YouVersion Logo
Search Icon

Rukasà 24

24
Txesusu yasanàmàthàrà on ha.
1Sa, nenmahye hatà, domenku. Enmahrà ro totxownà hatà, woràskomo komo. Onamno ytxoho na totxownà hatà. Ownyaku thoxnyemà yatxownà hatà. Tànenyhoryetxhàyamo rma yatxownà hatà. 2Tohu ymo ahutoho ymo yonytxownà hatà. Ewtar hotaye etakaxaho rma yonytxownà hatà. 3Àro yaka nowomtxownà hatà. Ehxera mak nehxakon hatà, ekehàthàrà. 4Henta haryhe, ketxkon hatà. Uhutwahra nehxatxkon hatà.
Àtoko rma nosonyhotxownà hatà, àwyanye, toto wyaron komo, asako. Thononke nehxatxkon hatà. Onkaxnyo ynye me nehxakon hatà, àhonon komo.
5Noseryehyatxkon hatà, woràskomo komo. Àro ke newanatxownà hatà. Osompothàra rma nehxatxkon hatà.
Onà wyaro nketxkon hatà, asakon komo, àwyanye. Àsok tawro momohtxowà, xaro, ketxkon hatà. Àsok tawro momohtxowà, xaro. Onamno ytxoho yawohra nay hamà, àwayehpànà, karyheno, ketxkon hatà. Onehonàr komo rma, tan ehxera naha. 6-7Nasanàmno ha, àwayehxemo kom waye, ketxkon hatà. Noro rwonàmàthàràtho hutwahkahpàra ehtxoko. Karyeryeya yamtar ho rma hak tehtoko, onà wyaro oskarymahra kat nehxakonà, owyanye, ketxkon hatà. Tahohsosom me naha hampànà, Toto me Enusaho, toto komo wya, anhà komo wya, kahra kat nehxakonà, owyanye. Yahkotohen hona tamoyathosom me naha hampànà, kahra kat nehxakonà. Osorwawo ro enmahàtxhe, nasanàmyaha harha hampànà, àwayehxemo kom waye, kahra kat nehxakonà, owyanye. Muhutwahkahyatxok katà, ketxkon hatà, asakon komo, woràskomo komo wya. 8Àro ke, Txesusu rwonàmàthàràtho hutwatxownà harha tà.
9Taa. Àsnye ro totxownà harha tà, woràskomo komo. Txesus yakoronotho komo hyaka totxownà hatà. Omeroro nekarymatxehkatxownà hatà, àwyanye, 11 komo wya, akoron komo wya xarha, omeroron komo wya.
10Woràskomo rye mokyam nehxatxkon hatà, ekarymany komo. Anaro Maryeya hatà, Maknara honotho rma hatà. Anaro xarha Xoana hatà. Anaro xarha Maryeya rma rha hatà. Txaku yonà rma noro hatà. Anar komo xarha, wosà rye rma mokyam nehxatxkon hatà. Maryeya yakoron komo rma nyamoro hatà.
Nekarymatxehkatxownà hatà, 11 komo wya, Txesusu nànyaknyàr komo wya. 11Àro wyaro hamà kahra mak nehxatxkon hatà, 11 komo. Yaworohra màketxow hamà, ketxkon mak hatà. Àtohnawo rma haxa orwonatxow hamà, ketxkon hatà, 11 komo, woràskomo komo wya. Txesusu yasanàmàthàr hoko, yaworo xaxa nay hamà, kahra nehxatxkon hatà.
12Petru haxa ryhe toy hatà, onamno ytxoho na. Karyhe toy hatà. Àhotawo newanay hatà, ewtar yaka tàwya xenytxoho me. Womutho marma yonyey hatà. Ekehàthàrà ehxera mak nehxakon hatà. Àro ke noseryehokekon hatà. Toseryehokanàr me rma toy hatà, bàn yaka harha, àsok tawro harha tawro me hatà.
Emaws hona tàtosom komo wya Txesusu yosonyhothàrà on ha.
13Àro rma ho owto txko hona tetxkon hatà, toto komo, asako. Txesus yakoronotho kukur komo rma mokyam nehxatxkon hatà. Emaws hona tetxkon hatà, owto txko hona. Xerusaryen hoye moxe nyhe nay hatà, Emawsà. 11 kerometrus me nay hatà, àmoxenonà. Àsna rma tetxkon hatà. 14Asama yarye tàtonàr kom me nosonytxetxkon hatà. Txesusu wayhàthàr hoko nosonytxetxkon hatà, asanàmàthàrà yokarymatxho hoko xarha hatà.
15Àro wyaro osonytxantokonye rma, hahnohtxownà hatà, Txesusu. Asama yarye toy hatà, akoronye. 16Txesus me noro yonyhera mak nehxatxkon hatà. Anar me tonyxem me nehxakon hatà, àwyanye.
17Eten kom hoko mosonytxetxow harha, kekon hatà, Txesusu, àwyanye. Eten kom hoko mosonytxetxow harha, otonàr kom me, kekon hatà. Kràk, horohtxownà hatà. Ekhokaxaho rma yonytxownà hatà, Txesusu.
18Neyukye hatà, anaro. Kàryeyopasà rma noro hatà. Onà wyaro nkekon hatà, Txesusu wya. Eten kom hok hana amna nosonytxan ha, kekon hatà. Eten kom hana kohoryatxok ha, Xerusaryen ho. Àro kom hoko rma amna nosonytxano. Enytxahra manaye, kekon hatà. Omeroron komo rma nenytxetxok hamà. Xerusaryen hona omohxemo komo xarha nenytxetxoko, tokarymaxem me rma haxa esnàr ke. Omoro marma enytxahra manay hamà, kekon hatà, Kàryeyopasà, Txesusu wya.
19Eten kom hoko rma àro wyaro màken harha, kekon hatà, Txesusu, àwyanye.
Txesusu yexetxhàràtho hoko ryhe àro wyaro amna nkehe, ketxkon hatà, àwya. Nasarye honotho rma noro ha. Khoryenkomo rwonà yokarymanye ro me nehxakonà. Ehonomnà me rma haxa nehxakonà, Khoryenkomo wya, toto komo wya xarha, ketxkon hatà. Ehonomnà me rma eryehokano yeryakonà. Hananàhno yeryakon xarha, ehonomnà me rma rha, ketxkon hatà, Kàryeyopas komo. 20Norotho rma yahohsetxoko, Peratusu wya, Khoryenkom màn yonye ro yoh komo, horykomo komo xarha. Nahohsetxoko, àwya twayehkahorye naha tawro horà, ketxkon hatà. Yahkotohen hona namoyathohetxoko, àwya, ketxkon hatà, Kàryeyopas komo. 21Amna ryhe, Khoryenkomo nànyaketxho me noro amna nenyaknan haryhe. Ehsayewyana komo yonyhoryeny me noro amna nenyaknan haryhe, ketxkon hatà.
Onà wyaro xarha amna nkehe, owya. Osorwawo ro nenmahyako, àwayhàtxhe, ketxkon hatà. 22Amna yeryehokatxowà rma haxa mak ha, amna wosàn komo. Enmahrà ro totxow hatà, onamno ytxoho na, ketxkon hatà. 23Ekehàthàr yonyhera mak nahtxok hatà. Ehxera harha nahko hatà, ketxkon hatà. Àro ke ekarymaxe nomohtxow harha, amna hyaka. Kahe yawon komo ryhe amna nenyo, katxow xarha, amna wya. Tonyxerye harha naha, Txesusu, katxow hatà, kahe yawon komo, àwyanye, ketxkon hatà, Kàryeyopas komo. 24Àro ke totxowà, amna kukur komo xarha, onamno ytxoho na. Woràskomo komo rwonàmàthàràtho yawo ro nenytxow hatà. Txesusu yonyhera rma nahtxok hatà, ketxkon hatà, Kàryeyopas komo, Txesusu wya.
25Onà wyaro haxa nkekon hatà, Txesusu, àwyanye. Tàywenyeke manatxow hamà, kekon hatà. Akàhpàra rma manatxow hamà. Thenyehra rma haxa nmenhotxownà hatà, Kryestu hoko, amnyehran heno komo, Khoryenkomo rwonà yokarymanye ro heno komo. Uhutwahra mak manatxow hamà, kekon hatà. Noro hoko yaworo xaxa nay hamà, ànmenhothàyamo, kahra mak manatxow hamà, kekon hatà, Txesusu. 26Teryewhamnohsom me xaxa mpànà nehxak ha, Kryestu, ehonomnà me harha tehtxoho me. Àro wyaro xaxa mpànà nehxak ha, nyamoro heno nmenhotho yawo ro tehtxoho me, kekon hatà, Txesusu, Kàryeyopas komo wya.
27Àtoko rma Khoryenkom karyehtanà hutwamohsoy hatà, àwyanye. Thoko rma àmenhosahonhàrà rma hutwamohsoy hatà. Moyses heno nmenhotho htxero hutwamohsoy hatà, àwyanye. Khoryenkomo rwonà yokarymanye ro heno komo nmenhotho xarha hutwamohsoy hatà. Thoko rma ànmenhothàyamo hutwamohsotàhkay hatà, Txesusu, omeroro, Kàryeyopas komo wya.
28Taa. Owto txko hahnohtxownà haxa hatà. Àsna àpa katxhàrà rma hahnohtxownà hatà. Txesusu ryhe, tàtosom me rma nehxakon hatà. Oknompàn me nenyatxkon hatà. 29Àro ke, onà wyaro nketxkon hatà, àwya. Tano rma exko, amna hyawo, ketxkon hatà, teryewrye ro hatà. Kokmamno hawe. Àro ke tano rma exko, amna hyawo, awanaka rma haxa esnàr ke, ketxkon hatà, àwya. Àro ke, àmàn kom yaka toy hatà, Txesusu, àhyawonye rma tesnàr horà.
30Akoronye nasahxemtoy hatà. Noro ryhe, ekeyu yanàmye hatà, tasahxemtontokonye. Àro hoko nàrwonàmye hatà, Khoryenkom yakoro. Nowye hatà. Nekamye hatà, àwyanye. 31Àtoko rma Txesus me harha nenytxownà hatà, Kàryeyopas komo. Nosomtatkay mak hatà, noro ha. Noro yonyhera harha nehxatxkon hatà.
32Àsok hana tahko ha, ketxkon hatà, tàwyanye rma. Teryehorye rma haxa tahko hamà, kàwya noro yonytxantoko. Asama yarye komoknàtoko, teryehorye rma haxa tahko, àwya Khoryenkom karyehtanà hutwamohsontoko. Teryewrye ro rma haxa nahko, keryehotatho, kàhnawo, weheto noruknutokono wyaro mak ha, ketxkon hatà, Kàryeyopas komo, tàwyanye rma.
33Amamehra nasanàmtxownà hatà. Xerusaryen hona harha totxownà hatà. Àto nehxatxkon hatà, 11 komo, akoron komo xarha. Ohsamnohxemo komo rma yonytxownà hatà, Kàryeyopas komo.
34Onà wyaro nketxkon hatà, àton komo. Kohkomo nasanàmno hamà, àwayehxemo kom waye, ketxkon hatà. Yaworo xaxa nay hamà. Nosonyhon hatà, Semawu wya, ketxkon hatà.
35Kàryeyopas kom haka rha nekarymatxownà hatà, àton komo wya. Asama yarye tàtothàyamotho yokarymatxownà hatà. Nekarymatxehkatxownà hatà, àwyanye. Àwya ekeyu yownàtoko ryhe, Kohkom me harha amna nenyo, ketxkon xarha tà, Kàryeyopas komo, àwyanye.
Tànhananàhrà rotho komo wya Txesusu yosonyhothàrà on ha.
36Àro wyaro Kàryeyopas komo wya ekarymantoko rma, Txesusu ryhe nosonyhoy hatà, àton komo wya, omeroron komo wya. Àwawony harha nehxakon hatà. Teryehorye hak nahko, oyowan komo, kekon hatà, àwyanye. 37Noskatokatxownà mak hatà, nyamoro ha, thenyehra rma haxa mak hatà. Mokro ymo ha okatonho, ketxkon hatà.
38Àsok tawro moseryehtxow harha, rohona, kekon hatà, Txesusu, àwyanye. Àsok tawro rohutwahra manatxow harha. Àsok tawro, Txesus me mokro naye, okatonho me haxa kat naye, màketxow harha, ohnawonye, kekon hatà. 39Xenytxoko, ramorà, rohrorà xarha. Uro ryhe uro, kekon hatà. Uro ahetxoko, owyanye noro moson hamà katxho me, kekon hatà. Okatonho ehàmra nay hamà. Àyotxehpàra nay hamà. Uro ryhe, tuhnye wehxaha. Tàyotxehke xarha wehxaha, kekon hatà, Txesusu, àwyanye. 40Àro wyaro tàwya katxhe rma, tamorà yonyhoy hatà, àwyanye. Tàhrorà xarha yonyhoy hatà, àwyanye.
41Noro me naye, ketxkonà rma hatà. Ameryekahra mak àro wyaro nketxkon hatà. Teryehorye tehtxoho kom hoye ro haxa ryhe, noro me naye ketxkon hatà. Àsok tawro harha, ketxkon xarha tà. Àro ke, onà wyaro nkekon hatà, Txesusu, àwyanye. Woto ehxera naye, ohyawonye, kekon hatà. 42Kana hoye nàmtxownà hatà, àwya. Etxesaho rma yàmtxownà hatà, àwya. 43Nahosày hatà, Txesusu. Nonoy hatà, àyweroronye.
44Taa. Onà wyaro nkekon xarha tà, Txesusu, àwyanye. Amnyehra, ohyawonye rma hak ryehtoko, koskarymekonà, owyanye, kekon hatà. Onà wyaro rma àkekonà. Rohoko àmenhosahonhàr yawo ro rma haxa wehxaha hampànà, àkekonà, owyanye, kekon hatà. Moyses heno nmenhotho yawo ro wehxaha hampànà, àkekonà. Khoryenkomo rwonà yokarymanye ro heno komo nmenhotho yawo ro xarha wehxaha hampànà, àkekonà. Wano komo karyehtan yawo ro xarha wehxaha hampànà, àkekonà, owyanye, kekon hatà, Txesusu.
45Àro wyaro tàwya katxhe rma, àmenhosahonhàrà hutwamohsoy hatà, àwyanye, enkukmahrany harha ehtxoho me. Khoryenkom karyehtanà rma hutwamohsoy hatà, àwyanye.
46Onà wyaro katxho me rma naha, àmenhosahonhàrà, kekon hatà, àwyanye. Teryewhamnohsom me naha hampànà, Kryestu, katxho me rma naha. Osorwawo ro enmahàtxhe, nasanàmyaha harha hampànà, àwayehxemo kom waye, katxho me xarha naha, àmenhosahonhàrà, kekon hatà. 47Tokarymaxem me naha hampànà, Kryestu, katxho me xarha naha. Xerusaryen hon komo htxero nenytxetxhe hampànà, katxho me xarha naha. Anaro rha yana komo xarha, omeroron komo, nenytxetxhe hampànà, katxho me xarha naha, àmenhosahonhàrà, kekon hatà. Anar me harha ayanhànàthàyamo xenytxoko ketxhe hampànà, ekarymany komo, toto komo wya, katxho me xarha naha. Noseryewhokehe, Khoryenkomo, ayanhànàthàyam hoko, ketxhe hampànà, katxho me xarha naha. Àro wyaro amna nkehe, owyanye, Kryestu yano me mak ha, ketxhe hampànà, ekarymany komo, toto komo wya, omeroron komo wya, katxho me xarha naha, àmenhosahonhàrà, kekon hatà, Txesusu.
48Àro wyaro àmenhosahonhàr yawo ro ryehtxoho menyatxoko, omnyamo. Àro ke mekarymetxhe hampànà, onenyetxhàyamo, toto komo wya, kekon hatà. 49Uro ryhe, royàm nàmrà ànyakyaha hampànà, ohyakanye. Rokato wàmyaha, toto komo wya, kanyenhàr me naha, royàmà. Ànàmrà rma ànyakyaha, ohyakanye, kekon hatà. Noro yomokhàra ro rma haka tano rma hak ehtxoko, Xerusaryen ho rma haka. Kahe yaye tomohsomà rma, tahoxerye rma haxa mpànà oyeryatxhe ha, ohnawonye, kekon hatà, Txesusu, tànhananàhrà rotho komo wya.
Kahe yaka Txesusu tothàrà on ha.
50Taa. Xerusaryen hoye natxownà hatà, Txesusu. Betanya màtkoso natxownà hatà. Àto tehtoko, natahoyotkay hatà. Khoryenkom hak oyowakryetxowà, kekon hatà, àwyanye. 51Àro wyaro tàwya tatoko rma, àhyayenye toy hatà, Txesusu. Nasanàmye hatà, kahe yaka.
52Onà wyaro nketxkon hatà, ànhananàhrà rotho komo. Ehonomnà me xaxa nay hamà, Txesusu, ketxkon hatà.
Taa. Xerusaryen hona harha totxownà hatà, Txesusu nhananàhrà rotho komo. Teryehorye rma haxa nehxatxkon hatà. 53Emahona ro Khoryenkom màn yawo nehxatxkon hatà. Apa y, ohxe xaxa manaha, ketxkonà roro hatà, Khoryenkomo wya.

Currently Selected:

Rukasà 24: hix

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy