YouVersion Logo
Search Icon

Xowawu 2

2
Kana ho Txesusu wya tahoxetà yonyhothàrà on ha.
1Asako ro enmahàtxhe, Kana ho harha nehxakon hatà, Txesusu. Karyeryeya yamtar hono rma àro ha, owto txko, Kana. Àton komo nasahxemtotxownà hatà, toto hehtatho hoko. Àhyawonye nehxakon hatà, Txesus yonà. 2Asahxemtoso anyehxah me rma rha nehxatxkon hatà, Txesus komo, ànhananàhrà ro kom yakoro xarha.
3Asahxemtontokonye, nenatày hatà, ufa xkunutho. Ehxera harha nehxakon hatà. Àro ke nekarymay hatà, àyonà, Txesusu wya. Àwokuthuyamo ehxera harha nay hatà, kekon hatà, àwya.
4Eme y, kekon hatà, Txesusu. Àsok tawro mekarymen harha, rowya. Àhoko ryehtxoho mehra rma hak naha, kekon hatà.
5Onà wyaro haxa nkekon hatà, àyonà, anotonano komo wya. Àsok kom hana nken ha, noro ha, owyanye, kekon hatà. Àwya onà wyaro ehtxoko katxhe rma, noro eyuhtxoko, kekon hatà, Txesus yonà, anotonano komo wya.
6Àto nehxakon hatà, oryenà ymo, toh kahsaho ymo. Àyakenonà rma, 6 me nehxakon hatà. Tuna yonà rma àro hatà, Xuknewyana komo yosomyakorokatxho rma hatà, tàyweronàhyamatxhàyamotho yawo ro osonyhoryetxho komo rma hatà. Àsok hana nehxakon ha, aràhtotho ha, 80 tutum hana, 120 tutum haxa hana.
7Àro hoko rma, onà wyaro nkekon hatà, Txesusu, anotonano komo wya. Tuna ke aràhtotàhkatxoko moro ymo, oryenà ymo, kekon hatà. Àro ke naràhtotàhkatxownà hatà, àhotaha ro rma haxa mak hatà. 8Àhoye rma anàmtxok ha, kekon hatà, àwyanye. Atxoko, àmàtànà hyaka, kekon hatà. Àro ke natxownà hatà.
9Tuna me ehxahotho kukmay hatà, àmàtànà. Ufa xkun me harha nehxakon hatà. Tuna me exetxhàràtho hutwahra nehxakon hatà, noro. Anoto kom marma nhutwetxkon hatà, anàmnyenhàyam kaxe. Noro haxa ryhe, uhutwahra nehxakon hatà. Àro ke, thehtaxemà yanyekye hatà. 10Onà wyaro nkekon hatà, àwya. Ohxe rma haxa nay hamà, onà, kwokru komo, kekon hatà. Tasahxemtontokonye, wahoro htxero tukhoryemà yokamyatxow hamà, toto komo. Mahtuk me, àwahuramàtxhenye, àkhohnàtho harha yokamyatxhe, kekon hatà. Àro wyaro natxow hamà, toto komo, omeroro, tasahxemtontokonye. Omoro haxa ryhe, tukhoryem xaxa menhon hamà, mahtuk me. Àsok tawro hana. Ohxe rma haxa nay hamà, onà, ufa xkunu, anarotho yoho rma haxa mak ha, kekon hatà, àmàtànà, thehtaxemà wya.
11Àro wyaro htxero tahoxetà yonyhoy hatà, Txesusu, toto komo wya, Kana ho tehtok hatà, Karyeryeya yamtar hono rma ho tehtok hatà. Àro wyaro rma ehonomnà me xaxa nosonyhoy hatà. Àro ke, onà wyaro nketxkon hatà, ànhananàhrà ro komo. Noro mokro hamà, ketxkon hatà.
12Àro tàhto rma toy hatà, Txesusu, Kafahnaw hona. Akoro totxownà hatà, àyon komo, ewtà komo xarha, ànhananàhrà ro komo xarha. Kafahnaw ho nenmahtxownà hatà, yake rohra hatà.
Khoryenkom màn yawonotho komo krunyemeketxhàrà on ha.
13Taa. Xuknewyana komo yasahxemtotho hahnoke nehxakon hatà. Thoryen heno komo yohokoko àtothàrànhàrà hutwatxho rma àro hatà, asahxemtotho komo. Àtoko rma toy hatà, Txesusu, Xerusaryen hona.
14Khoryenkom màn yawo nehxatxkon hatà, twarawantaxemà ro komo. Faka yàmnye ro komo nyamoro hatà, kahneru yàmnye ro komo xarha hatà, watkuku yàmnye ro komo xarha hatà. Àto rma rha nehxatxkon hatà, txenyeru yomtakayonomanye ro komo xarha, tahon kom ho eryewtaxemo hatà.
Omeroro nenytxownà hatà, Txesusu. 15Àro ke, otame màtmomye hatà, àhpohtxoho komo. Àro rma ke nukrunyemehtxownà hatà, Khoryenkom màn yaye. Omeroro nukrunyemehtxekatxownà hatà, kahneru kom hatà, faka xarha hatà, toto komo xarha hatà. Txenyerutho xarha hahye hatà. Tax, teryay, waratatho xarha matxakay hatà. 16Onà wyaro nkekon hatà, watkuku yàmnye ro komo wya. Moson atxok ha, kekon hatà. Moson atxok ha. Royàm màn yawo àwarawantahra ro mak ehtxoko, kekon hatà, àwyanye.
17Nenytxownà hatà, Txesusu nhananàhrà ro komo. Àro ke, Khoryenkom karyehtan hoyeno hutwatxownà harha tà. Onà wyaro nkehe, àmenhosahonhàrà.
Omàn xe rma haxa wehxaha. Ohxe esnàr xe ryehtxoho hoye ro, twayehkaxem me wehxaha hampànà.
Àro wyaro rma nkehe, àmenhosahonhàrà. Àro wyaro katxhàrànhàrà rma hutwatxownà harha tà, Txesusu nhananàhrà ro komo.
18Onà wyaro nketxkon hatà, àton kukuru komo, Xuknewyana yoh kukuru komo, Txesusu wya. Onok yano me mukrunyemehtxow harha, ketxkon hatà. Onok yano me mukrunyemehtxow harha. Noro yahoxetà xenyhoko, amna wya, ketxkon hatà, àwya.
19Onà wyaro haxa neyuhtxownà hatà, Txesusu. Tarymatxehkaxem me hak nahko, onàtho, Khoryenkom mànàtho, kekon hatà. Atarymatxehkaxahotho rma weryaha harha. Osorwawo ro enmahàtxhe, weryaha harha, kekon hatà.
20Àsok tawro harha, ketxkon hatà, Xuknewyana yoh komo. 46 me amna txemnyehàntaye, on yenyàr hoko, Khoryenkom màn yenyàr hoko. Àsok katà meryan harha, omoro, osorwawo ro enmahàtxhe, ketxkon hatà.
21Txesusu rwonà hutwahra mak nehxatxkon hatà. Tàwya Khoryenkom mànà tatoko rma, thoko rma nàrwonakon hatà, thun hoko rma hatà. 22Amnye hutwatxownà harha tà, ànhananàhrà ro komo, Txesusu wayhàtxhe mak hatà. Àwayehxemo kom waye asanàmàtxhe rma, àrwonàmàthàrànhàrà hutwatxownà harha tà. Onà wyaro katxownà harha tà. Thoko rma yaworo xaxa nkekon hamà, katxownà harha tà. Khoryenkom karyehtan hoyenotho txko hoko xarha, yaworo xaxa nken hamà, noro hoko, katxownà harha tà, ànhananàhrà ro komo.
Toto yehutwatxho hutwanye ro me Txesusu yexetxhàrà on ha.
23Xerusaryen ho roro rma nehxakon hatà, Txesusu, asahxemtontokonye rma haka. Thoryen heno komo yohokoko àtothàrànhàrà hutwatxho hoko ehtokonye rma haka, àto roro rma nehxakon hatà. Àto rma ehtoko, noro hona nenytxownà rma haryhe tà, toto komo, thenyenohnà komo, tàwyanye ahoxetà yonyàr ke mak hatà. Tahoxetà yonyhekon hatà, àwyanye, anaro rha eryehokano ytxoho hoko tesnàr ke hatà. 24Ehutwamohsotàhkahra mak nehxakon hatà, àwyanye, 25toto komo hutwatxehkanye ro kaxe. Toto yehtxoho ekarymako, rowya, kanyehnà ro me nehxakon hatà. Àsok tawro hana, toto yehutwatxho hutwanye ro me tesnàr ke hatà.

Currently Selected:

Xowawu 2: hix

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy