Malakhi 3:18

Malakhi 3:18 SWT

Niyawuphindze niwubone kahle umehluko emkhatsini walabalungile nalababi, ngisho emkhatsini walabo labakhonta Nkulunkulu nalabo labangamkhonti.”
SWT: Siswati 1996 Bible
Share