Malakhi 2:5

Malakhi 2:5 SWT

“Sivumelwane sami naye bekusivumelwane sekuphila nekuthula, nguloko lengamnika kona, kutsi angihloniphe, futsi wavele wangihlonipha wema ekulesabeni Libito lami.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share