Juaṉ 1
JIVNT

Juaṉ 1

1
Chícham aents ajasmiania nu
1Ashí naṉkamamia nú yaunchu Yusa Uchirí̱ tuke pujuyayi. Niisha Yúsan ti paant awajeakui, Chícham tíminiaiti. Chichamsha Yusja̱i̱ pujuyayi. Chichamsha Yúsauyayi. 2Yámaṉkamtaik Niisha pujuyayi Yusja̱i̱. 3Ashí najanamu ainia nu Niiji̱a̱i̱ najanamuiti. Nii najanachmaka peṉké atsawai. 4Niisha iwiaaku átinia nérenniuti. Nu iwiaaku atincha tsáapninia áinis Yusna ana nuna ashí shuaran paant nekamtikiamniaiti. 5Nu tsáapnin kiritniunam tsáapniawai. Tura kiritniusha tsáapninian ikiajniaktinian tujinkiaiti.
6Áishmaṉ ámiayi, Yus akupkamu, ni naari̱ Juaṉ. 7Niisha tsáapnin chichaman etserkatajtsa támiayi. Nuna étseruk ashí umirkarat tusa támiayi. 8Juaṉsha nu tsáapninchauyayi. Áyatik akupkamuyayi tsáapnin chichaman etserkat tusa. 9Nu tsáapninkia nekas tsaapniniaiti. Ju̱ nuṉkanam taa ashí shuaran enentái̱n tsáapniartiniaiti.
10Chichamsha taramiayi ju̱ nuṉkanam. Tura nuṉkasha ni najanamu aiṉ, nuṉkaya̱ aents Nin nekaacharmiayi. 11Támiayi ni nuṉké̱n tura ni shuarsha ni enentái̱n itiaacharmiayi. 12Tuma aiṉ chíkich shuar Nin enentáimtuiniak ni enentái̱n itiaawarua nuna Yusa uchirí̱ ajastinian Yus tsaṉkatkamiayi. 13Niisha Yusa uchirí̱ ajasar ataksha númpentin aya̱shímkiacharmai. Áentsnúmia̱ akiiniachu áiniawai niisha. Áishmaṉ wakeramuja̱i̱sha akiiniacharmai. Antsu Yúsnumia̱ akiiniawaru ásar Yusa uchirí̱ áiniawai.
14Nú Chichamsha a̱ya̱shtin ajas iiji̱a̱i̱ núkap tsawant pujumiayi. Yusa aneṉkratairi̱ji̱a̱i̱ piakuyi. Aya nekasa nunak chichaamiayi. Núnisaṉ ni péṉkeri̱n, aya Yusa Uchiri̱ chikichkia nu takusminia nuna iniakmamiayi. Nusha iisha paant wáinkiaitji. 15Juaṉsha Nin neka asa, étseruk tímiayi “Jú̱iti wi tímiaj nu: “Winia ukuruini̱ winittiana nu wíji̱a̱i̱ṉkia émkaiti. Maa, wi atsa̱i̱sha tuke pujuyayi” tiniujai.” Tu etserkamiayi.
16Chichamsha ti aneṉkartin asa ashí péṉker ana nuna iniaitsuk súramji. 17Yusa akupeamuri̱n Muisais yaunchu jintintraiti, antsu aneatniuncha tura ashí nekas ana nunasha Jesukrístu jintintraiti. 18Chikichkisha Yúsan peṉké wáinkiachuiti. Tura ni Uchirí̱ chikichkia nu tuke Niiji̱a̱i̱ tsaníaku asa Yúsan paant awajturmasuitji.
Imiakratin Juaṉ Jesukrístunun etserkamiania nu
(Mateu 3.11-12; Márkus 1.7-8; Rúkas 3.15-17)
19Jerusaréṉnumia̱ Israer-shuar ni Pátriri̱ncha Riwí-shuarja̱i̱ Juaṉkai̱ akupkarmiayi yákit tusar.
20Inintruiniakui paant ujakmiayi. “Wikia Krístuchuitjai” tímiayi.
21Takui ataksha aniasarmiayi “¿Nuikia yáitiam. Yúsnan etserin yaunchu amia nú Eríaskaitiam?” tiarmiayi.
Juaṉsha “Atsá, núchaitjai” tímiayi.
Nuyá ataksha aniasarmiayi “Nuikia ¿Yúsnan etserin tátinia núkáitiam?” tiarmiayi.
Niisha “Atsá” tímiayi.
22Takui “¿Nu arantcha yáitiam. In akuptamkajnia nusha warí títiatajⁱ. Warintia enentáimiam?” tiarmiayi.
23Juaṉsha tímiayi “Yúsnan etserin Isayas yaunchu timia núitjai. Niisha áarmiayi “Aents atsamu nuṉkanam shuar untsumui “Ii uuntri̱ jintí naka awajsatarum,” tu untsumui.” Núnaka Isayas áaruiti. Tura wikia untsumna nú shuaraitjai” tímiayi.
24Juaṉja̱i̱ chichainiakka Pariséu akupkarma ármiayi.
25Niisha tiarmiayi “Nuikia Krístuchuitiatmesha, Eríaschaitiatmesha, Yúsnan etserin tátinia núchaitiatmesha ¿urukamtai imiakratam?” tiarmiayi.
26Juaṉsha tímiayi “Wikia entsaja̱i̱ṉ imiakratjai. Tura átum írutramunam shuar átum nékatsrumna nu wajaawai. 27Niisha winia ukurui̱ni̱ winiayat wíji̱a̱i̱ṉkia ti naṉkaamantuiti. Nii ti péṉker asamtai wisha ni sapatri̱ jiṉkiamuri̱ncha atitrachminiaitjai” tímiayi.
28Nuka Petapara peprunam túrunamiayi. Petaparasha Juaṉ imiakratmia nui̱ Jurtaṉ entsa amain amai.
Jesus Yusa Murikri̱nti
29Nuyá kashin Juaṉ Jesusan winian wáiniak tímiayi “Iistarum. Núiti Yusa Murikri̱ ashí aentsu tunaari̱n júana nu. 30Núiti wi timiaj nu, “Winia ukurui̱ winiana nu wíji̱a̱i̱ṉkia naṉkaamantuiti. Tura wi atsa̱i̱sha tuke pujuyayi” tímiajai. 31Wisha Nin nekaachmajai. Tura ashí Israer-shuar Nin nekaawarat tusan imiakin támajai” tímiayi.
32Nuyá tímiayi “Yusa Wakanin yámpitsa núnin nayaimpinmaya̱n táarun wáinkiámjai. Tura ekemsamai. 33Nu túruntsa̱i̱ṉ tuke Nin nekaachmajai. Tura Yuska winia imiakrattinian akuptak turutmiai “Chikichik shuarnum Yusa Wakaní̱ tara ekemsa wáinkiam, nuja̱i̱ nekaattame. Yusa Péṉker Wakaní̱ji̱a̱i̱ imiakratniua núiti” túrutmiayi. Tura nuja̱i̱ Nin nekaamjai. 34Yamaikia wainkia asan ti paant nékajai tí nekas Yusa Uchirí̱nti” tímiayi Juaṉ.
Jesusa unuiniamuri̱ emka armia nu
35Kashincha ataksha Juaṉ nui̱ wajasmiayi ni unuiniamuri̱ jímiarja̱i̱. 36Jesussha nui̱ naṉkaamakui Juaṉ tímiayi “Iistarum, Yusa Muri̱krí̱ áuwiti.”
37Juaṉka unuiniamuri̱ nuna antukar mai Jesusan pataatukarmiayi. 38Jesussha úkumur íimias nu jímiaran wininian wáinkiámiayi.
Tura tímiayi “¿Ya e̱a̱rum?”
Niisha “Uuntá, ¿tui̱ pujam?” tiarmiayi.
39Jesussha tímiayi “Wats, iitiarum.”
Niisha wear ni pujutairi̱n wáinkiarmiayi. Tura áaṉkú ajasmatai nu tsawantai̱ nui̱ kintiamprarmiayi.
40Juaṉka chichame̱n antukar Jesusan pataatukaruka jímiar ármiayi. Chikichik Antresauyayi. Niisha Semuṉ Pitru yachi̱i̱yayi. 41Antressha wárik ni yachi̱ Semuṉkan e̱a̱ktajtsa wémiayi. Tura wáiniak “Misías wáinkiaji” tímiayi. Misíaska ni chichame̱n “Kristu” tawai. Krístuka Israer-shuaran yaiṉkiarat tusa Yus anaikiamuiti.
42Nuyá Antres ni yachi̱ Semuṉkan Jesus pujamunam jukimiayi. Jesussha wáiniak tímiayi “Ámetme Semuṉ, Junasa uchirí̱. Túrasha Sépas átatme.” Sépaska Israer-shuar chichamnum kaya tawai. Tura Kriaku chichamnum nuka Pítruiti.
Jesus Jiripiji̱a̱i̱ tura Natanaérja̱i̱ chichasmiania nu
43Kashincha Jesus Kariréa nuṉkanam wétajtsa pujumiayi. Tura Jiripin wáiniak “Nemartusta” tímiayi.
44Jiripisha Petsaitia péprunmaya̱uyayi. Antressha Pítrusha nu péprunmaya̱uyayi. 45Nuyá Jiripi Natanaéran e̱a̱kmiayi.
Tura wáiniak tímiayi “Muisais Yus akupkamu papinium “Anaikiamu tátatui” tu áarchamkia. Yaunchu Yúsnan etserniusha ujakcharmakia. Nu shuar wáinkiaji. Jesusaiti, Jusé uchirí̱. Nasarét péprunmaya̱iti.”
46Natanaérsha tímiayi “¿Nasarétnumia̱ péṉker shuar áminkiait?”
Jiripisha “Winim íitiá” tímiayi.
47Jesussha Natanaéran tíjiu̱ch winian wáiniak tímiayi “Ju̱ shuar iistarum. Ti péṉker Israer-shuaraiti. Peṉké anaṉkartichuiti.”
48Natanaérsha tímiayi “¿Itiur nékaram?”
Jesussha tímiayi “Jiripi tuke untsurmatsa̱i̱ṉ wáinkiájme ikiu numiri̱n ejamkam wajamin.”
49Natanaér nuikia tímiayi, “Uunta, nekas Yusa Uchirí̱nme. Israer-shuar akupniuitme” tímiayi.
50Tura Jesus tímiayi “¿Aya wi “Ikiu numiri̱n ajamkam wajamin wáinkiájme” takui Winia enentáimturamek? Antsu nuna naṉkaamas nekaachmin ana nusha wáinkiáttame” tímiayi. 51Nuya̱sha Jesus tímiayi “Wi nekas tájarme, Aents Ajasu asan atumsha nayaim uranmianum Yusa suntari̱ Winin tara waka ajainia wáinkiáttarme.” Tu tímiayi.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Yus Papí: Shuarja̱i̱ Yus Yamaram Chicham Najanamu