Juan 1
CPB

Juan 1

1
Atziritake iitaitziri “Ñaantsi”
1Owakera etantanakari riwetsikantaitzi pairani, ari itzimake iitaitziri “Ñaantsi”. Ari itsipatari Pawa. Tema Pawa rini irirori. 2Iri itsipatakari pairani Pawa owakera etantanakari riwetsikantaitzi. 3Iri wetsikajaantakerori maawoini tzimayetatsiri. Tekaatsi apaani okaatzi tzimayetatsiri jaka kaari riwetsike irirori. 4Roshiyawaitakari kiteesheenkari ikiteenkaatakotairi atziripaini ompoñaantyaari inkañaaneyeetai. 5Roshiyawaitakari kiteesheenkatakotantatsiri otsirenikitzira. Temaita roitsinampairi roitsiwakawakerira oshiyakotakawori tsirenikiri.
6Pairani rotyaantake Pawa apaani atziri, iita Juan. 7Iriitake kenkithatakotapaakeriri iitaitziri “Kiteesheenkari”, ompoñaantyaari inkemisantaitero maawoini riyotaanteri. 8Jirika Juan kaari iitaitziri “Kiteesheenkari.” Iriira pokaintsiri inkenkithatakoteri.
9Tema pokake jaka kipatsiki maperotzirori roshiyakotari kiteesheenkari, iri kiteesheenkatakotairiri atziripaini. 10Risaikapaintzi jaka isaawiki. Tema iri wetsikakeriri isaawikisatzipaini. Iro kantzimaitacha te riyotawakeri isaawikisatziite. 11Risaikimowetapaintari isheninkapaini. Temaita raakameethatawakeri. 12Iriima ikaatzi aakameethatawakeriri, aakotaapiintanairiri iwairo ikemisantairi, iriira itomintaari Pawa. 13Itomi rowayetairi Pawa. Temaita oshiyawo itomintantapiinta atziripaini, iñaamankakiini ikowi rowaiyantawaite. Iriima Pawa apaniroini ikowake intomitantya tekaatsi otsiwakakaiyaarine.
14Jirika iitaitziri “Ñaantsi”, atziritake, risaikimotapaintai. Neshironkakitantaneri rini. Irooperori okanta riñaaneyetari. (Naakapaini ñaakerori itasorenka rapintzite itomi, ari oshiyakawo itasorenka Ipaapate.) 15Iriitake richeraawentapaake pairani Juan, ikantapaake: “Jirika nokenkithatakotakeri pairani, nokantake: ‘Awotsikitake poyaatenane, ranaana naaka, tema iri etakawo pairani itzimi.’ ” 16Tema iriiperowaitake irirori, iro añaantaawori maawoini ineshironkatapiintai. 17Pairani, iri Moisés-ni rosankenatakaitakeri Inintakaantaitanewo. Iriima Jesucristo iri neshironkayetairi, irijatzi kenkithatapaintzirori Irooperori. 18Tekaatsi materone iñeeri Pawa. Iriima rapintzite itomi Ashitairi, saikimotziriri, iriitake kamantairi aakapaini ayotantaari tsika ikanta irirori.
Ikamantantakeri Juan omitsitsiyaatantaneri
(Mt. 3.11-12; Mr. 1.7-8; Lc. 3.15-17)
19Ikanta Judá-ite nampitawori Jerusalén-ki, rotyaantake Imperatasorentsitaarewo itsipataakeri Leví-ite, riyaate rosampiteri Juan, inkanteri: “¿Piitaka eeroka?” 20Te rimanakota Juan, ikamantakeri, ikantziri: “Te naaka Cristo.” 21Irojatzi rapiitantaitakariri rosampiitziri: “¿Tsikama piitatyaaka? ¿Eerokama Elías-ni” Ikantzi Juan: “Te naaka.” Eekero ishintsitaitatzi rosampiitziri: “¿Eerokama Kamantantaneri noyaakoneentziri?” Ikantzi: “Te.” 22Ari ikantaitziri: “¿Piitaka eeroka? Pinkamantena, onkene nonkamantapairi otyaantanari. Pinthawetakotya.” 23Rapiitanakero Juan, ikantzi: “Naakatake cheraacheraatapaintsine ochempiki, nonkantante: ‘Powameethatainiri Awinkatharite tsika inkenapaake, poshiyakayero rotampatzikaitziro awotsi.’ Irootajaantake ikenkithatakotakeri pairani Kamantantaneri Isaías-ni.”
24Ikanta rotyaantane Fariseo-paini, 25eekero rosampitanakitziiri, ikantziri: “Tera eeroka Cristo pine, te eeroka Elías, te eeroka Kamantantaneri eejatzi. ¿Oitaka pomitsitsiyaatantantari?” 26Ari ikantzi Juan: “Apatziro nomitsitsiyaatantashimatsitawo naaka ñaa. Iro kantzimaitacha eenitatsi apaani jaka pitsipatakari, kaari piyotaiyeni, 27iriitake poyaatapaakenane. Te onkantaatsikaitya naaka roshiyakaina rimperatanewo ompoñaantyaari no-zapato-ryaayitziteri.” 28Maawoini jiroka, iro awisaintsiri pairani janta iitaitziri Betábara, intatsikero ñaa Jordán tsika romitsitsiyaatantzi pairani Juan.
Rowejate Pawa
29Okanta okiteeshetamanai iñaawairi Juan ikenapai Jesús, ikantzi: “Jirika rowejate Pawa, iriira peyakotairine iyaariperonka atziripaini. 30Iri nokenkithatakotzitakari nokantake: ‘Awotsikitake atziri poyaatenane, ranaana naaka, tema iri etakawo pairani tekera notzimiita naaka.’ 31Te niyowetari naaka. Iro nipokantakari nomitsitsiyaatante, ompoñaantyaari riyote Israel-iite.” 32Jiroka ikantanake eejatzi Juan: “Noñaakeri Tasorenkantsi ikenapaake jenoki roshiyapaakari shiro. Rookantapaakari. 33Te niyowetari naaka. Iri kantacha jirika otyaantakenari nomitsitsiyaatante, ikantakena: ‘Arika piñaake rishaawiinkashiteri Tasorenkantsi rookantapaakyaari iitoki, iriitake oshiyakaanterone romitsitsiyaatantatyeerime Tasorenkantsi.’ 34Naakatake ñaakeriri, iro nokenkithatakotantariri tema Itomi Pawa rini.”
Etanakawori riyotaanewo Jesús
35Okanta okiteeshetamanai ari risaiki Juan itsipatakari apite riyotaanewo. 36Ikanta iñaawairi Jesús ikenapai, ikantanake Juan: “Jirinta rowejate Pawa.” 37Ikemawake apite riyotaanewo Juan, royaatanakeri Jesús iñeeri. 38Ripithokanaka Jesús, iñaatziiri royaatakeri, ari rosampitziri: “¿Tsika piyaateka?” Ikantaiyini irirori: “Rabí (Iro ikantaitziri ‘Yotaantanerí’), ¿tsika pinampitawoka?” 39Ikantzi Jesús: “Pipoke piñeero.” Ikanta royaatanakeri, iñaakero tsika inampitawo. Ari rimayimotapaintziri, tema tsireniityaake. #1.39 Kantakotachari jaka “tsireniityaake”, irootake oshiyawori ikantaitziri pairani “riweyaaka ooryaatsiri 10”. 40Jirika kemakeriri Juan, oyaatanakeriri Jesús, iriitake Andrés irirentzi Simón Pedro. 41Ikanta Andrés, apatziro riyaatashitanakeri irirentzi, jirika Simón, ikantapaakeri: “Noñaakeri Mesías (iri ikantaitziri eejatzi, ‘Cristo.’)” 42Ikanta Andrés raanakeri Simón risaikira Jesús. Ikanta Jesús iñaawakeri irirentzi Andrés, ikantawakeri: “Eeroka Simón, itomi Jonás. Iroñaaka piitaiya ‘Cefas.’ (Iri ikantaitziri eejatzi, Pedro.) #1.42 Riñaane inatzi Aram-thato ikantaitziri “Cefas”, irootake oshiyawori akantziri aakapaini “Mapi”.
Ikaimaitakeri Felipe eejatzi Natanael
43Okanta okiteeshetamanai, jatake Jesús Galilea-ki. Ari iñaakeri Felipe, ikantapaakeri: “Poyaatena.” 44Jirika Felipe, Betsaida-satzi rini, irojatzi inampi Andrés eejatzi Pedro. 45Ikanta Felipe, riyaatashitakeri Natanael, ikantapaakeri: “Noñaakeri rosankenatakotakeri Moisés-ni janta Inintakaantaitaneki, rosankenatakotakeri eejatzi Kamantantaneriite. Iriitake itomi José, Nazaret-satzi.” 46Ikantzi Natanael: “¿Eenitatsima kameethashireri poñaachari Nazaret-ki?” Ikantzi Felipe: “Pipoke, piñeeri.” 47Ikanta Jesús iñaawakeri ripokake Natanael, ikantanake: “Kaakitake iriiperori isheninka Israel-ni, te ithaiyaneta.” 48Rakanake Natanael ikantzi: “¿Tsikama piñaanaka piyotantanari?” Rakanake Jesús: “Noñaakemi tekera ikaimimiita Felipe pisaiki pankirentsitapishiki.” #1.48 Jitachari jaka “pankirentsitapishi”, irootake iitaitziri “higuera”. 49Ikantanake Natanael: “Rabí, ¡Eerokatake Itomi Pawa, eeroka Iwinkatharite Israel-iite!” 50Ikantzi Jesús: “Iroowa pikemisantantamatsitanakari nokantakemiro ‘noñaakemi pisaiki pankirentsitapishiki.’ Iro kantacha, ari piñaakero otsipa anayerone jiroka.” 51Eekero ikantanakitzi Jesús: “Ari piñaakero ashitaryagaiya inkite. Ari ripiyapiyataiyeni maninkariite rayiitashiteri Itomi Atziri.” #1.51 Oshiyakaawentachari jaka “ashitaryagaiya inkite”, ari iñagaitairi inkiteweri, kaari iñagaitapiintzi.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.