Malakhi 2:11

Malakhi 2:11 SWT

Juda abengaketsembeki. Intfo lesinengiso seyentiwe ka-Israyeli naseJerusalema: Juda sewungcolise indzawo lengcwele letsandvwa nguSimakadze, emadvodza akaJuda ateka bafati labakhonta sithico sebetive.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share