Johane 1
SWT

Johane 1

1
Livi waba ngumuntfu
1 # Gen. 1:1; Joh. 8:58 Ekucaleni kungakadalwa lutfo, abevele akhona Livi. Livi abekuNkulunkulu, Livi abenguNkulunkulu. 2Yena lowo labekhonanchanti, abenaNkulunkulu. 3#Hla. 33:6; Khol. 1:16Konkhe kwadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe kute lokwadalwa kuko konkhe lokudaliwe. 4#Hla. 36:9; Joh. 5:26; 1 Joh. 5:11Nguye labengumtfombo wekuphila, naloko kuphila bekukukhanya kwebantfu bonkhe. 5#Isa. 60:1; Joh. 8:12Lokukhanya kukhanya ebumnyameni, bumnyama abukakwemukeli.
6 # Mat. 3:1; Mak. 1:4; Luk. 3:1-2 Bekukhona umuntfu labetfunywe nguNkulunkulu, libito lakhe bekunguJohane. 7Lowo abetele bufakazi, atewufakaza ngaloko kukhanya, kutsi ngaye bonkhe bantfu bakholwe. 8Yena abengesiko loko kukhanya, kepha abetewufakaza ngaloko kukhanya. 9#Mat. 4:2; Joh. 9:5Kukhanya kweliciniso, lokukhanyisa wonkhe umuntfu, bekuseta emhlabeni.
10Livi abesendalweni. Indalo yavela ngaye, kepha umhlaba awuzange umati. 11Weta kubakubo, kodvwa bantfu bakubo abazange bamemukele. 12#Rom. 8:15; Gal. 3:26; 1 Joh. 3:1Kepha bonkhe labamemukela, ngekukholwa egameni lakhe, wabapha emandla ekutsi babe bantfwana baNkulunkulu. 13#Joh. 3:3; 1 Phet. 1:23; Jak. 1:18Abazange batalwe ngengati, nangenyama, nangentsandvo yendvodza, kodvwa batalwa nguNkulunkulu.
14 # Khol. 1:19 Livi waba ngumuntfu, wahlala kanye natsi, agcwele umusa neliciniso. Sayibona inkhatimulo yakhe, lengeyalotelwe yedvwa kuYise.
15Johane wafakaza ngaye, amemeta atsi: “Nguye lona lebengikhuluma ngaye ngitsi: ‘Lowo lota emvakwami mkhulu kunami, ngobe yena abekhonanchanti kunami.’ ”
16 # Joh. 3:34; Khol. 2:3,9 Ngobe ekupheleleni kwakhe sonkhe saphiwa umusa etikwemusa. 17#Eks. 20:1; Rom. 10:4Umtsetfo waniketwa ngaMosi; umusa neliciniso kwavela ngaJesu Khristu. 18#Eks. 33:20; Mat. 11:27Kute lowase wabona Nkulunkulu, ngaphandle kweNdvodzana letelwe yodvwa lenguNkulunkulu, lesesifubeni seYise, ngiyo lembonakalisile.
Bufakazi baJohane uMbhabhatisi
(Mat. 3:1-12; Mak. 1:1-8; Luk. 3:1-18)
19Lobu bufakazi baJohane mhlazana emaJuda atfumela baphristi nebaLevi, baphuma eJerusalema kutembuta batsi: “Wena ungubani?”
20 # Imis. 13:25 Wavuma, akazange aphike, watsi: “Angisiye mine Khristu.”
21 # Dut. 18:15,18; Mal. 4:5 Bambuta batsi: “Pho, ungubani? Ungu-Elija yini?”
Waphendvula watsi: “Cha, angisiye.”
Bambuta batsi: “Ungumphrofethi yini?”
Waphendvula watsi: “Cha.”
22Base batsi kuye: “Kepha ungubani? Tisho wena kutsi ungubani, khona sitebaphendvula laba labasitfumile.”
23 # Isa. 40:3 Yena watsi:
“Ngilivi lalomemeta ehlane,
atsi: ‘Lungisani indlela yeNkhosi,’
njengobe asho Isaya, umphrofethi.”
24Labanye kuletitfunywa bekubaFarisi.
25Bambuta-ke batsi: “Pho, ubhabhatiselani nangabe awusiye Khristu, nome Elija, nome umphrofethi?”
26Johane wabaphendvula watsi: “Mine ngibhabhatisa ngemanti; kepha la emkhatsini wenu kume leningamati. 27Yena lowo lotako emvakwami, mine angikafaneli ngisho nekutfukulula imichilo yeticatfulo takhe.”
28Loko-ke kwenteka ngesheya kweJordane, eBhetani, lapho bekubhabhatisela Johane khona.
LiWundlu laNkulunkulu
29 # Isa. 53:7; 1 Khor. 5:7 Ngakusasa Johane wabona Jesu eta kuye watsi: “Nalo liWundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive! 30Nguye lona lebengikhuluma ngaye ngitsi: Ukhona lota emvakwami lomkhulu kunami, ngobe yena abekhonanchanti, ngingakabikho. 31Nami bengingamati, kodvwa kuze abonakaliswe ku-Israyeli, kwafanela ngite ngitewubhabhatisa ngemanti.”
32Johane wafakaza watsi: “Ngimbonile Moya ehla ezulwini anjengelituba, wahlala etikwakhe. 33Nami bengingamati, kodvwa lona lowangitfuma kutawubhabhatisa ngemanti watsi kimi: ‘Lowo loyawubona Moya ehla ahlala etikwakhe, nguye loyawubhabhatisa ngaMoya Longcwele.’ 34Mine ngimbonile, ngingufakazi wekutsi: ‘Lona yiNdvodzana yaNkulunkulu.’ ”
Bafundzi baJesu bekucala
35Ngakusasa futsi Johane abeme kanye nebafundzi bakhe lababili. 36Wabona Jesu atihambela nje watsi: “Bukani! Nalo liWundlu laNkulunkulu!”
37Bafundzi lababili labamuva nakakhulumako, besuka balandzela Jesu. 38Jesu watsi uyagucuka wababona bamlandzela, wababuta watsi: “Nifunani?”
Bamphendvula batsi: “Rabi” (lokusho kutsi: “Mfundzisi”), “uhlalaphi?”
39Wabaphendvula watsi: “Wotani nitewubona.” Ngako-ke base bayeta, bafike babona lapho abehlala khona. Bahlala naye ngalelo langa, kwakungaba li-awa lesine ntsambama.
40 # Mat. 4:18 Lomunye walabafundzi lababili, labeva Johane akhuluma base bahamba naJesu, bekungu-Andreya, umnakaboPhetro.
41Yena watfola kucala umnakabo, Simoni, watsi kuye: “Sesimtfolile Mesiya.” (Lelibito lisho kutsi: “Khristu.”) 42#Mak. 3:16Wamyisa kuJesu, Jesu wambuka, watsi: “Wena unguSimoni, umsa waJohane. Libito lakho sekutaba nguKhefase.” (Lelibito lisho kutsi: “Phetro, lidvwala.”)
Jesu ubita Filiphu naNathanayeli
43Ngakusasa Jesu watimisela kuya eGalile. Watfola Filiphu watsi kuye: “Ngilandzele.” 44Filiphu abewaseBhethsayida, lapho bekuhlala bo-Andreya naPhetro khona. 45#Gen. 3:15; 2 Sam. 7:12; Isa. 7:14; 9:6; Jer. 23:5Filiphu watfola Nathanayeli, watsi kuye: “Simtfolile lowo labhala ngaye emtsetfweni Mosi kanye nebaphrofethi, Jesu waseNazaretha, umsa waJosefa.”
46 # Joh. 7:41,52 Nathanayeli wambuta watsi: “Kungase kuvele yini lokuhle eNazaretha?”
Filiphu wamphendvula watsi: “Kota utewutibonela.”
47Jesu wabona Nathanayeli eta kuye, wakhuluma ngaye watsi: “Bheka, nango-ke um-Israyeli wangempela, lekute bucili kuye.”
48Nathanayeli watsi kuye: “Ungatelaphi-ke wena?”
Jesu watsi kuye: “Ngikubone ngesikhatsi uhleti ngaphansi kwesihlahla semkhiwa, Filiphu asengakefiki kutakubita.”
49Nathanayeli waphendvula watsi: “Mfundzisi, wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu, uyiNkhosi yaka-Israyeli!”
50Jesu wamphendvula watsi: “Ukholwa ngobe ngitsite kuwe ngakubona ungaphansi kwemkhiwa yini? Utawubona lokukhulu kunaloko.” 51#Gen. 28:12Wase utsi kuye: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nitawubona lizulu livulekile netingilosi taNkulunkulu tehla tenyuka etikweNdvodzana yeMuntfu.”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About Siswati 1996 Bible