YouVersion Logo
Search Icon

Jṉ. 1

1
Chícham aents ajasma
1Ashí naṉkamnamia nú yaunchuksha Yusa Uchirí̱ṉkia tuke pujuyayi. Nisha Yusan tí paant awajeakui Chícham tíminiaiti. Chichamsha Yusja̱i̱ pujuyayi. Chichamsha Yúsauyayi. 2Yámankamtaik Nisha Yusja̱i̱ pujuyayi. 3Ashí najankamu ainia nuka Niji̱a̱i̱ najankamuiti. Niji̱a̱i̱ najankachmaka peṉké atsawai. 4Iwiaakmaka Niin amai. Nu iwiaakmaka aentsu tsáapintri̱nti. Nu tsáapninkia Yusna nuna ashí shuaran paant nekamtikiamniaiti. 5Nu tsáapnin kiritniun tsáapin awajeawai. Tura kiritin tsáapninian nupetkatniun tujintkiaiti.
6Yus akupkámu áishmaṉ ámiayi ni naari̱ Juaṉ. 7Nisha tsáapninia chichame̱n étserkui ashí aents Kristu nekas Yusa uchirí̱nti tu nekas enentáimtusar umirkarat tusa támiayi. 8Kame Juaṉsha nu tsáapninchauyayi. Áyatik nu tsáapninnian paant awajsataj tusa támiayi. 9Nu tsáapninkia nekas tsáapniniaiti. Ju̱ nuṉkanam taa ashí shuara enentái̱n tsáapnirtiniaiti.
10Chichamsha ju̱ nuṉkanam pujumiayi. Tura nuṉkasha ni najanamu ai̱ṉ aentska Nin nekaacharmiayi. 11Ní najanamunmaṉ támiayi túmaitiat níniuksha itiaacharmiayi. 12Túrasha ashí aents ni enentái̱n itiawarma núnaka nekas enentáiji̱a̱i̱ Nin enentáimtuinia ásarmatai Yuska Ni uchirí̱ ajastinian tsaṉkatkarmiayi. 13Nisha Yusa uchirí̱ ajasár ataksha númpentin aya̱shi̱n aya̱shímkiacharmai. Aentsnumia̱ akiiniachu áiniawai tura áishmaṉ wakeramuja̱i̱sha akiiniacharmai. Antsu Yusai̱ya̱ akiiniawaru ásar Yusa uchirí̱ áiniawai.
14Túrasha nú Chichamsha aya̱shtin ajas iiji̱a̱i̱ núkap tsawant pujumiayi. Yusa waitnenkartutairiji̱a̱i̱ tura ashí nekasa nuja̱i̱ piákuyi. Núnisaṉ ni péṉkeri̱n aya Yusa Uchirí̱ chíkichkia nu takusminia nuna iniakmamiayi. Nusha iisha paant wáinkiaitji. 15Juaṉsha Nin neka asa étseruk “Ju̱i̱ti wi tímiaj nu ‘Winia úkurui̱ni̱ winittiana nuka wíji̱a̱i̱ṉkia émkaiti. Maa, wi atsai̱sha tuke pujuyayi’ tímiajai” tímiayi.
16Chichamsha ti waitnenkartin asa ashí péṉker ana nuna súak nuyá̱ waitnenkartutai̱n súramji. 17Yusa akupeamuri̱n Muisais yaunchu jintintraiti, antsu waitnenkartutai̱ncha tura ashí nekas ana nusha Jesukrístuja̱i̱ tarutrámniuitji. 18Yúsnaka chikichkisha peṉké wáinkiachuiti. Tura ni Uchirí̱ chíkichkia nu tuke Niji̱a̱i̱ tsaníaku asa Yusan paant awajtúrmasuitji.
Imiakratin Juaṉ Krístunu étserma
(Mat. 3:11-12; Mar. 1:7-8; Ruk. 3:15-17)
19Jerusaréṉnumia̱ Israer shuar Yúsnan pujurniuncha Riwí shuarja̱i̱ Juaṉkai̱n yákit tusar akupkarmiayi. 20Tura inintruiniakui ú̱rtsuk paant ujainiak “Wikia Krístuchuitjiai” tímiayi. 21Takui̱ ataksha anintruiniak “¿Nuikia yáitiam. Yúsnan etserin yaunchu amia nú Iríaskaitiam?” tutai Juaṉsha “Atsá, núchaitjiai” tímiayi. Nuyá̱ ataksha anintruiniak “Nuikia ¿Yúsnan etserin tátinia núkaitiam?” tiármiayi. Tutai nisha “Atsá” timiayi. 22Takui̱ “¿Nu arantcha yáitiam. Nui̱ṉkia iin akuptámkarjinia nusha warí títiatajⁱ. Warintia enentáimiam?” tiármiayi. 23Tutai Juaṉ chichaak “Yúsnan etserin Isayas yaunchu aak ‘Kampuntin atsamunam shuar untsumui “Ii uuntri̱ jintí̱ naka awajsatarum” Isa. 40:3 tu untsumui.’ Núnaka Isayas áaruiti. Tura wikia untsumna nuitjiai” tímiayi.
24Juaṉja̱i̱ chichainiaka Pariséu akupkarma ármiayi. 25Nisha chicharainiak “Nuikia Krístuchuitiatmesha, Iríaschaitiatmesha, Yúsnan etserin tátinia núchaitiatmesha ¿urukamtai imiakratam?” tiármiayi. 26Tutai Juaṉsha chichaak “Wikia entsaja̱i̱ṉ imiakratjai. Kame Aents átum wáinchatai atumín wajaawai. 27Nisha winia úkurui̱ni̱ winiayat wíji̱a̱i̱ṉkia ti naṉkamantuiti. Ni ti péṉker asamtai wisha ni sapatri̱ jiṉkiamuri̱nkisha atitrachminiaitjiai” tímiayi.
28Nuka Petapáranam túrunamiayi. Petapárasha Juaṉ imiakratmia nuka Jurtan amaini̱ya̱yi.
Jesus Yusa Murikri̱nti
29Nuyá̱ kashin Juaṉ Jesusan winian wainiak chichaak “Iistarum. Núiti Yusa Murikrí̱ ashí aentsu yajauchiri̱n asakána nu. 30Núiti wi timiaj nu ‘Winia ukurui̱ winiana nu wíji̱a̱i̱ṉkia naṉkamantuiti. Tura wi atsai̱sha tuke pujuyayi’ tímiajai. 31Wisha Nin nekaachmajai. Tura ashí Israer shuar Nin nekaawarat tusan imiakratkin támajai” tímiayi. 32Nuyá̱ Juaṉ étseruk “Yusa Wakaní̱n yámpitsa núnin nayaimpinmaya̱ táarun wainkiamjai. Tura Nin ekemsamai. 33Nu túmatsa̱i̱ṉkia Niṉkia nekaachmajai. Tura Yuska winia imiakrattinian akuptak ‘Chikichik shuarnum Yusa Wakaní̱ tara ekemsa wainkiam nuja̱i̱ nekaattame. Yusa Péṉker Wakaní̱ji̱a̱i̱ imiakratniua núiti’ turutmai. Tura núja̱i̱ṉkia Nin nekaamjai. 34Yamaikia wainkia asan ti paant nékajai tí nekas Yusa Uchirí̱nti” tímiayi Juaṉ.
Jesus ni unuiniamuri̱n emka untsukma#1:35 Ashí Jesusa unuiniamuri̱ ju̱i̱ áiniawai Matéu 10:2-4; Márkus 3:16-19; Rúkas 5:1-11; 6:12-16; Túramuri̱ 1:13.
35Kashin ataksha Juaṉ ni unuiniamuri̱ jímiarja̱i̱ wajarmiayi. 36Jesussha nui̱ naṉkamakui Juaṉ wainiak chichaak “Iistarum, Yusa Murikrí̱ áuwiti” tímiayi. 37Juaṉka unuiniamuri̱ nuna antukar mai̱ Jesusan nemariarmiayi. 38Jesussha úkumur íimias nu jímiaran wininian wainiak chicharainiak “¿Ya e̱a̱rum?” tutai nisha “Uuntá, ¿tui̱ pujam?” tiármiayi. 39Jesussha chichaak “Wats iitiarum” takui̱ nisha wéar ni pujutái̱ri̱n wáinkiarmiayi. Tura tí ki̱arai̱ asamtai kintiamainiak nui̱ṉ kanararmiayi.
40Juaṉka chichame̱n antukar Jesusan nemarsaruka jímiaruya nuya̱ṉka chikichik Antresauyayi. Nuka Semuṉ Pitru yáchi̱yayi. 41Antressha wárik ni yachí̱ Semuṉkan e̱a̱ktaj tusa werimiayi. Tura chichaak “Misías wainkiaji” tímiayi. Misías támaka “Krístun” tawai.
42Nuyá̱ Antres ni yachí̱ Semuṉkan Jesus pujamunam jukimiayi. Jesussha wainiak chichaak “Ámeka Semuṉ, Junasa uchirí̱ntme. Túrasha yamaikia Sépas átatme” tímiayi. Sépaska Israer shuara chichame̱ja̱i̱ṉkia kaya tawai. Tura Kriaku chichamnum nuka Pítruiti.
Jesus Jirip Natanaérja̱i̱ chichasma
43Kashin Jesus Kariréanam wétaj tusa pujus Jiripin wainiak “Nemartusta” tímiayi. 44Jiripsha Petsaitianmaya̱uyayi. Antressha Pítrusha nú peprunmaya̱ armai. 45Nuyá̱ Jirip Natanaéran e̱a̱kmiayi. Tura wainiak chicharuk “Muisais Yus akupkámu papinium ‘Anaikiamu tátatui’ tu áarchamkia. Yaunchu Yúsnan etserniusha etserkacharukait. Nu shuar wainkiaji. Jesusaiti, Jusé uchirí̱. Nasarétnumia̱iti” tímiayi. 46Natanaérsha chichaak “¿Nasarétnumia̱ péṉker shuar áminkiait?” tutai Jiripsha “Winim iitiá” timiayi. 47Jesussha Natanaéran tíjiu̱ch winian wainiak chicharuk “Ju̱ shuar iistarum. Ti péṉker Israer shuaraiti. Peṉké anaṉkartichuiti.” 48Takui̱ Natanaérsha “¿Itiur nékaram?” tutai Jesussha chicharuk “Jirip tuke untsurmatsa̱i̱ṉ ikiu numiri̱n ejamkam wajamin wainkiajme” tímiayi. 49Natanaér nuikia chichaak “Uuntá, nekas Yusa Uchirí̱nme. Israer shuar akupniuitme” tímiayi. 50Tura Jesus chichaak “¿Aya wi ‘Ikiu numiri̱n ejamkam wajamin wainkiajme’ takui̱ Winia enentáimturamek? Antsu nuna naṉkaamas nekaachmin ana nusha wainkiattame” tímiayi. 51Nuya̱sha Jesus chichaak “Wi nekas tájarme, Aents Ajasu asamtai atumsha nayaim uranmianum Yusa suntari̱ Winí̱ waka nuyá̱ tara ajainia wainkiattarme” tímiayi.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;