YouVersion Logo
Search Icon

Johane 1

1
Livi waba ngumuntfu
1 Ekucaleni kungakadalwa lutfo, abevele akhona Livi. Livi abekuNkulunkulu, Livi abenguNkulunkulu. 2Yena lowo labekhonanchanti, abenaNkulunkulu. 3 Konkhe kwadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe kute lokwadalwa kuko konkhe lokudaliwe. 4 Nguye labengumtfombo wekuphila, naloko kuphila bekukukhanya kwebantfu bonkhe. 5 Lokukhanya kukhanya ebumnyameni, bumnyama abukakwemukeli.
6 Bekukhona umuntfu labetfunywe nguNkulunkulu, libito lakhe bekunguJohane. 7Lowo abetele bufakazi, atewufakaza ngaloko kukhanya, kutsi ngaye bonkhe bantfu bakholwe. 8Yena abengesiko loko kukhanya, kepha abetewufakaza ngaloko kukhanya. 9 Kukhanya kweliciniso, lokukhanyisa wonkhe umuntfu, bekuseta emhlabeni.
10Livi abesendalweni. Indalo yavela ngaye, kepha umhlaba awuzange umati. 11Weta kubakubo, kodvwa bantfu bakubo abazange bamemukele. 12 Kepha bonkhe labamemukela, ngekukholwa egameni lakhe, wabapha emandla ekutsi babe bantfwana baNkulunkulu. 13 Abazange batalwe ngengati, nangenyama, nangentsandvo yendvodza, kodvwa batalwa nguNkulunkulu.
14 Livi waba ngumuntfu, wahlala kanye natsi, agcwele umusa neliciniso. Sayibona inkhatimulo yakhe, lengeyalotelwe yedvwa kuYise.
15Johane wafakaza ngaye, amemeta atsi: “Nguye lona lebengikhuluma ngaye ngitsi: ‘Lowo lota emvakwami mkhulu kunami, ngobe yena abekhonanchanti kunami.’ ”
16 Ngobe ekupheleleni kwakhe sonkhe saphiwa umusa etikwemusa. 17 Umtsetfo waniketwa ngaMosi; umusa neliciniso kwavela ngaJesu Khristu. 18 Kute lowase wabona Nkulunkulu, ngaphandle kweNdvodzana letelwe yodvwa lenguNkulunkulu, lesesifubeni seYise, ngiyo lembonakalisile.
Bufakazi baJohane uMbhabhatisi
(Mat. 3:1-12; Mak. 1:1-8; Luk. 3:1-18)
19Lobu bufakazi baJohane mhlazana emaJuda atfumela baphristi nebaLevi, baphuma eJerusalema kutembuta batsi: “Wena ungubani?”
20 Wavuma, akazange aphike, watsi: “Angisiye mine Khristu.”
21 Bambuta batsi: “Pho, ungubani? Ungu-Elija yini?”
Waphendvula watsi: “Cha, angisiye.”
Bambuta batsi: “Ungumphrofethi yini?”
Waphendvula watsi: “Cha.”
22Base batsi kuye: “Kepha ungubani? Tisho wena kutsi ungubani, khona sitebaphendvula laba labasitfumile.”
23 Yena watsi:
“Ngilivi lalomemeta ehlane,
atsi: ‘Lungisani indlela yeNkhosi,’
njengobe asho Isaya, umphrofethi.”
24Labanye kuletitfunywa bekubaFarisi.
25Bambuta-ke batsi: “Pho, ubhabhatiselani nangabe awusiye Khristu, nome Elija, nome umphrofethi?”
26Johane wabaphendvula watsi: “Mine ngibhabhatisa ngemanti; kepha la emkhatsini wenu kume leningamati. 27Yena lowo lotako emvakwami, mine angikafaneli ngisho nekutfukulula imichilo yeticatfulo takhe.”
28Loko-ke kwenteka ngesheya kweJordane, eBhetani, lapho bekubhabhatisela Johane khona.
LiWundlu laNkulunkulu
29 Ngakusasa Johane wabona Jesu eta kuye watsi: “Nalo liWundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive! 30Nguye lona lebengikhuluma ngaye ngitsi: Ukhona lota emvakwami lomkhulu kunami, ngobe yena abekhonanchanti, ngingakabikho. 31Nami bengingamati, kodvwa kuze abonakaliswe ku-Israyeli, kwafanela ngite ngitewubhabhatisa ngemanti.”
32Johane wafakaza watsi: “Ngimbonile Moya ehla ezulwini anjengelituba, wahlala etikwakhe. 33Nami bengingamati, kodvwa lona lowangitfuma kutawubhabhatisa ngemanti watsi kimi: ‘Lowo loyawubona Moya ehla ahlala etikwakhe, nguye loyawubhabhatisa ngaMoya Longcwele.’ 34Mine ngimbonile, ngingufakazi wekutsi: ‘Lona yiNdvodzana yaNkulunkulu.’ ”
Bafundzi baJesu bekucala
35Ngakusasa futsi Johane abeme kanye nebafundzi bakhe lababili. 36Wabona Jesu atihambela nje watsi: “Bukani! Nalo liWundlu laNkulunkulu!”
37Bafundzi lababili labamuva nakakhulumako, besuka balandzela Jesu. 38Jesu watsi uyagucuka wababona bamlandzela, wababuta watsi: “Nifunani?”
Bamphendvula batsi: “Rabi” (lokusho kutsi: “Mfundzisi”), “uhlalaphi?”
39Wabaphendvula watsi: “Wotani nitewubona.” Ngako-ke base bayeta, bafike babona lapho abehlala khona. Bahlala naye ngalelo langa, kwakungaba li-awa lesine ntsambama.
40 Lomunye walabafundzi lababili, labeva Johane akhuluma base bahamba naJesu, bekungu-Andreya, umnakaboPhetro.
41Yena watfola kucala umnakabo, Simoni, watsi kuye: “Sesimtfolile Mesiya.” (Lelibito lisho kutsi: “Khristu.”) 42 Wamyisa kuJesu, Jesu wambuka, watsi: “Wena unguSimoni, umsa waJohane. Libito lakho sekutaba nguKhefase.” (Lelibito lisho kutsi: “Phetro, lidvwala.”)
Jesu ubita Filiphu naNathanayeli
43Ngakusasa Jesu watimisela kuya eGalile. Watfola Filiphu watsi kuye: “Ngilandzele.” 44Filiphu abewaseBhethsayida, lapho bekuhlala bo-Andreya naPhetro khona. 45 Filiphu watfola Nathanayeli, watsi kuye: “Simtfolile lowo labhala ngaye emtsetfweni Mosi kanye nebaphrofethi, Jesu waseNazaretha, umsa waJosefa.”
46 Nathanayeli wambuta watsi: “Kungase kuvele yini lokuhle eNazaretha?”
Filiphu wamphendvula watsi: “Kota utewutibonela.”
47Jesu wabona Nathanayeli eta kuye, wakhuluma ngaye watsi: “Bheka, nango-ke um-Israyeli wangempela, lekute bucili kuye.”
48Nathanayeli watsi kuye: “Ungatelaphi-ke wena?”
Jesu watsi kuye: “Ngikubone ngesikhatsi uhleti ngaphansi kwesihlahla semkhiwa, Filiphu asengakefiki kutakubita.”
49Nathanayeli waphendvula watsi: “Mfundzisi, wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu, uyiNkhosi yaka-Israyeli!”
50Jesu wamphendvula watsi: “Ukholwa ngobe ngitsite kuwe ngakubona ungaphansi kwemkhiwa yini? Utawubona lokukhulu kunaloko.” 51 Wase utsi kuye: “Ngicinisile, ngicinisile, ngitsi kini: Nitawubona lizulu livulekile netingilosi taNkulunkulu tehla tenyuka etikweNdvodzana yeMuntfu.”

Currently Selected:

Johane 1: SWT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy