YouVersion Logo
Search Icon

Iuwãu 1

1
Haga Wẽtup 1
1Uito Iuwãu ti ahenoi teran Aikaꞌiwat saꞌawyꞌi ieineꞌen hap etiat. Saꞌawyꞌi sese turan mesuwat wuatꞌi nug hap eꞌyian mete ti Aikaꞌiwat Iesui toineꞌen Tupana kai te. Saꞌawyꞌi sese wuatꞌi owakai te Aikaꞌiwat set Tupana Ehay Moherep Hat toineꞌen are. Tupana kai toineꞌen saꞌawyꞌi iꞌewyte Tupana wo toineꞌen mekewat Tupana Ehay Moherep Hat are. 2Mesuwat wuatꞌi nug hap eꞌyian me te mekepe te toineꞌen Tupana kai te Aikaꞌiwat. 3Saꞌawyꞌi yne inug hap eꞌat turan Tupana mesuwat mytyyp nug hat toineꞌen. Taꞌi miꞌi turan toineꞌen Sehay e hap het rakat wẽtup Aikaꞌiwat set. Tupana yt kat i tutunug mesuwat rotiat Aikaꞌiwat yt uwe i itote pote. Mekewat Aikaꞌiwat Sehay wẽtup set toineꞌen itote yne nug hap eꞌat turan. Miꞌi wywo yne nug hat Tupana toineꞌen. Pywo Aikaꞌiwat yt uwe i mekewat eꞌat pe pote yt kat i toineꞌen kat kat koꞌi iminug hap. 4Aikaꞌiwat wẽtup set Sehay e hap ẽtyhot hap yne iminug koꞌi moieineꞌen hamuat. Miꞌi hawyi hẽtyhot hap putꞌok e yne miitꞌin ete iꞌatumohotꞌok hamo. 5Pywo pe ti Miꞌi ẽtyhot hap iꞌypyryp we teke imoẽtyhot hamuat. Miꞌi hawyi Aikaꞌiwat ẽtyhot hap iꞌypyryp hap yt hasep kuap i.
6Nimo sese turan Tupana toꞌe -Pywo ti atipoꞌoro aru Uhaꞌyru miitꞌin atuehakyeraꞌat hamo e maꞌato waku saꞌawyꞌi atipoꞌoro wẽtup ok uhaꞌyru eꞌyian miat huut hap etiat enoi hamo e. Miꞌi ti Iuwãu e iwat het e. 7Miꞌi hawyi Iuwãu timoherep miitꞌin me mekewat Hẽtyhot e hap sese rakat uut hap etiat. Taꞌi Iuwãu henoi miitꞌin me mekewat miꞌi tẽtyhot hap wywo tuut irane miitꞌin atuehakyeraꞌat hamo taꞌatumohey pote. Tohenoi aikotã mekewat Ariãty Sese e hap het rakat tiꞌatumoieineꞌen kuap miitꞌin taꞌatumohey pote hap e. 8Iuwãu yt mekewat ariãty i are maꞌato mekewat Ariãty Sese e hap het rakat uut hap moherep hat toineꞌen Iuwãu. 9Miꞌi miit topyhuꞌat Ariãty Sese. Tuut wyti aru yne miitꞌin ieineꞌen hap moẽtyhot hamuat. 10Mekewat miit nimo pyi toineꞌen. Kat kat koꞌi mesuwat rotiat inug hat toineꞌen. Maꞌato mesuwat rotiaria yt ikuap i uwe. 11Aikaꞌiwat tuwemoherep saꞌawyꞌi toꞌywania Iuteuria ywania ehakyeraꞌat hamo maꞌato yt taꞌatumohey i yt taꞌatukyꞌesat i Iesui taꞌatuehakyeraꞌat hat taꞌatuporekuatno. 12Maꞌato tukupteꞌen imohey hanuaria. Miꞌiria teꞌeroꞌe taꞌatupyꞌa pe -Woromohey kahato En Iesui. Ereke ro uipyꞌa pe e haria pe aru Tupana toꞌe -Pywo ti rat koitywy woronug en mesup uhaꞌyru sese wo uhakiꞌyt sese wo e aru ahepe Iesui mohey haria pe. 13Mio tã watoꞌe pote Tupana aiꞌywotno topyhuꞌat. Tupana yn aimoherep kuap tosaꞌyruꞌin wo tosakiꞌytꞌin no. Mesuwe toineꞌen aiꞌywot aiwemoherep hap kaipyi. Maꞌato watimohey hawyi Aiꞌywot atipy piat toineꞌen aiꞌywotno. Yt aiwekaipyi i watopyhuꞌat kuap Tupana mepytꞌin no. Yt watuwemoherep kuap i aiwekaipyi Tupana mepytꞌin no katupono Tupana kaipywiat yn imepytꞌin wo teꞌeruwemoherep.
Iuwãu Mienoi Iesui Etiat
14Mekewat Sehay e hap het rakat Iesui aiꞌewywuat tuwemoherep miitno aipiit ewywuat tuwemoherep. Miꞌi hawyi watehaꞌat kuap i hẽtyhot atipy kaipywiat Tupana saꞌyru wẽtup yn kape. Miꞌi hawyi toineꞌen aipyꞌasetpe. Putꞌok e mesuwe hegyiꞌat hap moherep hamo. Miꞌi ti Wakuat Sese toineꞌen. Hãpyk hap yn tuete. Pywuat rakat toineꞌen. 15Haꞌawyte te ti Iuwãu mekewat woꞌosetꞌok hat henoi henoi kahato miitꞌin me Mekewat miit etiat. Mio tã e miitꞌin me -Meipe raꞌyn tuut irane uhewatꞌypmo wẽtup ok uheineꞌen hap eꞌyian me te wuat ieineꞌen hat e. Miꞌi suut hanuat wyti poꞌog poꞌog wakuat uikawiat e. 16Taꞌi miꞌi miit poꞌog kahato uikai rakat katupono Miꞌi ti aru hegyiꞌat hap kaipyi aipoityro kahato hap watipuẽti e. 17Nimuat ahaꞌaseꞌi Muisei wyti henoi kahato waĩꞌe hap ahepuo maꞌato mesup ti koitywy Aipotypot Tupana Mipoꞌoro Sese Iesui raꞌyn henoi kahato ahepuo tegyiꞌat hap sese pywuat sehay e. 18Taꞌi yt karamuo i ti miitꞌin teꞌeraꞌakasa kuap Tupana sese kape. Maꞌato Tupana Saꞌyru taꞌakasa kahato Tupana kape. Haꞌyru ti putꞌok e hawyi Tupana moherep ahepiat hamo toineꞌen. Katupono miꞌi toꞌywot yatypepywiat suut hat e.
19Miꞌi hawyi mekewat Iuteu ywania akag koꞌi tawa wato Ierusarẽi miaria gupteꞌen haria tiꞌatupoꞌoro raꞌyn paꞌiria aseꞌi Irewi emiariruꞌin mekewat woꞌosetꞌok hat Iuwãu kape apo iꞌatuꞌe hamo -Uwe sese kahato kahu en uhyt iꞌatuꞌe hamo. En apo Tupana Mipoꞌoro uruporekuatnuat raꞌyn sio yt iꞌatuꞌe. 20Maꞌato toiꞌatuwesat kahato heremo kahato -Uito ti yt Tupana mipoꞌoro wuatꞌi miitꞌin kaꞌiwatnuat hin i e iꞌatuepe. 21Mio tã e pote -Uwe sese pyno en sio apo saꞌawyꞌi wuat ahaꞌaseꞌi Tupana ehay moherep hat Eria putꞌok e i raꞌyn atipy kaipyi apo pyno iꞌatuꞌe. -Yt miꞌi i ti uito e. -Sio apo en mekewat Tupana ehay enoi eꞌyian miat hat urumiekatup sio yt iꞌatuꞌe. -Yt miꞌi i ti uito e Iuwãu apo e haria pe. 22-Pyno ehenoi kahato ro uwe sese en hap katupono urupoꞌoro haria tikuap teran kahato ti etiat uwe sese en hap iꞌatuꞌe. Katupono urupoꞌororia haria tikuap teran uwe sese hap iꞌatuꞌe. Kat e hap som waku uruhenoi etiat iꞌatuꞌe e. 23Miꞌi hawyi toiꞌatuwesat -Nimo te ti mio tã e ahaꞌaseꞌi Isaia tomiwan me 40.3 pe -Tuut wyti aru wẽtup ok miitꞌin atumuꞌe yahig notiat hanuat e. Yahig notiat tehay pirik wuat woꞌomuꞌe hanuat e. Aiporekuat Tupana mipoꞌoro uut hamuat moherep hanuat e Isaia saꞌawyꞌi miwan me e Iuwãu. 24Iꞌewyte Iuteuria akag koꞌi miitꞌin napin haria taꞌatupoꞌoro Iuwãu kape apo iꞌatuꞌe hamo. 25-Mehin iꞌatuꞌe pyno en yt Tupana mipoꞌoro wuatꞌi porekuatnuat i pykai kat pote pyno etiꞌatusetꞌok aiꞌywania yꞌy wo iꞌatuꞌe. Uito yt Eria i ere yt Tupana ehay moherep hat aimiekatup ere pykai kat tuponoĩ etiꞌatusetꞌok setꞌok aiꞌywania yꞌy wo iꞌatuꞌe. 26Miꞌi hawyi Iuwãu tiꞌatuwesat -Uito ti worohoꞌosetꞌok yꞌy wo e. Maꞌato toineꞌen eipyꞌasetpe wẽtup ok yt eimikuap i te e. 27Miꞌi miit ti uhewatꞌypmuat tuut irane. Miꞌi miit waku sakpo e rakat poꞌog waku kahato uikai e. Pywo ti uiwat uhewaku hap yt putꞌok e hin i ipy saity pok hamo e Iuwãu Iesui waku kahato hap moherep hamuat. 28Mekewat eꞌat pe Iuwãu timoherep kahato miitꞌin me tehay Aikaꞌiwat etiat yt pya hin i tawa Petania pyi Iutãu hy sakpo aikope miitꞌin toiꞌatusetꞌok hap tote.
Mateu 3.13-17; Maku 1.9-11; Iruka 3.21-22 Piat Ewy
29Eꞌihatꞌok pe Iuwãu taꞌakasa Iesui uut tewowiat hap kape. Miꞌi hawyi toꞌe temiitꞌin me -Eiwehaꞌat ro e. Meipe tuut raꞌyn Tupana mipoꞌoro ihũ ewywuat putꞌok e yne miitꞌin minug saꞌag hap moweityk hamuat e. 30Pywo ti meipewat miit wyti uimienoi saꞌawyꞌi wuat ewywuat aikotã areꞌe -Uhewatꞌypmuat wyti miꞌi miit maꞌato uheꞌyian miat pykai miꞌi ti meipe tuut uiꞌe hap ewywuat e. Pywo uhewatꞌypmo tuut wen maꞌato saꞌawyꞌi toineꞌen miꞌi uheꞌyian miat e. 31Maꞌato uwe kahato hap miꞌi miit saꞌawyꞌi yt atikuap hin i e. Maꞌato ariot miitꞌin setꞌok hamo miꞌi miit puꞌap moherep hamo. Isareu ywania tikuap mono hetiat hamo e.
Iesui Wesetꞌok Hap Etiat
32Wẽtup eꞌat pe Iuwãu taꞌakasa Iesui kape hawyi toꞌe -Haꞌawyte neke araꞌakasa raꞌyn uito Tupana Paꞌãu putꞌok e raꞌyn meiẽwat miit ete hawyi topyhuꞌat iꞌakag note atipy kaipywiat Pykasu ewywuat tuut hap e Iuwãu miitꞌin me. 33Saꞌawyꞌi yt atikuap i miꞌi miit maꞌato uipoꞌoro miitꞌin setꞌok yꞌy wuat hat Tupana mio tã e uhepe -Meiũran ti aru tuut ewowi miitꞌin setꞌok Uipaꞌãu wakuatnuat sese hanuat e. Miꞌi hawyi uipaꞌãu topyhuꞌat aru ipiit ete hawyi aru etikuap taꞌyn miꞌi miit uimipoꞌoro raꞌyn miitꞌin setꞌok Tupana Paꞌãu wywuat hanuat e Iuwãu me e. 34-Miꞌi kape ti uito araꞌakasa raꞌyn miꞌi tupono ahenoi hamuat ehepuo -Miꞌi miit ti Tupana saꞌyru sese raꞌyn are e woꞌosetꞌok hat Iuwãu iꞌatuepe.
35Wẽtup eꞌat tokosap hawyi Iuwãu woꞌosetꞌok hat toineꞌen i raꞌyn Iutãu hy ẽpeke typy ok topotmuꞌeria wywo. 36Miꞌi turan taꞌakasa i raꞌyn Iesui ikosap turan hawyi toꞌe topotmuꞌeria typy ok pe -Eiwehaꞌat ro e meke ti raꞌyn tokosap Tupana Hũ e. 37Hemiitꞌin tikuap taꞌyn hawyi tuwat raꞌyn Iesui upi. 38Miꞌi turan Iesui tehaꞌat tosaipepe toupiat õꞌẽ haria kape. Miꞌi hawyi toꞌe iꞌatuepe -Kan eweikat uhytꞌiꞌin e hawyi teꞌeroꞌe -Woꞌomuꞌe hat aikopeĩ ereineꞌen iꞌatuꞌe. Maꞌato taꞌatupusu puo Irapi iꞌatuꞌe aikopeĩ ereineꞌen iꞌatuꞌe. 39Miꞌi hawyi Iesui tiꞌatuwesat -Eweiwat ro uhupi hawyi mono atimoherep aikope uheineꞌen hap ehepuo e Iesui. Mio tã e hawyi tuwat raꞌyn Iesui upi aikope heineꞌen hap kape. Miꞌi hawyi itote putꞌok iꞌatuꞌe wãtymꞌi turan. Miꞌi hawyi itote tukupteꞌen iꞌatuewãtym naꞌyn Iuwãu potmuꞌeria typy ok takaria. 40Miꞌi hawyi wẽtup ok Iuwãu potmuꞌe Ãtere e hap het rakat toineꞌen porapꞌi Iesui wywo. 41Miꞌi hawyi Iesui etiat toikuap hawyi meremo Ãtere toto raꞌyn toykeꞌet puẽti hamo. -Simau e atipuẽti raꞌyn wyti Tupana Mipoꞌoro Aiporekuatnuat e maꞌato topusu puo -Atipuẽti raꞌyn wyti ahemesia e Simau me. 42Miꞌi hawyi Ãtere tioto toykeꞌet Iesui kape hawyi Iesui toꞌe iykeꞌet pe -En ni Simau Iuwãu saꞌyru e maꞌato eset pakup atum epe mehin e. Koitywy ti aru Nu e raꞌyn eset e Iesui. Maꞌato topusu puo Iuteuria ywania pusu puo Sewa eset e maꞌato Kereku pusu puo Peteru eset e.
Wiripi Toterut Natanaeu Iesui Kape
43Wẽtup eꞌat hawyi Iesui toto teran i raꞌyn teꞌyi Karireia kape. Muap upi toipuẽti raꞌyn Wiripi e hap het rakat. Miꞌi hawyi Iesui toꞌe Wiripi pe. Eriot ro uhupi e. 44Meimuẽwat myẽꞌym ok takaria wyti Wiripi hawyi Ãtere hawyi Peteru tawa Pesaita kaipywiaria. 45Wiripi tikuap taꞌyn Iesui hawyi toto raꞌyn towy ok Natanaeu puẽti hamo. Toipuẽti hawyi toꞌe -Are paĩ koitywy watipuẽti raꞌyn Tupana Mipoꞌoro Aiporekuatnuat sese mekewat saꞌawyꞌi wuat Muisei miwan miat mienoi ewy mekewat Tupana ehay nimuat eꞌyian miat miwan miat mienoi ewy e. Miꞌi miit ti Iesui e hap het rakat mekewat mehin Iuse saꞌyru e. Miꞌi ti mekewat tawa Nasare kaipywiat e. Wiripi towy ok Natanaeu pe. 46Mio tã e hawyi Natanaeu toꞌe -U e eso mehin e uiwanetup hawe yt uwe i rasom tawa Nasare kaipywiat waku rakat e Wiripi pe. Miꞌi hawyi -Toꞌiro pyno waku etikuap mono Iesui wakuat sio yt nakuat i hap hamo e. 47Maꞌato putꞌok e irane turan Iesui ti taꞌakasa raꞌyn Natanaeu kape hawyi toꞌe -Meiẽ meipe ti raꞌyn tuut aiꞌywania Isareu ywania sese hãpyk kahato rakat e. 48Miꞌi hawyi Natanaeu toꞌe Iesui pe -Aikotã tuponoĩ uikuap En Uhyt e. Miꞌi pote Iesui tiwesat -Haꞌawyte neke ewy Wiripi piat ekay kay hap eꞌyian mete mekewat Wiku yp ywytꞌokpype ereineꞌen turan eweran turan tig araꞌakasa ewowi e. 49Miꞌi pote Natanaeu toꞌe Iesui pe -Woꞌomuꞌe hat pywo En ni Tupana Saꞌyru sese are. En ni Isareu ywania Porekuat koro e. 50Miꞌi hawyi Iesui tiwesat -Pyno meremo uimohey en mekewat Wiku yp ywytꞌokpype ereineꞌen eweran turan araꞌakasa ewowi uiꞌe hawyi yn uimohey raꞌyn e. Pywo pe ti meiũran ti aru poꞌog poꞌog miꞌi kai hap ewy tuwemoherep ewowi e. 51Poꞌog iwato kape erehaꞌat e. Meiũran eraꞌakasa aru atipy teꞌokenhypꞌok pe. Miꞌi kape ti aru tuwat tuwat yi kaipyi Tupana potpoꞌororia atipy piaria iꞌewyte teꞌeraꞌaipok aipok aipytyp kape e. Uito ti mekewat muap atipy kape e. Uito miꞌi uiꞌe hap eraꞌakasa hawyi poꞌog uimohey hap topyhuꞌat mekewat -Araꞌakasa en eweran turan Wiku yp og me uiꞌe hap kawiat e Iesui.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;