Mateo 1
MBB

Mateo 1

1
Vakukulwila va Yesu Kilistu
(Luka 3:23-38)
1Ou ukewo mukana wa vikota vya vakukulwila va Yesu Kilistu, wa ku cikota ca Ndaviti, na ku cikota ca Avilahama.
2Avilahama wakitile Isake, Isake wakitile Yakomba, Yakomba wakitile Yunda na vandolome vendi, 3Yunda wakitile Peleze na Zela kuli Tamale, Peleze wakitile Hezelone, Hezelone wakitile Lama, 4Lama wakitile Aminandave, Aminandave wakitile Naheshone, Naheshoni wakitile Salemone, 5Salemone wakitile Mbowasi kuli Lahave, Mbowasi wakitile Ovende kuli Lute, Ovende wakitile Njesi, 6Njesi wakitile Mwene Ndaviti.
Mwene Ndaviti wakitile Solomoni kuli uje wapwile munakazi wa Uliya, 7Solomoni wakitile Lehovowame, Lehovowame wakitile Aviya, Aviya wakitile Asa, 8Asa wakitile Njosefati, Njosefati wakitile Njeholame, Njeholame wakitile Uziya, 9Uziya wakitile Yotame, Yotame wakitile Ahaze, Ahaze wakitile Hezekiya, 10Hezekiya wakitile Manase, Manase wakitile Amoni, Amoni wakitile Yosiya, 11#2 Vim 24:14-15; 2 Miz 36:10; Njele 27:20 Yosiya wakitile Yehoyakine na vandolome vendi, a simbu ije vavatwalele ku vunzinda ku lifuti lya Mbambilone.
12Kutunda a simbu ije omo vanavatwala laja ku vunzinda ku Mbambilone, Yehoyakine wakitile Sheyaletiyele, Sheyaletiyele wakitile Zelumbambele, 13Zelumbambele wakitile Aviyunde, Aviyunde wakitile Elyakime, Elyakime wakitile Azole, 14Azole wakitile Zandoke, Zandoke wakitile Akime, Akime wakitile Elyunde, 15Elyunde wakitile Elyazale, Elyazale wakitile Matane, Matane wakitile Yakomba, 16Yakomba wakitile Yosefa uje wambatele Maliya vaina ya Yesu, uje vatumbwile ngwavo Wakuvwavesa.
17Ngecivene, kushangumuka kuli Avilahama nakweta kuli Ndaviti vikota vyoshe vyapwile likumi na viwana, kutunda kuli Ndaviti nakweta ku mwaka uvavatwalele ku vunzinda ku Mbambilone vyapwile vikota likumi na viwana, co lalo kutunda ku mwaka uvavatwalele ku vunzinda ku Mbambilone nakweta kukusemuka kwa Wakuvwavesa vyapwile vikota likumi na viwana.
Kusemuka kwa Yesu Kilistu
(Luka 2:1-7)
18 # Luk 1:27 Oku kukekwo kusemuka kwa Yesu Kilistu. Omo vaina Maliya vamuulilile kuli Yosefa, oloni simbu kanda vacimwambate, vamumwene ali na kafumba ka ku Munzinzime Wakujela. 19Yosefa simbu yoshe wapwile muka-kulinga vushunga, kujeneka kuzivisa Maliya shwamwa ku mesho a vanu, co wayongwele kuvyana vulo mu vushweke. 20Oloni simbu wacikele nakuyongola ngeci, kangelo ka Mwene washolokele kuli ikeye mu njozi ngwendi, “Ove Yosefa, wa ku naanga ya Ndaviti, kesi uzive lyova lyakwambata munakazi wove Maliya, omwo kafumba aka kalinako kanatundu ku Munzinzime Wakujela. 21#Luk 1:31 Ikeye akakita mwana wa munalume, co ukamuluka lizina lyendi Yesu, omwo ikeye akaamena vanu vendi ku vuvi vwavo.”
22Vyuma vyoshe evi vyasholokele ngeci vipwe ngwe vije vyendekele Mwene ali muka-kwimanena ngwendi, 23#Isa 7:14 “Kengeni, mumbanda uje kanda alimone na munalume akakala na kafumba, co akakita mwana wa munalume, vakamutumbula Manuwele” (kulumbununa ngwavo, “Njambi ali netu”).
24Ngecivene, omo Yosefa wendukile mu tulo, wambatele munakazi wendi Maliya, ngwe muje mwamulekele kangelo ka Mwene. 25#Luk 2:21 Oloni kakele amo nendi noo wakitile munendi wa munalume, co wamulukile lizina lya Yesu.

The Bible in Mbunda ┬ęThe Bible Society of Zambia, 2006


Learn More About Livulu lya Shukulu Kalunga