YouVersion Logo
Search Icon

Jṉ. 3

3
Jesus Nikiutémuja̱i̱
1Áishmaṉ Nikiutému náartin ámiayi. Nisha Pariséu asa ni tuinia áintsaṉ Yúsnan takauyayi. Niṉkia Israer shuara úuntri̱yayi. 2Nisha kashi Jesusan werí chicharuk “Uuntá, shuaran unuiniarat tusa Yus akuptámkaiti. Nu paant nékaji. Yusai̱ya̱nchuitkiumka aentsti tujintiamu túramna nu tujintkiaintme” tímiayi. 3Tutai Jesus chichaak “Tí nekas tájame. Atak yamaram akiiniachuka Yusa akupeamuri̱n pachinkiashtatui.” 4Takui̱ Nikiutému anintrak “¿Itiurak shuar uunta nu ataksha akiiniat. Ataksha ni nukurí̱n eṉkemá atak akiiniamniakait?” 5Ataksha Jesus aya̱k “Ti nekas tájame. Shuar entsaya̱sha tura Wakanniúmia̱sha akiiniachuka Yus akupeamunam peṉké pachinkiashtatui. 6Aya̱shniumia̱ akiinia nuka aya̱shchakait. Núnisaṉ Wakanniúmia̱ akiinia nuka wakanchakait. 7Wi ‘atak yamaram akiiniatniuiti’ takui̱ itiurak túrunataj tu enentáimsaip. 8Enentáimprata nase náṉkamsaṉ umpuawai. Amesha ántame tura tuya̱ṉ winiá túrasha tui̱ṉ wea nékatsme. Ashí Wakanniúmia̱ akiinia nu núnisaiti” tímiayi.
9Tuma asamtai Nikiutémusha atak aya̱k “¿Ju̱sha itiurak áminiait?” tímiayi. 10Tura Jesussha aya̱k “Ame Israer shuara jintinniuri̱ntiatmesha ¿ju̱sha itiura nékatsum? 11Ti nekasan tájame. Nekas nékakur chichaaji. Íismajnia nusha ujaaji. Tuma ai̱ṉ ii chichame̱ ántatsrume. 12Aya ju̱ nuṉkanmaya̱ túramu ujaam ántachkurmeka ¿itiurak nayaimpinmaya̱ túramusha antuktarum?
13 Shuar chikichkisha nayaimpiniam waka atsawai. Aya Wiki nayaimpinmaya̱ taran Aents Ajasuitjiai. Tura Wikia nayaimpinmaya̱itjiai. 14Iis, yaunchu Israer shuar atsamunam napi esaim tí jainiakui tsuámararat tusa Muisais napin nakumak yakí̱ numiniam awajaimiayi. Núnisnak Wisha awajnaitniuitjiai. 15Núja̱i̱ṉkia ashí Winia enentáimturainia nuka jinium wétsuk Yusai̱ tuke iwiaaku pujustatui.
Yuska ashí shuaran ti aneawai
16 Yuska ashí shuaran ti anea asa, ni Uchirí̱n chikichik ana nuna shuaran uwemtikrarat tusa tsaṉkatkamiayi. Tuma asa ashí shuar Niin enentáimtana nu, jinium wécharat tusa antsu Yusai̱ tuke iwiaaku pujusárat tusa ni Uchirí̱n akuptúrmakmiaji. 17Yus aentsun kajerak jinium surukat tusa ni Uchirí̱n akupkachmiayi. Antsu uwemtikrarat tusa akupkámiayi.
18 Yusa Uchirí̱n enentáimtana nuka jinium peṉké surunkashtiniaiti. Tura Niin enentáimtatsna nuka Yusa Uchirí̱n chikichik ana nuna enentáimtachu asa páchitsuk jinium surukmaiti. 19Yusa Uchirí̱ tsáapninia áintsaṉ ii yajauch túramuri̱n paant awajtúrmaji. Nu tsáapnisha ju̱ nuṉkanam táraiti. Shuar tunáa ti tura ásar tsáapninian nakitrar kiritniun wakeriarmai. Nuna tura ásar jinium surunkaruiti. 20Ashí yajauchin túruinia nuka tsáapninian muí̱jiainiawai. Túrawar ni tunáa túramu paant ajasa̱i̱ tusa yupitiainiawai. 21Antsu ashí nekas túratniun umiiniana nuka tsáapninian weantuiniawai. Yus ni enentái̱n pujuram tsáapninium takainiawai. Nuka ti páantaiti” tímiayi Jesus.
Imiakratin Juaṉ Jesusnan ataksha chichasma
22Nuyá̱ Jesus ni unuiniamuri̱ji̱a̱i̱ Jutanam wéar nui̱ pujusár imiakratiarmiayi. 23Juaṉsha Enunnum Sarimkia tíjiu̱ch ámanum entsa nui̱ núkap aa asamtai imiakratuk pujumiayi. Tura aents táarmatai imiainiarmiayi. 24Nuka Juáṉkan sepunam eṉkenatsa̱i̱ṉ túrunamiayi.
25Tura Juaṉka unuiniamuri̱ Israer shuarja̱i̱ jianaitian naṉkamawarmiayi. “¿Ya imiakratma imiá péṉkerait?” tusar áujmatiarmiayi. 26Nui̱ṉkia Juaṉkai̱ weriar chicharainiak “Uuntá, Jurtan entsa amain pujusam ame chichaakum ‘Ju̱i̱ti Yusa Murikrí̱’ tímiamna nu yamaikia imiakratui tura ashí shuar Nin nemarainiawai” tiármiayi. 27Tutai Juaṉ chichaak “Ashí kakarmaka aya Yusai̱ya̱ṉchakait. 28Wi tama atumek paant antukmarme. ‘Wikia Krístuchuitjiai’ antsu ‘ni jinti̱n iwiarturtaj tusan eem akupkámuitjiai’ tímiajrume. 29Kame shuar nuwa̱n nuatna nuna áishri̱nti. Nuatnaiyak áishmaṉ nuwa̱ja̱i̱ áujnaiyakui ni amikrí̱sha nuna antukar ti warainiatsuk. Wisha núnisnak aents Jesusai̱ wénakui ti waraajai. 30Nisha tuke naṉkamantu uunt ajastiniaiti antsu wikia tuke tímiancha ajastiniaitjiai. 31Nayaimpinmaya̱ tara nuka ashí naṉkamantuiti. Nuṉkaya̱ nuka, nuṉkaya̱ asa jú̱ nuṉkanmaya̱nak áujmatui. Nayaimpinmaya̱ tara nuka ashí naṉkamantuiti. 32Tuma asa nayaimpiniam antukman tura wainkiamun áujmatui. Tuma ai̱ṉ ni chichame̱ncha peṉké anturainiatsui. 33Antsu ni chichame̱n ántana nuka ‘Yusa Chichame̱ imiá nekasaiti’ tawai. 34Yus akupkámuka Yusa Chichame̱n étserui. Warí, Yuska ni Wakaní̱nkia nekapmas amaatsji. 35Yus Apa ni Uchirí̱n anea asa ashí ana nuna iistí tusa íktusuiti. 36Shuar Yusa Uchirí̱n nekas enentáimta nuka Yusai̱ tuke iwiaaku pujustatui. Antsu Yusa Uchirí̱n enentáimtatsna nuka nu iwiaakman wáinkiashtatui. Antsu Yus nin tuke kajerkaiti” Juaṉ tímiayi.

Currently Selected:

Jṉ. 3: jiv

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy