Róócaá 24
BOA

Róócaá 24

24
Jetsóó dsɨ́jɨ́veebe tsiiñe bóhɨɨ́ne.
(Mt 28.1-10; Mc 16.1-8; Ja 20.1-10)
1-2Aanéhjáa tsíijyu cúúvénetúré tsííñé tsemáánaréjuco déjúcóóvejcóójɨ́ tsiiñe pééme ɨɨtécunú níkyéhéjú watájcó nééwayu tsítsiíyéjuco ijcyane. 3Aaméhjáa téhejú pañévú iúcáávéne ɨ́ɨ́terá pevétsíiyéjuco Jetsóó ɨɨtémeho íjcyájúcootúne. 4Ááneríhjyáa iíllityéne wájácúrátúuuvémé ájtyumɨ́ míítyétsi tsɨtsɨ́wu íwajyámúúné néémutsi íjyócuuvévámútsikye. 5Áámútsidíhjyáa iíllityéne cáhnóbámeke neemútsi:
—¿Aca ɨɨná ámuha níkyehéjú ménehcó tehdu íchii íjcyácóóbekéjɨ́ɨ́vari? 6Tsúúca bóhɨɨ́be. Cahawáá méɨtsáávé Gariréaríi ámúhama iíjcyácooca muhdú ámúhakye dibye néhijcyáne. 7Muuráhjáa nehíjcyaabe Mɨ́amúnáájpidívú ípívyéévéébedívú tsaapi ímítyúmeke ájcume dííbyeke páwachékevu dsɨ́jɨ́vétsóroobe 3 coojɨ́vatu tsiiñe ibóhɨɨíñe.
8Ehdúhjáa dityétsí néénetu ɨ́tsaavémé ɨ́mɨáánée tehdu dibye néhijcyáne. 9Aaméhjáa ióómíñe úúbálleté 11-meváréjuco dííbyé mamyémú íjcyámeke. Áhduréhjáa tsíjtyéhjɨke dííbyekée náhbévahíjcyámeke úúballéme.
10-12Aanéhjáa tsá dííbyé mamyémú cáhcújtsotúne. Ɨjtsúcunúméhjáa íllure ditye álliñe. Áánetúhjáa Péédoro dsɨɨnéríyé níkyéhejúvú ipyééne téhejú pañévú iúcáávéne ɨɨté ɨ́mɨááné dííbyekée ditye bɨ́ɨ́jɨ́núné wajyámubááneréjuco téhejú pañe íjcyane. Ááneríhjyáa iúllévenúne ílluréjuco dibye óómiñe. Ílluméhjáa diityéké úúballé dibye tsúúca bóhɨɨ́ne: Maaría Madarénaa, Jóáánaá, tsííñé Maaríá Jacóóbój tsɨɨ́juu, tsíjtyehjɨɨ, éhdume.
Ímamyémudítyú tsaatétsidívú Jetsóó bóhówaavéne
(Mc 16.12-13)
13Aanéhjáa téijyúré Jetsóó bóhɨjcóójɨ́ dííbyemáa ícyahíjcyámedítyú tsaatétsí péé Jerotsaréetu Emaóovu 11 kiróómetro técoomítyú íjcyácoomívu. 14Aamútsíhjyáa juuváyí íhjyúvamútsíyé pehíjcyá muhdú dííbyeke tene pájtyéneri. 15Áánáacáhjáa diityétsidívú bóhówááveebe diityétsimájuco pééneé. 16Aanéhjáa Píívyéébe diityétsikye íhyálluúúné pívyétéjtsomútsí tsá wáájácutú dííbyeke. 17Áámútsikyéhjáa neébe:
—¿Aca ɨ́ɨ́nerí íhjyúvamútsíyé ámuhtsi metsáhíjcyamútsí muhdú kehdóvémútsiúvu? 18Áánélliihyéhjáa ‘Créopa’ némeííbyé néé dííbyeke:
—Áánerá pámeere waajácú ɨɨná Jerotsaréeri pájtyene. Aane muhdú úhduubéréjuco tsá u wáájácutúne.
19Áánélliihyéhjáa Jetsóó néé diityétsikye:
—¿Aca ɨɨná pajtyéhi?
Áánélliihyéhjáa neemútsí:
—Muurá dsɨ́jɨ́vetsómé Natsarée múnáájpi Jetsóoke ɨ́htsútuube Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpi íjcyaabe panéváré méénuhíjcyáábeke. Áábekée Píívyéébe wájyúúbeke téhdure tsaate mɨ́amúnaa ímí ɨjtsúcunúhi. 20Áábekée llúúvájté avyéjujtémá tsííñé avyéjujte ɨ́hvejtsó ditye ɨdsɨ́jɨ́vétso páwachékevu iwátyétyéhcúneri. 21Muháa méɨjtsúcunúrá diibyéjuco muha ijraéémuke pájtyetétsóiibye íjcyane. Aane íñe tsúúca 3 coojɨ́vájuco mee dibyée dsɨ́jɨ́vétsihdyu. 22-23Árónáacáne walléémú cúúvénetúré níkyehéjú úújejémé múúhakye néé dííbyé ɨɨtémehóvané téhejú pañe íjcyájúcootúne. Áámedívuváne níjkyéjɨ múnáajtétsí bóhówáávemútsí diityéké néé tsúúca dibye bóhɨɨ́ne. Ááneríñe muha méullévenúhi. 24Ááné boonétuné idyé tsijtye téheju úújéjerómeváne ɨ́mɨááné tsá ájtyúmɨtúne.
25Áánélliihyéhjáa neebe diityétsikye:
—¡Aca ihdyu eene tsá ámuhtsi mewáájacúpityúne! ¿Aca muhdúikyé ámuhtsi mécáhcújtsoó muhdúhjáa tene pájtyeíñé ɨ́hdéjuco iwáájacúné Píívyéébé ihjyú uubálle múnaa néhijcyáne? 26¿Aca ámuha méɨjtsúcunú mɨ́amúnáake pájtyetétsóiibye ɨ́cúbáhrámeítyuubéré ávyéjuutéiyóne?
27Ehdúhjáa diityétsikye iñééne úúbálleebe ímíñeúvú páneere muhdúhjáa dííbyeke tene pájtyeíñé tsúúcajátújuco Píívyéébé waajácúháámɨtu dííbyé ihjyú uubálle múnaa cáátúnuhíjcyáne. Moitsééhjáa cáátúnúhaamɨ́jɨ́ pañétú muhdú tene nééne úúbállétujkénuube diityétsikye.
28Áánáacáhjáa tsúúca úújetémé Emaóovu ípyée ipyécoomívu. Átsihvúhjáa Jetsóó pítyajcó diityétsikye pééiibyédu. 29Árónáacáhjáa dííbyeke neemútsi:
—Múhtsimáyéi cuwa ípyejcoj. Muurá cúvéhréjuco teéne. Áhdújucóhjáa dibye cóeváné diityétsima. 30Aabéhjáa diityétsima májchoobe pááaho iékéévéne téhdujtsó Píívyéébeke. Áánemáhjáa tsahdúnéécú idyóhdahɨ́róne ájcuube diityétsikye. 31Áánetúhjáa botsíi wájácúméíívyemútsí éhne múu cuwátú ájkyevádu. Aamútsíhjyáa bótsíi dííbyeke wáájácúrónáa tsúúca kiávú peíñuube diityétsidítyu. 32Ááné boonéhjáa néjcatsímútsi:
—¡Áyúú, ehdúhacáne ɨ́ɨ́vane juuváyí dibye meke Píívyéébé waajácúháámɨtu íjcyanéhjɨ́ úúballéné ɨ́ɨ́né imíjyaú méɨ́ɨ́búutu meke pajtyéhi!
33Aamútsíhjyáa teenémáyé tsiiñe oomí Jerotsaréevu páñétúejte dííbyé mamyémuma tsijtye íjcyáme éllevu. 34Áámútsikyéhjáa népejtsóme:
—Ávyéjuubéha Jetsóó ɨ́mɨááné tsúúca bohɨ́jucóóhií. Tsimóodívuva bóhówááveébe.
35Áánélliihyéhjáa úúbállemútsí muhdú téhdure diityétsidívú dibye bóhówaavéné juuvávyu. Áhduréhjáa úúbállemútsí dibye pááaho idyóhdahɨ́róne diityétsikye ájcúnetu botsíi dííbyeke iwáájacúne.
Ímamyémudívú Jetsóó bóhówaavéne
(Mt 28.16-20; Mc 16.14-18; Ja 20.19-23)
36Aaméhjáa tééné úbállejcátsiyi íjcyánáa Jetsóó tsiiñe diityédívú ibóhówáávéne néé diityéke:
—Ámuúhaj, o tsájucóóhií. Maímijyu ihdyu ámuha meíjcyanej.
37Ááneríhjyáa itsájúréévéne íllityémé naavénekéré iwáábyúnema. 38Árónáacáhjáa neebe diityéke:
—¿Ɨ́veekí ámuha múhdurá meɨ́jtsámeíñe méíllityé oke cáhcújtsotúme?. 39Éje, cáhawáá oke meɨ́ɨ́té táhójtsɨ́cuma tájtyúhaácyuj. Muurá diibyéjuco oo Jetsóo. Cáhawáá oke médomájcoj. Muurá naavéné tsá íjpííma íjcyatúne.
40Ehdúhjáa iñééne úújétsoobe diityéké dityée dííbyeke wátyétyéhcunéhjɨ́ íhyójtsɨ́cutu, íjtyúháácyutu, íjcyanévu. 41Ááneríhjyáa ímíjyúúverómé tsá cáhcújtsotúne. Áámekéhjáa neébe.
—¿A ijcyáné majcho ámúhadi o májchokij?.
42Áánélliihyéhjáa ajcúmé amóóbevííú wáhjámeíñema íímúhójpacyóvu. 43Aanéhjáa ditye ɨ́ɨ́téneríyé idyóóné hallúvú ádoobe teene íímúhojpácyo. 44Átsihdyúhjáa neebe diityéke:
—Éhnée ámúhakye o néhijcyáné muurá íñe tsúúca oke pajtyéhi. Ehdúu oke tene pájtyeíñé muurá Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpi Moitséé caatúnúhi. Áhduréhjáa tsijtye dííbyé ihjyú uubálle múnaa caatúnúhi. Áhdure Tsááamóháámɨtu caatúváne.
45Ehdúhjáa dibye néénetu botsíi waajácúmé ɨ́mɨááné tehdújuco Píívyéébé waajácúháámɨtu tene nééneé. 46-47Átsihdyúhjáa idyé neébe:
—Muuráhjáa óhdityu nééne mɨ́amúnáake o pájtyetétsoobe o ɨ́cúbáhrámeíñe o dsɨ́jɨ́veebe 3 coojɨ́vatu tsiiñe o bóhɨ́ɨ́be mémeri táuwááboju Jerotsaréetu tújkeváné páné iñújɨ́ɨ́ne múnáake úwáábómeíiñe, ditye íimítyú ɨɨ́hvéjtsóne Píívyéébé icyánejcúvuréjuco ɨɨ́búwááve diityé imítyú iábájɨ́ɨ́vémeíki. 48Ááné uwááboju pahúllevávú ámuha métsújaúcuúhi. 49Áánéllii ámúha éllevu ó wálloó Llihíyóo Íapííchovu ámúhakye iájcuíñé nééneé. Aane íchihdyu Jerotsaréetúréi météhmeco ámúhá pañévú tene iúcááveki.
Jetsóó níjkyejɨ́vú pééneé
(Mc 16.19-20)
50-51Ehdúhjáa diityéké ipítyájcótsihdyu técoomítyú diityémá peebe Betáániávu. Átsihvúhjáa íhyójtsɨcu iíhbúcúne diityé hallúvú pɨáábo ityáúmeíñe diityédítyú péjúcoobe níjkyejɨvu. 52Ááné boonéhjáa tsiiñe Jerotsaréevu oomímyé ímíjyuuri dííbyeke dúúrúvamére. 53Aaméhjáa paíjyuváré duurúvájá pañévú duurúvahíjcyá Píívyéébeke. Áyu tehdújuco.