YouVersion Logo
Search Icon

Mateus 3

3
João Batista tỹ ag jyvẽn
(Mc 1.1-8; Lc 3.1-18; Jo 1.19-28)
1Kejẽn João Batista tóg ẽmã tũ ja ra tĩ mũ, ga tỹ Judéia tá ga kórég ẽn ra. Tá jẽ kỹ tóg ag jyvẽn mũ sir. 2“Ãjag jykre pãno tovãnh nĩ, Topẽ tỹ tỹ ãjag pã'i nĩ jé,” he tóg. 3Hã ra Isaías tóg tag rán ja nĩ: “ẽmã tũ ja tá tóg jẽnh ke mũ, ga kórég tá. Tá tóg ag mỹ jamã há ra: ”ẽg Senhor kãtĩg ke jo vẽnh jãnhkrigkrig nĩ,” henh ke mũ. “Ẽpry kurég ãjag tóg tĩ, ãjag pã'i mág jun ken kỹ. Kỹ tag ri ke han nĩ. Ãjag jykre pãno tugvãnh nĩ,” he jé tóg ke mũ,” he ja tóg nĩ, Isaías ti. Ti tỹ João mur to hã ti kãmén jan hã vẽ.
4 João ẽn kur tóg tỹ kãvãru pãnĩ sór kyki tỹ há nĩ. Kỹ tóg nén ũ fár hã tỹ vẽsógfĩg tĩ gé. Ópã hã ko ti tĩ, mỹg mré.
5Kỹ Jerusalém tá ke ag tóg ti tá junjun mũ sir, ga tỹ Judéia tá ke ag ke gé, goj tỹ Jordão tá ke kar ag ke gé. 6Ti tỹ ag mỹ: “ãjag jykre pãno tovãnh nĩ,” hen kỹ ũ ag tóg: “Topẽ vĩ mranh ja sóg nĩgtĩ,” he mũ. Ẽn ag kygpég tóg mũ sir, goj tỹ Jordão ki.
7Kỹ pã'i tỹ Fariseu ag vỹ ti tá junjun mũ gé sir, pã'i tỹ Saduceu ag ke gé. Ón kỹ ag tóg ti to kãmũ mũ, ti tỹ ag kygpe jé. Kỹ tóg ag jyvẽn tar han mũ sir. “Pỹn ri ke ãjag nỹtĩ, ãjag jykre pãno nỹtĩn kỹ,” he tóg ag mỹ. “Ũ nỹ ãjag mỹ: Topẽ vỹ ãjag to jũnh ke tũ nĩ, he tĩ'? 8Ãjag jykre pãno tovãnh nĩ, ti tỹ ãjag to jũ tũ nĩ jé. Vẽjykre há han nĩ, ẽg tỹ ãjag jykre tãg hã ve jé. 9Hã ra ãjag tóg jagnẽ mỹ: “Abraão vỹ tỹ ẽg jógjóg ve nĩ. Kỹ Topẽ vỹ ẽg to jũnh ke tũ nĩ,” he tĩ. Ke tũ vẽ hã ra. Ãjag jykre kórég ẽn to ãjag tóg jagtar ke mũ, ha vem nĩ. Topẽ vỹ pó tag tỹ Abraão krẽ'krẽ hynhan ki kanhró nĩ, ti tỹ Abraão krẽ'krẽ ũ ve sór kỹ. 10Ẽg tỹ ka tóg gỹn kỹ tỹ pĩ han ri ke tóg nĩ. Ãjag tỹ vẽjykre há han sór tũ nỹtĩn kỹ Topẽ tóg, pĩ ki ãjag vãm ke mũ,” he tóg.
11Kỹ tóg vẽnh kar mỹ: “goj hã tỹ sóg ãjag kygpég tĩ, ãjag tỹ ãjag jykre pãno tovãnh kỹ,” he mũ. “Cristo tóg inh nón kãtĩg ke mũ. Kỹ ti hã tóg Topẽ kuprĩg tỹ ãjag jagrẽ han ke mũ. Kỹ tóg tỹ pĩ ve nĩ. Ti tỹ ãjag kygpenh ken hã vẽ. Inh kãfór ti nĩ, jãvo sóg tỹ ti krẽm ke pẽ nĩ,” he tóg.
12“Ti kãtĩg vỹ ẽg tỹ rãgró rẽn ri ke nĩ. Ti rẽn kar kỹ ẽg tóg ti fár pũn tĩ. Ti kanẽ hã vin han ẽg tóg tĩ. Cristo kãtĩg kỹ tóg ge nĩnh mũ. Ti to há nỹtĩ ag mỹ tóg: “ha kãmũ jẽg,” henh ke mũ. Kỹ tóg ti to há tũ ag vãm ke mũ, pĩ ki, hã ra tóg nhyn kenh ke tũ pẽ nĩ,” he tóg, João ti.
João tỹ Jesus kype
(Mc 1.9-11; Lc 3.21-22)
13Ẽn kã kejẽn Jesus tóg João tá jun mũ gé sir, goj tỹ Jordão tá. Ga tỹ Galiléia tá tóg kãtĩ mũ. Kỹ tóg João mỹ: “ha inh kypé,” he mũ sir. 14Hã ra tóg João mỹ e tĩ, kỹ tóg ti mỹ: “ã hã tỹ inh kypenh ke vẽ vẽ,” he mũ. “Inh mỹ tóg e tĩ, ã tỹ inh mỹ: ha inh kypé, hen kỹ,” he tóg mũ. 15Hã ra Jesus tóg ti mỹ: “hỹ,” he mũ. “Hã ra tóg isỹ Topẽ tỹ nén tó mũ han kãn há tĩ,” he tóg. Kỹ tóg vãhã ti kypég mũ sir.
16Ti tỹ Jesus kype kar kỹ ag tóg, goj kã tá kãpa mũ sir. Kỹ Jesus tóg, kanhkã ki ẽvãnh kỹ ti nor nĩ ẽn vég mũ, ha mẽ, kỹ tóg Topẽ kuprĩg kãtére ẽn vég mũ. Sórãg tẽ ri ke tóg nĩ, ti kãtére ti. Jesus kri tóg góm ke mũ. 17Kỹ vẽnh vĩ tóg mẽ há tĩ, kanhkã tá, kỹ tóg: “inh kósin pir vẽgtĩ,” he mũ. “Inh fe pẽ vẽgtĩ,” he tóg.

Currently Selected:

Mateus 3: kgp

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy