YouVersion Logo
Search Icon

LUKAS 3

3
Die prediking van Johannes die Doper
(Matt. 3:1-12; Mark. 1:1-8; Joh. 1:19-28)
1Dit was die vyftiende regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius Pilatus was goewerneur van Judea, en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Filippus was heerser van Iturea en Tragonitis, en Lisanias heerser van Abilene. Annas en Kajafas was die hoëpriesters.
2In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. 3Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig: Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. 4So staan dit geskrywe in die boek van die profeet Jesaja:
“Iemand roep in die woestyn:
Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit.
5Elke kloof moet opgevul en elke berg en bult platgemaak word;
die krom paaie moet reguit en die ruwe paaie gelyk word.
6En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom.”
7Die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê: “Julle slange, wie het julle wysgemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? 8Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. En moenie by julleself sê: ‘Ons het Abraham as voorvader’ nie, want dit sê ek vir julle: God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. 9Die byl lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.”
10Die mense vra hom toe: “Wat moet ons dan doen?”
11Hy antwoord hulle: “Wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen.”
12Daar kom toe ook tollenaars om gedoop te word en hulle sê vir hom: “Meneer, wat moet ons doen?”
13En vir hulle sê hy: “Moenie meer invorder as wat vir julle vasgestel is nie.”
14Ook soldate het hom uitgevra: “En ons, wat moet ons doen?”
Hy antwoord hulle: “Moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling.”
15Die volk was vol verwagting, en almal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. 16Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord: “Ek doop julle met water, maar my meerdere kom, en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. 17Hy het sy skop in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Die koring sal Hy in sy skuur bymekaarbring, maar die kaf sal Hy met onblusbare vuur verbrand.”
18Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig.
19Hy het ook vir Herodes, die heerser, tereggewys oor Herodias, die vrou van sy broer, en oor al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het. 20Maar Herodes het nog verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit.
Die doop van Jesus
(Matt. 3:13-17; Mark. 1:9-11)
21Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop, en terwyl Hy staan en bid, het die hemel oopgegaan 22en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op Hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”
Die geslagsregister van Jesus
(Matt. 1:1-17)
23Toe Jesus met sy werk begin het, was Hy omtrent dertig jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef. Josef was die seun van Eli, 24seun van Mattat, seun van Levi, seun van Melgi, seun van Jannai, seun van Josef, 25seun van Mattatias, seun van Amos, seun van Nahum, seun van Hesli, seun van Naggai, 26seun van Mahat, seun van Mattatias, seun van Semeïn, seun van Josek, seun van Joda, 27seun van Johanan, seun van Resa, seun van Serubbabel, seun van Sealtiël, seun van Neri, 28seun van Melgi, seun van Addi, seun van Kosam, seun van Elmadam, seun van Er, 29seun van Josua, seun van Eliëser, seun van Jorim, seun van Mattat, seun van Levi, 30seun van Simeon, seun van Juda, seun van Josef, seun van Jonam, seun van Eljakim, 31seun van Melea, seun van Menna, seun van Mattata, seun van Natan, seun van Dawid, 32seun van Isai, seun van Obed, seun van Boas, seun van Sala, seun van Nagson, 33seun van Amminadab, seun van Admin, seun van Arni, seun van Gesron, seun van Peres, seun van Juda, 34seun van Jakob, seun van Isak, seun van Abraham, seun van Tera, seun van Nahor, 35seun van Serug, seun van Rehu, seun van Peleg, seun van Heber, seun van Sala, 36seun van Kenan, seun van Arpagsad, seun van Sem, seun van Noag, seun van Lameg, 37seun van Metusalag, seun van Henog, seun van Jered, seun van Mahalalel, seun van Kenan, 38seun van Enos, seun van Set, seun van Adam, die seun van God.

Currently Selected:

LUKAS 3: AFR83

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy