John 1
GWI

John 1

1
Jii Gwandak Ginjik T'ee Jesus Oaazhii
1Tr'ookit dąį' gwats'an, Ginjik ch'adąį' hee gwandaii, Vit'eegwijyąhchy'aa haa nilii ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa nilii. 2Tr'ookit dąį' gwats'an Ginjik, Vit'eegwijyąhchy'aa haa nilii. 3Ginjik k'iighai' Vit'eegwijyąhchy'aa jidii datthak iłtsąįį, ch'ihłak gaa veentak tr'iłtsąįį kwaa. 4Jidii gwandaii dhidlit kwaii datthak vagwandaii ts'an t'igwiizhik, ąįį vagwandaii t'ee juu nąįį datthak eenjit ch'ahdrii nilii. 5Ąįį vagwandaii t'ee dinjii nąįį eenjit ch'ahdrii nilii, tǫǫ chan duuyeh yąąhkyaa.
6Vit'eegwijyąhchy'aa ąįį dinjii John oaazhii jii nankat gwats'ą' hił'e', 7ąįį dinjii nąįį ts'ą' ąįį Aadrii eegwahaandak eenjit. Juu nąįį datthak jii gaageheendaii ts'ą' gwik'iinjigeheeghit eenjit Ch'aadrii eegavaagwaandak. 8Adan ąįį Aadrii t'arahnyąą kwaa; Aadrii eegwahaandak eenjit gwizhrįh ginkhe' t'arahnyąą. 9Ąįį Aadrii t'ee łyaa łi'didlii t'arahnyąą, dząą nankat gwats'ą' haazhii ts'ą' juu nąįį datthak ach'ahdrii.
10Ąįį Ginjik vik'iighai' Vit'eegwijyąhchy'aa nan iłtsąįį, gaa dząą nankat dhidii dąį' dinjii nąįį giiyaandaii kwaa k'it t'iginchy'aa. 11Danahkat gwats'ą' haazhii gaa zhat dinjii nąįį giitr'ii'ee. 12Goolat nąįį zhrįh eechįį t'ii'in ts'ą' giik'iinjiighit; Vit'eegwijyąhchy'aa vigii giheelyaa eenjit t'aih goots'an iłtsąįį. 13Jii dinjii nąįį łyaa giik'iinjiighit, ts'ą' izhit geh'an chan gooneegahoodlit, dagahan akwat digiti' ts'an nakwaa gaa Vit'eegwijyąhchy'aa ts'an gooneegahoodlit ts'ą' Gooti' nilii.
14Ginjik ąįį dinjii dhidlit ts'ą' diitee gwinch'į', vich'eegwahdrii gwarąąh'ya', ąįįt'ee ch'eet'igwiniindhan ąįįts'ą' łi'didlii haa vizhit deedąą'ąį' nilii. Adan zhrįh Gwiti', Vidinji' nilii geh'an ts'ą' jii ch'eegwahdrii shroodiinyąą vats'an dhidlit.
15John chųų gwats'an ąhtsii yeeginkhe'. Jyaa yahnyąą, “Jii dinjii eegiihkhii t'ihnyąą, nijin jii jyaa nakhwaiinyą' dąį', ‘Shatąįį k'eeheedik gaa shandaa hil'ee shigweheelyaa gwats'ą' dąį' gwats'an gwandaii geh'an.’”
16Vich'eet'igwiniidhan haa gweedhaa datthak diitee googwąąnchy'aa diits'ą' nizįį. 17Vit'eegwijyąhchy'aa yeenii Moses k'iighai' diineenjit Law intł'eiin'ąįį gaa Jesus Christ ch'eet'igwiniindhan chan ts'ą' łi'didlii haa diitł'eiin'ąįį. 18Dinjii ch'ihłak gaa Vit'eegwijyąhchy'aa dandee haa nah'in kwaa gaa Vidinji' Jesus Christ zhrįh yaa nilii ts'ą' yeediinaagwildak.
John Chųų Gwats'an Ąhtsii Vagwandak.
19Jews khaihkwaii nąįį, digigiinkhii chan ts'ą' Levite nąįį haa John ts'ą' googihił'e', jii giiyųąhkat eenjit “Juu inlii?”
20Zhazhat John nagwąąh'įį kwaa ts'ą' gwinzii gavaagwildak, “Christ t'ihchy'aa kwaa.”
21“Juu inlii gǫ', Elijah#1.21 Deenaadąį' Elijah t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii, ts'ą' Christ ehkii k'eeheedik goo'aii. inlii?” giiyahnyąą.
“Nakwaa, ąįį t'ihchy'aa kwaa.” John nyąą.
“Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii inlii?” giiyahnyąą
“Nakwaa,” gavahnyąą.
22“Juu inlii diinaa gwandak, juu naroohaahkat eenjit diihił'e' nąįį gavaa gwarahaandak eenjit. Juu inlii?” giiyahnyąą.
23John jyaa gavahnyąą, “Jidii ihłii nakhwaa gwahaldak:
‘Shįį t'ee oo'at nangwinjir gwa'an ihshral ts'ą' jyaa diinyą'
Diik'eegwaadhat tąįį gwinjik veenjit k'igwąą'ee nagoh'ąįį!’”
(Jii t'ee Isaiah, Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii yadaantł'oo)
24-25Pharisee nąįį juu gihił'e' nąįį John goahkat, “Christ inlii kwaa akwat Elijah chan inlii kwaa, akwat Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii inlii kwaa. Gwiizhit jaghaii chųų gwats'an ąhtsii?”
26John jyaa gavahnyąą “Chųų gwats'an ałtsii; gaa nakhwatee dinjii vaakhwandaii kwaa nadhat t'oonchy'aa. 27Shatąįį k'eeheedik, gaa vakwaiitryaa dineehałchaa eenjit gaa hool'ee kwaa.”
28Jii t'igwiizhik t'ee Bethany kwaiik'it gwizhit t'igwiizhik Jordan han gwinjik ndųhts'ąįį, nijin John chųų gwats'an ąhtsii izhit.
Vit'eegwijyąhchy'aa Vidivii Gii tsal
29Gęhdaa drin John ąįį Jesus yats'ą' ahaa niił'in ts'ą' jyaa nyąą, “Jii t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa Vidivii Gii tsal t'inchy'aa. Jii nankat gwatr'agwaanduu oo'an gwihilii t'inchy'aa! 30Jii dinjii eegiihkhii t'ihnyąą, nijin jii nakhwaagwaldak dąį', ‘Dinjii shatąįį k'eeheedik gaa shandaa hil'ee, shigweheelyaa gwats'ą' dąį' gwats'an gwandaii geh'an.’ 31Shįį gaa juu t'inchy'aa vaashandaii kwaa, gaa Israel gwich'in nąįį yaaheendaii eenjit vats'an chųų dhałtsąįį.”
32Jii t'ee John jyaa diinyą': “Dove chiitsal daagąįį zheekat gwats'an yakat needaanąįį gwik'it Ch'anky'aa Shroodiinyąą yakat needaanąįį ts'ą' yaa nilii. 33Tth'aii nihk'it vaashandaii kwaa, gaa Vit'eegwijyąhchy'aa chųų gwats'an hałtsyaa eenjit shihił'e' ąįį jyaa shaiinyą', ‘Ch'anky'aa Shroodiinyąą dinjii kat needahąądhal; ąįįts'ą' ąįį dinjii t'ee Ch'anky'aa Shroodiinyąą haa chųų gwats'an hahtsyaa.’ 34Jii gwał'ya' t'ihnyąą,” John gavahnyąą, “Jii dinjii łi'haa Vit'eegwijyąhchy'aa Vidinji' t'inchy'aa.”
Jesus Tr'ookit Vitsyaa Nąįį.
35Gęhdaa drin chan hee zhat John, ditsyaa neekwaii haa zhat nigiilzhii, 36Nijin Jesus gehgoo ahaa nah'in dąį', “Jii t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa Vidivii Giitsal t'inchy'aa!” John goovahnyąą.
37Ąįį vitsyaa neekwaii jyaa nyąą giiyiitth'ak ts'ą' Jesus haa gahaa'oo. 38Jesus neediil'ee ts'ą' giitąįį adaa gwąąh'in ts'ą' gavaahkat, “Jidii keegǫh'in t'akhwa'in?”
“Geech'ǫąąhtan, nijin gwinch'įį?” giiyahnyąą.
39“Aanaii, gahǫǫh'yaa,” gavahnyąą. Ąįįts'ą' t'ee giiyaahaa'oo ts'ą' nijin gwich'įį googwąąh'ya' ts'ą' giiyaaniihaa (khaa gwilii geh'an).
40Andrew, John deiinyą' gwiitth'ak ąįįtł'ęę Jesus haa haazhii. (Simon Peter voondee nilii.) 41Andrew łyaa khan doondee Simon kantii ts'ą' yagwąh'ąįį Googwahkhan jyaa yahnyąą, “Messiah vagwarąh'ąįį!” (Greek ginjik t'ee Christ t'agahnyąą.) 42Ąįįts'ą' t'ee Simon ąįį Jesus ts'ą' hiłchįį.
Jesus yąąh'in ts'ą' jyaa yahnyąą, “Simon, nan John vidinji', noozhri' Cephas oohaazhyaa.” (Peter gwinyąą t'igwinyąą, “kii” chan ginyąą t'igwinyąą).
43Gęhdaa drin Jesus Galilee nahkat gwats'ą' heekhaa nigwiin'ąįį. Philip agwąh'ąįį ts'ą' jyaa yahnyąą, “Shaa hinkhaii!” 44Philip t'ee Bethsaida kwaiik'it gwats'an ahaa, nijin Andrew chan ts'ą' Peter haa gwigwich'įį. 45Philip ąįį Nathaniel agwąh'ąįį ts'ą' jyaa yahnyąą, “Moses va-law dęhtły'aa kat yeeginkhe' akwat Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį dęhtły'aa kat jyąhts'ą' gwadagaantł'oo. Jesus t'inchy'aa, Nazareth gwats'an Joseph ąįį vigii nilii.”
46“Nazareth nijin ji' gweheezyaa li'?” Nathaniel nyąą
“Aanaii ts'ą' gwąąh'in,” Philip yahnyąą.
47Nijin Jesus ąįį Nathaniel yats'ą' ahaa gwąąh'in dąį', jyaa yahnyąą, “Jii t'ee łyaa Israel gwich'in nilii, dinjii łi'didlii nilii!”
48Nathaniel yuahkat, “Nats'ąą shaanandaii?”
Jesus jyaa yahnyąą, “Philip nagwahah'aa gwats'ą' dąį' ts'iivii vakat Figs nahshii t'eh dhindii naał'ya'!”
49“Geech'ǫąąhtan, Vit'eegwijyąhchy'aa Vidinji' t'iinchy'aa łee Israel gwi-King t'iinchy'aa łee!” Nathaniel yahnyąą.
50Jesus jyaa yahnyąą, “Ts'iivii vakat Figs nahshii t'eh dhindii naał'ya' naiinyą' geh'an gwizhrįh gwik'iinjinghit? Jii kwaii andaa ts'ą' gwihil'ee t'igwii'in gwahąąh'yaa t'oonchy'aa!” 51Ąįįts'ą' jyaa gavahnyąą, “Jii t'ee łi'didlii haa nakhwaa gwahaldak: zheekat nihky'aa t'igweheenjyaa gahǫǫh'yaa ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa zheekat gwich'in nąįį k'iidak, k'iidąą haa Gwidinji' ts'ą' nigiheedaa!”

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Gwich'in