Mãteo 1
MBL

Mãteo 1

1
Yeyox Kunnix yõg mõnãyxop
1Yeyox Kunnix yõg mõnãyxop xohix xop te tik hittap Namix hã' mõkputox, ha mõnãyxop hittap 'Amanãm hã' mõkputox.
2'Ãmanãm te 'Iyak mũg tak, ha 'Iyak te Yako mũg tak, ha Yonah mũg tak, xi' taknõy xop mũg tak. 3Ha Yonah te Pet mũg tak, xix Yet mũg tak, ha' mũg tut 'ãxet'ax Tãm. Ha Pet te 'Exnõg mũg tak, ha 'Anãm mũg tak, 4ha 'Ãmĩnãnap mũg tak, ha Nãy mũg tak, ha Xanmõm mũg tak, 5ha Moax mũg tak, ha' mũg tut 'ãxet'ax Hap. Ha Moax te 'Omet mũg tak, ha' mũg tut 'ãxet'ax Hot, ha 'Omet te Yexe mũg tak, 6ha Namix mũg tak. Yã hõmã Namix te 'Iyaet yõg tikmũ'ũn xohix xat.
Ha Namix te 'Onit xetut mũg, ha Xanomãm put, 7ha Homo'ãm mũg tak, ha 'Amit mũg tak, ha 'Axa mũg tak, 8ha Yoxapah mũg tak, ha Yonãm mũg tak, ha 'Oyit mũg tak, 9ha Yotãm mũg tak, ha 'Akax mũg tak, ha 'Eyekit mũg tak, 10ha Mãnãxex mũg tak, ha 'Ãmõm mũg tak, ha Yoyit mũg tak, 11ha Yekõnĩn mũg tak, xi' taknõy xop mũg tak, 'ĩhã puknõg xop te 'Iyaet yõg tikmũ'ũn mõgãhã', nũy hãm puknõg ha' mõgã', tu hãpxexka Maminõn tu' mõgãhã', pu tu pi'.
12Tu Maminõn tu' pip, 'ĩhã Yekõnĩn te Xanatit mũg tak, ha Yonomameo mũg tak, 13ha 'Amiot mũg tak, ha 'Enitkĩy mũg tak, ha 'Ayoh mũg tak, 14ha Xanok mũg tak, ha 'Akĩy mũg tak, ha 'Eniot mũg tak, 15ha Mãtã mũg tak, ha Yako mũg tak, 16ha Yoye mũg tak, ha Mãnix mũtik yãytaha', ha' put Yeyox 'ãxet'ax Kunnix.
17Kaxĩy 'Amanãm mõkputox te homik-tok put, ha tehomik-tok put, ha tehomik-tok put, tu mõktu xohix te 14, tu mõktu Namix te 'Iyaet yõg tikmũ'ũn xat, ha tehomik-tok put xohix te 14, tu mõktu 'Iyaet yõg tikmũ'ũn te hãpxexka Maminõn tu' mõg, ha mõkputox nõy xohix te 14 kamah, ha mõktu Yeyox Kunnix mũg tut te' put.
Yeyox mũg tut te' put
18Tu' put hã xĩy: Tute yãytap-tup Yoye mũtik, pa nõm mũtik nõm 'ohnãg 'ĩhã Topa Koxuk tek-tok putnãhã'. 19Ha Mãnix te yãy kutok xuk, ha Yoye te' yũmmũg, yã hãmyok mĩy, tu' yĩy 'ohnãg, tu hãmpe'paxex, hu: “Pũyã tikmũ'ũn Mãnix kummuk 'ãktux hok!” Kaxĩy. Tu' xaptop tu' nĩm putup, 20tu hãmpe'paxex, 'ĩhã pexkox yõg nũ'kutnã'ax nũn, Yoye mõ'yõn 'ĩhã' nũn, tu' yõtkup tu hãm'ãktux, hu:
—Yoye, 'ãmũn yã Namix hã 'ãmõkputox, hu 'ãkuxanõg hok, nũy Mãnix mũy, nũy nũ mũtik yãytax. Yã' max Mãnix, ha Topa Koxuk tek-tok putnãp-tup, 21hak-tok pit put putup, ha xate' xuxet'ax mĩy putup Yeyox, ha yãy yõg tikmũ'ũn kuxa kummuk xit putup, nũy kuxa max tat 'ũyãnãn tu'.
22Topa te hãpxopmã ka'ok, yã hõmã tik te Topa pupi hãm'ãktux tikmũ'ũn pu', yĩy: 23“'Ũn hok yũm tek-tok xuk putup, hak-tok 'ãxet'ax te: 'Ẽmãnẽo.” Yã tikmũ'ũn yĩy'ax hã: “Topa te yũmũg mũtik tihi'.” Kaxĩy. Tu ta tu' kux. Yã Topa yõg hãm'ãktux hittap hã Mãnix te yãy kutok xuk nõmhã.
24Ha Yoye yãy koxak, tu' yĩpkox pip, tu Mãnix mũg, 25pa nõm mũtik nõm 'ohnãg, mõktuk-tok put, ha Yoye te' xuxet'ax mĩy Yeyox.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Maxakalí O Novo Testamento

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.