YouVersion Logo
Search Icon

Mateas 1

1
Jiesoe Kriest ke baap-daada log ke naam
(Loekaas 3:23-38)
1Ie sab naam Jiesoe Kriest ke baap-daada log ke hai. Oe Daawied aur Aabraaham ke aulaad hai.
2Aabraaham Iesaak ke baap raha.
Iesaak Jaakob ke baap raha.
Jaakob Joeda aur okar bhaai log ke baap raha.
3Joeda Peres aur Serah ke baap raha aur oelogke maai Taamar raha.
Peres Hesron ke baap raha aur Hesron Aaram ke baap raha.
4Aaram Aamienaadab ke baap raha.
Aamienaadab Nahson ke baap raha. Nahson ke beta Saalmon raha.
5Saalmon Boas ke baap raha djaun ke maai Raahab raha.
Boas Obed ke baap raha aur okar maai Roet raha.
Obed Jesai ke baap raha.
6Jesai raadja Daawied ke baap raha.
Daawied Saalomo ke baap raha aur Saalomo ke maai Oeria ke aurat raha.
7Saalomo Rehaabeam ke baap raha.
Rehaabeam Aabia ke baap raha.
Aabia Aasa ke baap raha.
8Aasa Josaafat ke baap raha.
Josaafat Joram ke baap raha.
Joram Oesia ke baap raha.
9Oesia Jotam ke baap raha.
Jotam Aahas ke baap raha.
Aahas Heskia ke baap raha.
10Heskia Maanase ke baap raha.
Maanase Aamon ke baap raha.
Aamon Josia ke baap raha.
11Josia Jekonia ke aur okar bhaai ke baap raha oe samai djab Israel ke djaatie log Baabielonia ke des me djabar-djastie se ledjaawal gail raha.
12Ekare baad Jekonia ke beta Sealtiejel paida bhail.
Sealtiejel Seroebaabal ke baap raha.
13Seroebaabal Aabioed ke baap raha.
Aabioed Eljaakem ke baap raha.
Eljaakem Aasor ke baap raha.
14Aasor Saadok ke baap raha.
Saadok Aahem ke baap raha.
Aahem Elioed ke baap raha.
15Elioed Eleaasar ke baap raha.
Eleaasar Matan ke baap raha.
Matan Jaakob ke baap raha.
16Jaakob Josaf ke baap raha.
Josaf Maria ke aadmie raha, aur Maria Jiesoe ke maai raha. Jiesoe bhie Kriest#1:16 ‘Kriest’ ke matlab hai ‘Parmeswar ke waada karal Raadja.’ bolaawal dja hai.
17Aabraaham se Daawied talak tjauda pierahie hai. Aur bhie tjauda pierahie hai Daawied se leike djab talak djanta ke Baabielonia des me djaai ke paral. Aur djab se oesab Baabielonia se lautke aail Kriest ke djanam talak bhie tjauda palwaar hai.
Jiesoe ke djanam
18Ab ham bataab Jiesoe Kriest ke djanam kaise bhail. Maria ke tjhekaai Josaf se hoi gail raha. Aur oesabke biaah howe se pahiele aise bhail kie Maria ke Pawietr Aatma dwaara larka howat. 19Maria ke hone waala patie ek bhala aadmie raha aur oe na maangat raha kie Maria ke saram pahoetje. Ohie se oe aapan man me sotjies Maria ke biena haltjal matjaawe tjhor dewe ke. 20Bakie djab oe aisan bietjaar karat raha tab oe ekgo sapana me dekhies kie ek Parmeswar ke parie okar paas aail aur bolies: „He Josaf, Daawied ke aulaad, toe na sotj kar Maria se biaah kare ke. Oe Larka to Pawietr Aatma ke dwaara paida hoi. 21Maria ke ek beta hoi aur toe okar naam Jiesoe dharaihe. Oe aapan djaatie ke paap me se batjaaiga. 22Ie sab hoiga djeme Parmeswar ke baat poera howe djaun oe dher dien pahiele aapan sanesia Jasaaja ke dwaara djanaais raha. Oe ose bolies raha:
23‘Soen, kania ke ek beta paida hoiga. Aur okar naam Emaanoewel rahiega.
Ie naam ke matlab hai: Parmeswar hamlogke saath hai.’ ”
24Djab Josaf djaag gail tab oe karies djaise Prabhoe ke parie ose bolies raha. Oe Maria ke aapan ghare legail. 25Bakie oe okar saath na soetal djab talak okar beta na paida bhail. Aur oe Larka ke naam Jiesoe dharaais.

Currently Selected:

Mateas 1: hns

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy