Yoãm 1
MBLNT

Yoãm 1

1
Topa yõg hãm'ãktux te tikmũ'ũn hĩnnãhã'
1Hõmã 'ũhittap 'ap xip'ah hãm xexka', ha ta' xip Yeyox, tu Yeyox 'ãxet'ax nõy hã: Topa yõg Hãm'ãktux. Kaxĩy. Yã tikmũ'ũn pu Topa mũg. Topa yõg Hãm'ãktux te Topa mũti' tihi', tu Topa putuk, yã Topa xe'e'. 2Topa te hãm xexka mĩy, ha Topa mũti' tihi Topa yõg Hãm'ãktux. 3Topa te Yeyox ka'ogãhã', puyĩy hãpxop xohix xexka mĩy. 'Ok Topa te yãpxehnãg hã' mĩy hãpxop? 'Ãmhok. 'Ok Topak-tok mũti' mĩy hãpxop xohix xexka'? Hamũn, 'ũmĩy hãpxop xohix xexka nũmũtik. 4Topa yõg Hãm'ãktux te yõnnã'ĩ xohix hĩnnãhã', ha' hi'ax te kuyãnãm putuk tikmũ'ũn kuxa kopah, tu tikmũ'ũn pu hãptupmãhã', puyĩy hãmyũmmũg, 5ha mõ yãnãm yõn hãpkoxtap kopah, ha hãpkoxtap te kuyãnãm putex 'ohnãg. Hã kaxĩy Yeyox nũn, tu nũktu tikmũ'ũn kuxa kopa hãptupmãhã', pa' kummuk xop te Yeyox hupmã yũmmũg 'ohnãg.
6Ha ta' xip tihik 'ũxuxet'ax Yoãm, ha Topa te' yãykutnãhã', tu' xut tikmũ'ũn kopah, tu nũ'kutnãhã tikmũ'ũn hah.
7Ha ta' nũn Yoãm, nũy tikmũ'ũn pu Topak-tok 'ãktux, yã nõm te kuyãnãm putuk 'ãktux, puyĩy tikmũ'ũn xohix hãm'ãktux 'ãpax, nũy tu' kuxa mãm ka'ok. 8Yoãm te kuyãnãm putuk'ah, pa' nũn, nũy nõm te kuyãnãm putuk 'ãktux. 9Nõm te kuyãnãm xe'e putuk, tu ta' nũn, tu nũktu tikmũ'ũn xohix tu' xupep, yã' nũn Yeyox.
10Kuyãnãm, yã Topa yõg Hãm'ãktux, yã Topak-tok, tu' xip nũnte hãm xexka tu'. Hõmã Topa te yãy kutok ka'ogãhã', puyĩy hãm xexka mĩy, pa tikmũ'ũn te Topak-tok yũmmũg 'ohnãg nõmhã'. 11Yã' nũn Topa yõg Hãm'ãktux, tu nũktu yãy yõg hãm xexka tu' xupep pa' xape xop tep-tup nõg, 12pa tikmũ'ũn yãg te Yeyox putup, tu' kopa' kuxa mãm, ha Topa te nõm xop ka'ogãhã', puyĩy yãyhã xape xop Topa yõg, yã Topak-tok xop. 13Yã Topa hã xape xop. 'Ok 'ũtut te' put xi' tak te nõ' tehe', yĩy yãyhã xape xop Topa hã? 'Ãmhok. 'Ok tut tep-tup xi' tak, hu' put? 'Ãmhok. Pa yã Topa mũn hã xape xop. Yã Topa tep-tup, ha yãyhã Topa xape xop.
14Ha ta' nũn Topa yõg Hãm'ãktux hãm xexka tu' nũnteh, ha' tut te' put, yã tikmũ'ũn Yeyox, tu tikmũ'ũn mũti' tihi'. Yã' max xe'ẽgnãg, yã' max tikmũ'ũn xohix pu', tu hãpxe'e 'ãktux, yã Topa te yãy kutok pit puxet 'ũmax xe'ẽgnãgãhã', yã Topa te' maxnãhã tikmũ'ũn xohix pu', ha hãmyok xohix 'ãktux.
15Ha ta' nũn Yoãm, tu nũktu hãm'ãktux ka'ok, hu:
—Hõmã 'ãte xa hãm'ãktux hu: “'Ũg pe' nũn putup tihik. Hamũn xexka', ha tak mũn kutõgnãg, yã 'ũyõg hãmyãxatamuk xohix kux 'ohnãg pa yõgnũ xohix miax.” Kaxĩy.
16'Ũkuxa max xe'ẽgnãg, hu yũmũg xohix pu hãmmaxnãhã', tu xe hãmmaxnã mõkuma'mõg
17Hõmã Topa te Mõyyex pu yãy yõg xat'ax popmãhã', puyĩy Mõyyex Yoneo xop xat, pa Topa te Yeyox Kunnix pu hãmmaxnãhã', yĩy ta Yeyox te tikmũ'ũn pu hãmmaxnãhã', tu hãpxe'e 'ãktux. 18Tikmũ'ũn te Topa pẽnã 'ohnãg, pa Topak-tok puxehnãg te Topa putuk, tu Topa mũti' tihi', ha tikmũ'ũn te Topak-tok pẽnãhã', hu ta tu' yũmmũg Topah. Yã tute yũmũ'ã Topa mũg.
Yoãm te tikmũ'ũn putox pix, tu Topa yõg hãm'ãpak max'ax 'ãktux
19Ha ta' pip Yoneo xexka xop kõmẽn Yenoyanẽn tu', tu mõ'pok 'ãmãnex xop xix Nemi yõg xop, puyĩy Yoãm yĩkopit. Ha ta' nũn, tu nũktu' yĩkopit, hu:
—'Ũ'ũm 'ãmũn? Kaxĩy.
20Ha Yoãm te hãm'ãktux xe'e, hu:
—'Ak mũn Kunnix'ah, yã Topa te Kunnix yãykutnãhã', puyĩy tikmũ'ũn kuxa kummuk xit. Kaxĩy.
21Ha xe' yĩkopit hu: 'Ũ'ũm 'ãmũn? 'Ok 'Enit? Kaxĩy.
Ha Yoãm te:
—'Ãmhok. Kaxĩy.
Ha xe:
—'Ok 'ãmũn nõ'õm, tu Topa pupi hãm'ãktux? 'Ok putpu 'ãnũn? Kaxĩy.
Ha:
'Ãmhok. Kaxĩy.
22Ha:
—'Ãpu hãm'ãktux, 'ũ'ũm 'ãmũn? 'Ũgmũ'ãte 'ãyũmmũg putup, hu mõg, hu nõm te nũg mũg pok xop pu hãm'ãktux. Putep 'ãktux? Kaxĩy.
23Ha Yoãm te:
—Yã yãnmũn xupep'ax 'ũgmũn, tu hãm'ãktux ka'ok hãm panip xexka tu', hu: 'Ãpu 'ãxop putat yoa'. Yũmũg xuxyã nũn. Yã 'õg hãpxopmã'ax yoa'. Kaxĩy.
Yã hãm'ãktux te' putuk 'Iyait yõg, nõm te Topa pupi hãm'ãktux.
24Yã Paniye xop te Yoãm yĩkopit, 25hu:
—'A 'ãmũn yã Kunnix'ah Topa te nõm yãy kutnãhã', xix 'ap 'Enit'ah, xix 'ap nõy'ah nõm te Topa pupix hãm'ãktux. Tepte 'ãxat xate tikmũ'ũn putox pix? Kaxĩy.
26Ha Yoãm te:
—'Ãtep-tox pix kõnãg hã, pa 'ãxop kopa' xip nõ'õm, pa yã 'ãxop te' yũmmũg 'ohnãg, 27hak pe' nũn putup nõ'õm. Hamũn xexka', hak-mũn kutõgnãg, hu yõg pataxax ko'ap-tup 'ohnãg. Yãk-tõgnãg 'ũgmũn. 28Yã nõm hãpxopmãhã xiptuxexka Metãn tu' kõnãg kox Yohnãm xatapah. Yã Yoãm te tikmũ'ũn putox pix 'õnteh.
Nõm te tikmũ'ũn pupi' xok putup kahnẽn xok putuk
29Hãptup 'ĩhã' nũn Yeyox Yoãm hah, ha Yoãm te' pẽnãhã', tu:
—'Ũpẽnã' nõm te tikmũ'ũn pupi' xok putup Topa yõg tihik kahnẽn xok putuk. Tute tikmũ'ũn xohix kuxa kummuk xit putup. 30Hõmã 'ãte nõm 'ãktux, hu: “Tik tek pe' nũn putup, tu' xexkah, ha tak mũn kutõgnãg. Yã 'ũyõg hãmyãxatamuk xohix kux 'ohnãg, pa yõgnũ xohix miax.” Kaxĩy. 31Hõmã 'a' yũmmũg'ah nõm tihik, pak nũn, nũy tikmũ'ũn putox pix, puyĩy tikmũ'ũn nõm yũmmũg. Kaxĩy.
32Tu xe: 'Ãte' pẽnãhã Topa Koxuk te pexkox tu' yĩxohoh, yã kuxxuxtut putuk, tu nũktu tik tu' xupep, tu nõm yĩmũ' xip ka'ok. 33Yã 'ãte' yũmmũg'ah tihik, pa Topa te nũgkutnãhã, 'ũyĩy tikmũ'ũn putox pix. Topa te: “Xate pẽnãp-tup Topa Koxuk yĩxop-tup, tu nũktu tik yĩmũ' xip ka'ok putup, ha nõm te tikmũ'ũn pu' hõm putup Topa Koxuk.” Kaxĩy. 34'Ãte nõm pẽnãhã', tu xa' xuktux, tihik yã Topak-tok. Kaxĩy.
Yeyox yõg tik xop te mãxap
35Hãptup 'ĩhã xe' xip Yoãm tik tix mũtik, yã Yoãm mũtik mõg xop kopa' pip, 36ha' nũn Yeyox, tu nõã'yẽn, ha Yoãm te Yeyox pẽnãhã', tu hãm'ãktux, hu:
—Nõm te tikmũ'ũn pupi' xok putup, kahnẽn xok putuk, yã' yĩy 'ohnãg, yã Topak-tok. Kaxĩy.
37Ha tik tix te' xupak, tu ta' mõg Yeyox hah, nũy Yeyox pe' mõg, tu' mõg, 38Ha Yeyox yõkãnãm, tu tik tix pẽnãhã', tu:
—Tep mũn xak? Kaxĩy.
Ha:
—Notot, pi'yã 'ãpet yũm?
39Ha Yeyox te:
—Mã, nũy pẽnã'. Kaxĩy.
Ta' mõg Yeyox xix tik tix, tu' pet pẽnãhã' mãyõn he 'ĩhã' tihi', 'ĩhã mõktu yã 'ãmãxak.
40Yã tik tix, ha yãp-xet 'ãxet'ax 'Ãnene', yã Xĩmãm Pet taknõy. Yã hõmã tute Yoãm yõg hãm'ãktux 'ãpak, hu Yeyox pe' mõg.
41Tu ta' mõg 'Ãnene', nũy yãy taknõy xax, tu' xipihi', tu:
—'Ũgmũ'ãte Kunnix xipihi', yã Topa te nõm yãykutnãhã'. Kaxĩy.
42Tu ta' nũn 'Ãnene', tu' taknõy Xĩmãm nũn nã nã' nũn, tu nũktu Yeyox tu' mõxaha', ha Yeyox te Xĩmãm pẽnãhã', tu:
—'Ãmũn yã Xĩmãm, yã Yoãm kutok. 'Ãte xa 'ãxet'ax nõy hõm, yã Xep. Kaxĩy.
Yã Xep, yã 'ãxet'ax nõy hã: Pet, yã tikmũ'ũn yĩy'ax hã: mĩkaxxap. Kaxĩy.
Yeyox te' xãnãhã Pinip xix Nãtãnãyet
43Hãptup 'ĩhã Yeyox mõg putup hãpxexka Ganinet tu', tu Pinip xak, tu' xipihi', tu:
—Mã, 'ũg pe mõg! Kaxĩy.
44Yã Pinip yõg kõmẽn Betxax. Yã 'Ãnene yõg kõmẽn kamah, xix Pet yõg kamah.
45Ha ta' mõg Pinip, tu Nãtãnãyet xak, tu mõktu' xipihi', tu:
—'Ũgmũ'ãte' xipihi nõ'õm. Hõmã 'ũhittap Mõyyex te nõm kax'ãmi Topa yõg xat'ax yõg tappet tu', xix Topa pupix hãm'ãktux xop te nõm kax'ãmi kamah. Yã Yeyox, yã Yoye kutok, yã kõmẽn Nãyane yõg tihik. Kaxĩy.
46Ha Nãtãnãyet te:
—'Ok 'ũm max tikmũ'ũn 'õnte Nãyane kopah? 'Ãmhok. Kaxĩy.
Ha Pinip te:
—Pu yũmũ mõy, pẽnã'. Kaxĩy.
47Tu ta' mõg, pa' xip Yeyox, tu' nõy nũn pẽnãhã', tu:
—Pẽnã' 'Iyaet xop yõg tik xe'e, yã tik te' koit 'ohnãg. Tik te hãpxopmã yok. Kaxĩy.
48Ha Nãtãnãyet te:
—Teptu xatek yũmmũg? Texĩy? Kaxĩy.
Ha Yeyox te:
—'Ãte 'ãpẽnãhã', yã 'ãxip piget kup kakak, ha Pinip te 'ãxãnãhã'
49Ha Nãtãnãyet te:
—Notot, 'ãmũn Topak-tok. Xate 'Ĩyaet xop xat.
50Ha Yeyox te:
—'Ãte xa' xuktux 'ãte 'ãpẽnãhã piget kup kakak, yĩy 'ãkuxa yũm 'ũgkopah. 'Ok kaxĩy 'ãkuxa yũm? Yã' max nũhũ', pa xate xe' pẽnãp-tup hãpxopmã max xohix xe'ẽgnãg. 51'Ãte xa hãm'ãktux xe'e xate pexkox xõn pẽnãp-tup, ha ta pexkox yõg nũ'pok xop pepi' mõg putup, tu putpu' yĩxop-tup, tu nũktuk mũn xuka' xup putup, yã Tikmũ'ũn Kutok xuka' xup putup.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Topa Yõg Tappet