Mateo 1
MCB

Mateo 1

1
Yashikiiganakeririra Jesokirishito
(Ir 3.23-38)
1Maika nontsirinkakogetakero ivairopage pairaninirira yashikiiganakeririra Jesokirishito. Irirori inti iyashikiiganakerira Averan intiri Iravi.
2Antari okyara yogari Averan itomintakari Isaako.#Jen 21.1-3
Irirokya Isaako itomintakari Jakovo.#Jen 25.21-26
Irirokya Jakovo itomintakari Jora intiegiri irirentiegi.#Jen 35.22-26
3Irirokya Jora itomintakari Parese intiri Sari. Ogari iriniro opaitaka Tamare.
Impogini Parese itomintakari Eserome.
Irirokya Eserome itomintakari Arame.
4Irirokya Arame itomintakari Aminaravo.
Irirokya Aminaravo itomintakari Naason.
Irirokya Naason itomintakari Sarimon.
5Irirokya Sarimon itomintakari Voose. Ogari iriniro opaitaka Iraava.
Impogini Voose itomintakari Oveti. Ogari iriniro opaitaka Irote.
Impogini Oveti itomintakari Isai.
6Irirokya Isai itomintakari Iravi pegankicharira igoveenkariegite iseraereegi.
Irirokya koveenkari Iravi itomintakari Saromon. Ogari iriniro Saromon onti yagavetarira Oriashi.
7Impogini Saromon itomintakari Irovoame.
Irirokya Irovoame itomintakari Aviashi.
Irirokya Aviashi itomintakari Asa.
8Irirokya Asa itomintakari Josapate.
Irirokya Josapate itomintakari Jorame.
Irirokya Jorame itomintakari Osuashi.
9Irirokya Osuashi itomintakari Joatame.
Irirokya Joatame itomintakari Akase.
Irirokya Akase itomintakari Esekiashi.
10Irirokya Esekiashi itomintakari Manaseshi.
Irirokya Manaseshi itomintakari Amon.
Irirokya Amon itomintakari Joseashi.
11Irirokya Joseashi itomintaigakari Jekoniashi intiegiri irirentiegi impo yamaiganunkani maganiro iseraereegi Vavironiaku.#2 Kov 24.14-15
12Impogini yogari Jekoniashi itomintakari Saratieri.
Irirokya Saratieri itomintakari Sorovaveri.
13Irirokya Sorovaveri itomintakari Aviote.
Irirokya Aviote itomintakari Eriakime.
Irirokya Eriakime itomintakari Asoro.
14Irirokya Asoro itomintakari Saroko.
Irirokya Saroko itomintakari Akimo.
Irirokya Akimo itomintakari Eriote.
15Irirokya Eriote itomintakari Ereasaro.
Irirokya Ereasaro itomintakari Matan.
Irirokya Matan itomintakari Jakovo.
16Irirokya Jakovo itomintakari Jose. Ogari itsinanetsite Jose opaitaka Maria. Irorori onti iriniro Jeso ikantaganirira aikiro Kirishito.#1.16 Jeso onti onkantakera “yogavisaakotantake Atinkami”. Kirishito onti onkantakera “ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi”. (Kamosotero “Jesokirishito” ontiri “Meshiashi” Glosarioku.)
17Maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage aka ikaravageigake 14 itsititapanutara itimakera Averan ikaravagetake itimakera Iravi. Ario ikañoigaka aikiro maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage itsititapanutara itimakera Iravi ikaravagetake yamaiganunkanira Vavironiaku ikaravageigake 14. Impo ario ikañoigaka aikiro maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage itsititapanutara yamaiganunkanira Vavironiaku ikaravagetake itimakera Kirishito ikaravageigake 14.
Imechotakera Jesokirishito
(Ir 2.1-7)
18Maika nonkenkitsatakotakeri Jesokirishito tyara ikantaka ikyasanokyara ipokutira aka kipatsiku imechotakera. Pairani otimake tsinane opaitaka Maria. Inti kashigakaro surari ipaita Jose. Impo tekyara iragero itimake otyomiani, intitari timakagakeri Isure Tasorintsi. 19Yogari Jose ikogavetaka irapakuanaeromera gara yagiro, intitari negintevagetacharira, kantankicha itsarogakagakaro nerotyo tera inkoge intsavetantakerora irogipashiventakerora, onti isurevetanaka irapakuanaeromera maireni gara ikanti tatoita yapakuavitanairo. 20Kantankicha iroro isurevetanakara inkañotakeromera maika ikoneatimotakeri isaankariite Tasorintsi igisanireku ikantiri: “Jose, virori vinti iyashikitanakerira Iravi. Maika onti nopokashitake nonkantakempira kametitake pagakerora Maria pamanakerora pivankoku. Yogari otomi intitari timakagakeri Isure Tasorintsi, irorotari itimantakarira. 21Impogini omechotakerira pimpaitakeri Jeso, irirotari gavisaakoigakerine itovaireegi ganiri ikisaviigiri Tasorintsi ikañovageigara.”
22Ario okañotaka maika kameti ontsatagakempaniri ikantakerira Atinkami Tasorintsi pairani iniakagakerira kamantantatsirira Isaiashi ikanti:
23“Ogari terira ineimatero surari ankamonkitake
intimake otomi.
Irirori impaitakempa Imanoeri”
(onkantakera: “Ikonoiigakai Tasorintsi”).
24Impo ikireanaira Jose ikematsatakeri isaankariite Tasorintsi ovashi iatake yagakitiro Maria yamanakerora ivankoku, 25kantankicha tera ineimatero kigonkero omechotakerira otomi. Antari imechotakera yogari Jose ipaitakeri Jeso.

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Iriniane Tasorintsi