Jóáa 2
BOA

Jóáa 2

2
Canáá cóómiyi taabává wañéhjɨ́ íjcyane
1Ááné boonée 3 coojɨ́vatu Gariréá iiñújɨri íjcyacóómí Canáa múnáajpi ityáábáváné wañéhjɨ́ meenú técoomívu. Áánevúhjáa Jetsóój tsɨɨjúké ditye míñútsolle tétsihyi. 2Áhdurée Jetsóoke míñutsómé muuha ímamyémuma. 3Áijyúu teene wañéhjɨ ádó bíínojpácyó óúúvénéllii Jetsóoke tsɨɨju nééhií:
—Éje, tsúúca bíínojpácyó diityédívú óuuvéhi.
4Árónáacáa neebe díílleke:
—¿Aanéha, Wa, muhdú ɨ́ɨ́vane oke ú úúballéhi? Tsáhái muurá ɨɨná o méénúíñe éévé úújetétúne.
5Ááróneríi ɨ́ɨ́cúvétulle tétsíí wákimyéi múnáake nééhií:
—Ámúhakye dibye néhdu méméénuco.
6Áijyúu ijcyáné tétsihyi 6-hova néwayúúnetu méénúmeíñé lliyíhyóóné téhójɨ́ pañévúu tamúnaa iímíbájchómeííñé nujpácyóóné pícyohíjcyahóhjɨ. 7Áánáacáa tsúúca neebe tétsíí wákimyéi múnáake:
—Cána eene llíyihyóóné nújpátyu méwahpétsoj.
Ahdújucóo ditye wáhpetsóne. 8Átsihdyúu neebe diityéke:
—Áyu cána áyánéwu meújcúne báñéjúúbeke meíjchoj.
Ahdújucóo iújcúne ditye íjchone. 9Aanée adúcuube imyéwu nújpacyóo íjcyaróné bíínójpacyóvú dibye ípívyéévétsojpácyo. Aanée tsá dibye wáájácutú kiátú ditye téjpacyo újcune. Apáámyérée tétsíí wákímyéi múnaa waajácú ípyée iñújpáñújénélliíhye. 10Aanée báñéjuube wañéhjɨ múnáájpikye ɨpɨ́úváne nééhií:
—¿Acáne, muube, muhdú ɨ́ɨ́vane ɨ́mɨájpácyóhacáne íjcyánáa peíyé átérééjpácyotu meke ú ijchóhi? Áánerá múúne tujkénú ɨ́mɨájpácyó meíjchone óuuvédú botsíi ihdícyájpácyotúréjuco meíjchone. Ehdúu neebe íbañéjuube wañéhjɨ múnáájpiíkye.
11Ehdúu Jetsóó méénúráítyuróné méénútujkénú Gariréari íjcyacóómí Canáavu. Ááneríi waajácútsoobe íavyéjú ɨ́htsutúné íjcyane. Áánetúu muha ímamyémú mécáhcujtsó ɨ́mɨááné diibyéjuco Críjto mɨ́amúnáake pájtyetétsoobe íjcyane.
12Ááné pajtyétavúu Capenaóovu muha dííbyema mepéémema téhdure pééme tsɨɨ́juu, íñahbémuu, íjcyame. Ácoomíyíi tsúcájá muha méijcyáhi.
Duurúvájá pañétú náhjɨ́he múnáake Jetsóó íjchívyetsóne
(Mt 21.12-13; Mc 11.15-18; Rc 19.45-46)
13Aanée pajtyété wañéhjɨ́ llééváíñéllii muha mepéé dííbyema Jerotsaréevu. 14Áijyúu duurúvájá pañévú mɨ́amúnaa nahjɨ́hénuhíjcyá ócájímuke, obééjámuke, ɨ́júúmuke. Áánetúu tsijtye dsɨ́ɨ́dsɨke cápáyócócatsíhijcyáhi. 15Aanée Jetsóó múhdurá ɨɨ́jtsúcunúne watsíhcyuúúhó imyéénúneri diityéké boáyó tééjá pañétú páneere íñahjɨ́hemájuco. Dsɨ́ɨ́dsɨkée cápáyócócatsíhíjcyámedívú teene wácháájcoóbe. Áánemáa diityé metsáwááné wájójcoóbe. 16Áánetúu ɨ́júúmú nahjɨ́he múnáake neébe:
—¡Méijchívyetso íñe páneere íjyá pañétu! ¿Ɨ́veekí Táácááni ja ámuha méípívyejtsó náhjɨ́hejávuréjuco?
17Ehdúu dibye néénetu muha méɨ́tsaavé Píívyéébé waajácúháámɨtu tene tsátsihdyu nééneé: “Dihjya o wájyúneri ó dsɨ́jɨ́véiyáhi.”
18Ááné boonétúu tsaate néé dííbyeke:
—¿Aca múha nééjuri ehdu ú meenúhi? Cána méénúráítyuróné meenu muha mewáájácu múɨhtsúturí u íjcyaabe ehdu u méénuhíjcyáne.
19Áánélliihyée neébe.
—Cáhawáá íjya duurúvaja méwácavyáhcó 3 coojɨ́vatúré tsiiñe o pánéévétsoki.
20Áánélliihyée nééme dííbyeke:
—¿Aca muhdú 46 pijcyábáa ditye wákímyeíjyá ú pánéévétsoó 3 coojɨ́vatu? Tsáháubá éhajchótatu u pánéévétsóítyuróne.
21Árónáacáa ihdyu Jetsóó ihjyúvá dííbyeke ditye dsɨ́jɨ́vétsoíñéré iñééiyóne. Íjpííyée meménuube duurúvajávu. 22Ehdúu dibye nééne muha méɨ́tsaavé ɨdsɨ́jɨ́vétsihdyu dibye bóhɨ́ɨ́coóca. Áijyúu muha mécáhcujtsó ehdúhjáa dííbyema tene pájtyeíñé tsúúcajátújuco Píívyéébé waajácúháámɨtu cáátúnúmeíñé ɨ́mɨáánéjuco dibye múúhakye néhijcyáne.
Mɨ́amúnáá ɨ́jtsaméí tsá Jetsóó túhúúlletúne
23Aabée Jerotsaréeri pajtyété wañéhjɨ́ pañe méénúráítyúronéhjɨ́ méénúnetu mítyame cáhcujtsó ɨ́mɨááné diibyéjuco Críjto íjcyane. 24Árónáacáa waajácuube ɨ́mɨáánetúré dííbyeke ditye cáhcújtsotúné diityé ɨ́jtsaméí ityúhúúllétúnélliíhye. 25Tsáháa múha dííbyeke muhdú mɨ́amúnaa ɨ́jtsámeíñé úúbálléítyuróne.