Malakhi 2:13

Malakhi 2:13 SWT

Lokunye lenikwentako naku: Nilitsela ngetinyembeti lilati laSimakadze. Niyalila nikhale ngobe angasayinaki iminikelo yenu, nome angasayemukeli ngekujabula etandleni tenu.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share