagetakari, pairotari yavisavagetakena.
28Yogaegi kogakotagantaigakeririra onti iatashivageigakitiri Vetaniaku. Ogari Vetania onti onake intati Jororanku ariotari yogiviatantavagetakeri kara.
Jeso inti itigankakerira Tasorintsi
29Impogini okutagitetanakera yogari Joan ineiri Jeso ikenapaake ikanti: “¡Neri yoga Ovisha itigankakerira Tasorintsi inkamaventaigakerira maganiro kañovageigacharira! 30Irirotari nokenkitsatakotakerira nokantakera: ‘Iripokake pashini impogitapaakenanerira pairorira yavisavagetakena, iketyotari timankitsi.’ 31Naro aikiro teratyo nogovetempa iriro agiaigakerira, kantankicha onti nogiviatantavagetake kameti irogoigakeniri maganiro iseraereegi iriro pokankitsi.”
32-33Impogini ikanti aikiro Joan: “Okyara tera nogovetempari, kantankicha yogari tigankakenarira nogiviatantavagetakera niaku ikantakena: ‘Tyanirika pineake iraguitashitapaakeri Nosure irapusatinkagutapaakempari irinagutapaakerira, irirotari tigankakerineririra Nosure intimasurentantakera.’ Impo noneakeri Isure Tasorintsi iponiapaaka enoku ikañotapaakari shiromega yapusatinkagutapaakari inagutapaakeri. 34Noneasanotakeri, irorotari nokantantakarira inti Itomi Tasorintsi.”
Iketyosanorira ipegaigake Jeso irogamereegi
35Impogini okutagitetamanakera yogari Joan aiño inake kara itentaigakari piteni irogamereegi. 36Impo iroro ineavakerira Jeso ikenanakera kara ikamagutavakeri ikanti:
—¡Neri yoga Ovisha itigankakerira Tasorintsi!
37Irorotyo ikemaigavakera irogamereegi oga ikenaigake yogiaiganakeri Jeso. 38Irirori ishonkapanuta ineaigiri yogiaigapaakeri ikantaigiri:
—¿Tata pikogaigake?
Iriroegi ikantaigi:
—Gotagantatsirira, ¿tyara pitimi?
39Ikanti Jeso:
—Atsi tsame pineaigakerora.
Impo iaigake ineaigakerora imagakera ovashi imagimoigakeri, ataketari inanai shavini poreatsiri. 40Paniro giatanakeririra Jeso inti irirenti Sumo Perero ipaitaka Anturishi. 41Irirori iatake ikogakerira irirenti impo ineakerira ikantiri:
—Noneaigakeri Meshiashi (onkantakera: “Kirishito”).
42Impo itentanakari inakera Jeso. Iroro ineavakerira ikamagutavakeri ikantiri:
—Vinti Sumo, itomi Joan. Maikari maika ariokya pimpaitaempa Sepashi (onkantakera: “Perero”).#1.42 Sepashi: Cefas, arameoku onti okantagani Kephas. Perero: Pedro, guriegoku onti okantagani Petros. Pitetiro onti onkantakera “mapu”.
Jeso ikaemaigakerira Jeripe intiri Natanaeri
43Impogini okutagitetamanaira iatake Jeso Garireaku. Impo ario kara ineakeri Jeripe ikantiri:
—Tsame pogiatanakenara.
44Yogari Jeripe onti itimi Vetsairaku itimira Anturishi intiri Perero. 45Impogini iatake ikogakerira Natanaeri. Iroro ineapaakerira ikantiri:
—Noneaigakeri yoga itsirinkakotanakerira Moiseshi pairani intiegiri aikiro pashini kamantantaigatsirira. Irirori inti Jeso Nasarekunirira, itomi Jose.
46Ikantiri Natanaeri:
—¿Matsi ikametitumaigiratyo Nasarekunirira?
Ikantiri Jeripe:
—Atsi tsameratyo pineakiterira viro.
47Yogari Jeso iroro ineavakerira ikenapaakera Natanaeri ikanti:
—Neri yoga iseraere kematsatasanotakeririra Tasorintsi. Irirori tera iramatagumatempa.
48Ikanti Natanaeri:
—¿Matsi tyara pineakenara kara?
Ikantutarityo Jeso:
—Noneakempiniroro pinakera otapinaku igera tekyara inkantakitempi Jeripe.
49Ovashi ikantanake irirori:
—Gotagantatsirira, vinti Itomi Tasorintsi, vinti Igoveenkariegite iseraereegi.
50Ikantiri Jeso:
—¿Iroro pikemakera nokantakempira noneakempi otapinaku igera pagapagero pogakero pikantakenara maika? Impogini pineagetanake pashini pairorira avisagetakero oka.
51Impo ikanti aikiro Jeso:
—Maika nonkamantasanoigakempi, impogini pineaigakero inkite ashireanakempara. Yogari isaankariite Tasorintsi iraguitashitapiniigakeri Kañotasanotakaririra Matsigenka.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy