Yoni 2
KITABUNA
2
Ɲaxalandi tiina Kana taani
1Soge firin danguxina, e siga ɲaxalandi tideni Kana taani, Galile yamanani. Yesu nga yi na nun. 2E yi Yesu nun a xarandiine fan xili na ɲaxalandi tiini. 3Manpaan to dasa, Yesu nga yi a fala a xa, a naxa, “Manpaan bata ɲan e yii.” 4Yesu yi a yabi, a naxa, “N na, en ma fe na yi? N ma waxatin munma a li singen.” 5Yesu nga yi a fala walikɛne xa, a naxa, “A na naxan fala ɛ xa, ɛ na liga.”
6Awa, ige fɛɲɛ sennin yi dɔxi na nun, naxanye yi findixi Yahudiyane marasariɲan ige sa seen na, litiri yɛ kɛmɛ nan yi sama e keden kedenna birin kui. 7Yesu yi a fala walikɛne xa, a naxa, “Ɛ ige fɛɲɛni itoe rafe igen na.” E yi e rafe igen na pen! 8Na xanbi ra, a yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ igena nde sɛgɛ, ɛ siga a ra ɲaxalandi ti sumunna kuntigin fɛma.” E yi siga a ra a xa. 9Ɲaxalandi ti sumunna kuntigin yi igen mato, a bata maxɛtɛ manpaan na, koni a mi yi a keliden kolon. Anu, walikɛɛn naxanye igen sɛgɛ, ne yi a kolon. Nanara, kuntigin yi ɲaxalandi kanna xili, 10a yi a fala a xa, a naxa, “Manpa faɲin nan soma muxune yii singen, na xanbi ra, manpaan na muxune suxu waxatin naxan yi, i yi nde gbɛtɛ ramini naxan mi fan ɲaxi ra. Koni i bata manpa faɲin namara han iki!”
11Yesu a kabanako fe singen ni ito ra, a naxan liga Kana taani Galile yamanani. A yi a binyen mayita a xarandiine ra, ne yi la a ra.
12Na xanbi ra, Yesu nun a nga nun a xunyɛne nun a xarandiine yi siga Kapɛrunan yi, e yi sa xi dando ti na.
Yesu yi siga Ala Batu Banxini
Matiyu 21.12-13, Maraka 11.15-17, Luka 19.45-46
13Waxatin bata yi maso Yahudiyane Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla#2.13 Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla: Musaa waxatini, Ala fitina feen nafa nɛn Firawona yamaan ma, malekan yi fa e dii singene birin faxa kɔɛ kedenna ra. Koni, Isirayila kaane yi saraxa wunla xuya e banxine dɛ wudine ma, saya malekan yi dangu e xun ma. Na feen sanla ni ito ra. A mato Xɔrɔyaan 12.1-13 kui. yi rabama waxatin naxan yi nun, Yesu yi siga Yerusalɛn taani. 14A yi muxune li Ala Batu Banxin tanden ma, e ɲingene nun yɛxɛɛne nun ganbane matima na. Gbeti masarana ndee fan yi dɔxi na nun. 15Nayi, a yi fɔsɔnna rafala, a yi e birin kedi Ala Batu Banxini, ɲingene nun yɛxɛɛne, a yi gbeti masarane gbeti gbananne raxuya ayi bɔxɔni, a yi e tabanle rafelen. 16Muxun naxanye yi ganba matini, a yi a fala ne xa, a naxa, “Ɛ itoe birin ba be. Ɛ nama n Fafe Alaa banxin findi sare soden na!” 17Naxan sɛbɛxi Kitabuni, na feen yi rabira a xarandiine ma, a naxa, “I ya banxina fe xaminna n na han a n ganma alo tɛɛna!”
18Yahudiyane yi a maxɔdin, e naxa, “I nɔɛ taxamasenna mundun yitɛ nxu ra fa fala sɛnbɛna i yii, i yi na birin liga?” 19Yesu yi e yabi, a naxa, “Ɛ Alaa banxini ito kala, n mɔn a tiyɛ soge saxanna bun.” 20Yahudiyane yi a fala a xa, e naxa, “Ala Batu Banxini ito tixi ɲɛɛ tonge naanin e nun ɲɛɛ sennin nan bun ma. I tan nɔɛ na tiyɛ soge saxanna bun?” 21Koni Yesu yi Ala Batu Banxin naxan ma fe falama, a yɛtɛɛn fati bɛndɛn nan yi na ra. 22Nanara, Yesu to keli sayani, a falan yi rabira a xarandiine ma. E yi la Kitabun na e nun Yesu a fala tixine.
Yesu muxune kui feene kolon
23Yesu yi Yerusalɛn taani waxatin naxan yi Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla waxatini, muxu wuyaxi yi a kabanako feene to, e dɛnkɛlɛya a ma. 24Koni Yesu mi yi a lannayaan saxi e yi, bayo a yi adamadiine birin kui feene kolon. 25A mako mi yi a ma, e xa muxu yo a fe fala a xa, bayo a tan yɛtɛɛn yi adamadiin kui feene kolon.

© 2012—Traducteurs Pionniers de la Bible

Learn More About Kisin Kiraan Kitabuna