YouVersion Logo
Search Icon

Yowano 1

1
Lijwi lya mwonyo
1Akulivanga kwakele Lijwi, co Lijwi lyakele amo na Njambi, co Lijwi lyapwile Njambi. 2Tunde akulivanga, Lijwi lyakele amo na Njambi. 3Ali ikeye Njambi watangele vyuma vyoshe, co kukwesi cuma civatangele kujeneka ikeye cai. 4Lijwi likelyo lyapwile nsina ya mwonyo,#1:4 LIJWI LIKELYO LYAPWILE NSINA YA MWONYO: Nambe, vije vivatangele vyakele na mwonyo amolika na Lijwi. co mwonyo ou ukewo wanenele ceke kuli vanu. 5Ceke citwila mu lisusulungu, co lisusulungu kulyasele kucitundisa embwe.
6 # Mat 3:1; Mak 1:4; Luk 3:1-2 Njambi watumine muluwa wendi, lizina lyendi Yowano, 7ikeye wezile nakuleka vanu a vyuma vya ceke, ngeci voshe vazive lijwi nakukulaela. 8Ikeye kapwile ceke embwe, oloni wezile nakwambulula a vyuma vya ceke. 9Eci cikeco capwile ceke ca vushunga, ceke cije cilinakwija mu kaye nakutwila ali vanu voshe.
10Lijwi lyakele mu kaye. Co nameme Njambi watangele kaye ali ikeye, oloni kaye kukamuzivukile. 11Ikeye wezile ku lifuti lyendi, oloni vanu vendi kuvamutambwile. 12Oloni kuli voshe vaje vamutambwile nakukulaela kuli ikeye, wavanene moko yakupwa vana va Njambi. 13Vakevo kuvapwile vana va Njambi ku cisemwa ca ano asi embwe, cisemwa cakusemuka ku munalume, oloni Njambi vavenya ikeye wapwile ishavo.
14Co Lijwi lyemukile munu, lyashulile na kutetela navushunga, co lyakele akati ketu. Twamwene vumpau vwendi, vumpau vuje vwaatambwile akupwa mwana umolika wa Ishe.
15Yowano wambulwile vya ali ikeye. Co watambekele ngwendi, “Ou ikeye uje injamilekele ngwange, ‘Alinakwija munima yange, oloni ikeye napu wakama kutuvakana yange, omwo ikeye wakeleko akulivanga omo yange kanda njisemuke.’ ”
16Co akushula na kutetela kwendi watuvezikisile tuvoshe, watwanene vivezikiso kuwezelela a vivezikiso vikwavo. 17Omwo Njambi waanene Lishiko lyendi ali Mosesa, oloni kutetela na vushunga vinaija ali Yesu Kilistu. 18Naumo wai wamona Njambi, kuvanga Mwana uje umolika, wakulifwa mumo na Njambi, uje ali ku mati ya Ishe, ikeye namusholola.
Vukaleo vwa Yowano Muka-kumbwitika
(Mateo 3:1-12; Mako 1:1-8; Luka 3:1-18)
19Co vaka-kushwana va vaYunda mu Yelusalema vatumine vamo vaka-kukombelela na vaLevi kuli Yowano ngeci vakamwihule ngwavo, “Yove iyajo?”
20Yowano kavyanene kuvakumbulula embwe, oloni wendekele mwamuvwa kuli vakevo ngwendi, “Kesi yange Wakuvwavesa.”
21 # Kwi 18:15,18; Mal 4:5 Co vamwihwile ngwavo, “Indi yove iyajo? Yove Elinja ndi?”
Oloni Yowano wavakumbulwile ngwendi, “Embwe, kesi yange!”
Co vamwihwile lalo ngwavo, “Indi yove Muka-kwimanena#1:21 MUKA-KWIMANENA: Umo uje vavandamenene kusholoka ngeci ambulule kwija kwa Wakuvwavesa. ndi?”
Oloni Yowano wavakumbulwile ngwendi, “Embwe, kesi yange.”
22Asinoni vamwihwile ngwavo, “Indi yove iyajo? Tuleke ngeci tukaleke vaje vanatutumine kuli yove. Ulitumbula ngwove yove iya?”
23 # Isa 40:3 Ikeye wavakumbulwile nakuvatumbwila majwi a Isaya muka-kwimanena ngwendi,
“ Yange ‘Lijwi lya umo atambeka mu mambo ngwendi,
sheveni mu ngila ya Shukulu Kalunga ngeci akwitilemo!’ ”
24Miluwa vaje vavatumine vaFaliseo 25asinoni vehwile Yowano ngwavo, “Nga kesi yove Wakuvwavesa, nambe Elinja, nambe Muka-kwimanena, omwo vika ulinakumbatizila?”
26Yowano wavakumbulwile ngwendi, “Yange njilinakumbwitika mu mema, oloni akati keni anemana umo uje kumuzivuka. 27Ikeye alinakwija munima yange, oloni yange kunjafwililile nameme kuzitula miva ya a vin̄aku vyendi.”
28Vyoshe evi vyalingiwile mu Mbetaniya, mu ngangela ya Ndonga ya Yondau, kuje kwakele nakumbatizila Yowano.
Muna Manga wa Njambi
29Alikaki Yowano wamwene Yesu alinakwija kuli ikeye, co wendekele ngwendi, “Kengeni, Muna Manga wa Njambi, uje muka-kutundisa vuvi vwa vaka-kaye! 30Ou ikeye vene uje njendekele ngwange, ‘Munima yange mwija munu umo, oloni nanjituvakana, omwo ikeye wakeleko simbu kanda yange njisemuke.’ 31Yange kunjamuzivukile ngwange ikeye, oloni njezile nakumbwitika mu mema mukumusholola ku vanu va Isalele.”
32Co Yowano wambulwile vukaleo ovu ngwendi, “Njamwene Munzinzime Wakujela washulukile mwilu ngwe katela, co wakele ali ikeye. 33Yange kunjamuzivukile ngwange ikeye, oloni Njambi, uje wanjitumine ngeci njimbwitike mu mema, ikeye wendekele kuli yange ngwendi, ‘Ukamona Munzinzime akashuluka nakukala ali munalume umo, ikeye akambwitika na Munzinzime Wakujela.’ 34Co Yowano wendekele ngwendi, ‘Yange njamumwene, co njimileka ngwange ou ikeye Muna Njambi.’ ”
Vandongisi va Yesu vakulivanga
35Alikaki Yowano wemanene lalo kuje na vandongisi vendi vavali, 36co omo wamwene Yesu alinakwija kuje, co wendekele ngwendi, “Kengeni, Muna Manga wa Njambi!” 37Vandongisi vaje vavali vamuzivile omo wendekele majwi awa, co vakavele Yesu. 38Yesu watengulukile nakukenga kunima, co wavamwene valinakumukava, co wavehwile ngwendi, “Vika mushaka?”
Co vamukumbulwile ngwavo, “Lambi, wakala kuli?” (Lijwi eli lilumbunuka ngwalyo “Mulongisi.”)
39Ikeye wavakumbulwile ngwendi, “Ijeni mukamone.” (Omwo yapwile simbu ya cingwezi.) Ngecivene, vaile amo nendi vakamwene kuje kwakele, co vakele amo nendi litangwa lije lyoshe.
40Umo wa vaje vavali wapwile Anduleo, ndolome ya Simoni Petulu. 41Aje vene Anduleo wawanene ndolome yendi Simoni, co wamulekele ngwendi, “Tunawana Wakuvwavesa.” (Lijwi eli lilumbunuka ngwalyo “Kilistu.”) 42Asinoni Anduleo watwalele Simoni kuli Yesu.
Yesu wamukengele, co wendekele nendi ngwendi, “Lizina lyove yove Simoni muna Yowano, oloni vakakutumbula Kefase.” (Eli linalifu mumolika na Petulu, co lilumbunuka ngwalyo “Limanya.”)
Yesu asana Filipu na Natanele
43Alikaki Yesu wayongwele kuya ku Ngalileya. Co wawanene Filipu, co wendekele kuli ikeye ngwendi, “Njikave!” 44(Filipu watundile ku Mbetesainda, ku nganda kuvakele va Anduleo na Petulu.) 45Filipu wawanene Natanele, co wamulekele ngwendi, “Tunawana uje yasonekele Mosesa mu livulu lya Lishiko, uje lalo ivasonekele vaka-kwimanena. Ikeye Yesu muna Yosefa, wa ku Nazaleta.”
46Co Natanele wamwihwile ngwendi, “Kuma ku Nazaleta kwasa kutunda cuma cacivwa ndi?”
Filipu wamukumbulwile ngwendi, “Ija ukamone.”
47Omo Yesu wamwene Natanele alinakwija kuli ikeye, co wendekele vyendi ngwendi, “Ou ikeye kaIsalele wa vushunga, muli ikeye kumwesi makuli!”
48Natanele wamwihwile ngwendi, “Unanjizivuka vati?”
Yesu wamukumbulwile ngwendi, “Njakumwene mwisi ya muti wa mukuyu simbu kanda Filipu akusane.” 49Natanele wamukumbulwile ngwendi, “Mulongisi, yove unapu u Muna Njambi! Yove Mwene wa Isalele!”
50Yesu wamukumbulwile ngwendi, “Unatava omwo njinakuleke ngwange njakumwene mwisi ya muti wa mukuyu ndi? Ukamona vyuma vyakama kutuvakana evi!” 51#Kus 28:12 Co Yesu wendekele kuli vakevo ngwendi, “Mwa vushunga njimileka ngwange, mukamona lilu linashokoloka, co na tungelo va Njambi valonda nakushuluka ali Muna Munu.”

Currently Selected:

Yowano 1: MBB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy