Mateo 5
RCPV

Mateo 5

5
Ang Wali ni Jesus didto sa Bungtod
1Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an 2ug gitudloan niya sila niining mosunod:
Mga Tawong Bulahan
(Luc. 6:20-23)
3“Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios!
4“Bulahan#Is. 61:2. ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios!
5“Bulahan#Sal. 37:11. ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta.
6“Bulahan#Is. 55:1-2; Sir. 24:21. kadtong naningkamot pagtuman sa kabubut-on sa Dios kay tagbawon niya sila!
7“Bulahan ang maluluy-on kay kaluy-an sila sa Dios!
8“Bulahan#Sal. 24:3-4. ang putli ug kasingkasing kay makakita sila sa Dios!
9“Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak!
10“Bulahan#1 Ped. 3:14. ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubut-on sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa Dios!
11“Bulahan#1 Ped. 4:14. kamo kon biaybiayon ug daugdaogon sa mga tawo ug butangbutangan sa tanang matang sa kadaotan tungod sa inyong pagsunod kanako. 12Paglipay#2 Cron. 36:16; Buh. 7:52. ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo.
Asin ug Kahayag
(Mar. 9:50; Luc. 14:34-35)
13“Kamo#Mar. 9:50; Luc. 14:34-35. ang asin sa katawhan. Kon ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini? Kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang ilabay unya tunobtunoban sa mga tawo.
14“Kamo#Juan 8:12; 9:5. ang kahayag sa kalibotan. Ang siyudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. 15Walay#Mar. 4:21; Luc. 8:16; 11:33. magdagkot ug suga aron lamang isulod sa gantangan kondili ibutang gayod kini sa tungtonganan aron maghatag ug kahayag sa tanan nga anaa sa balay. 16Busa#1 Ped. 2:12. sa samang paagi ipadan-ag ang inyong kahayag atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong Amahan nga atua sa langit.
Pagtulon-an mahitungod sa Balaod
17“Ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa Balaod ni Moises ug sa mga pagtulon-an sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini kondili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulogan. 18Timan-i#Luc. 16:17. kini: samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing diyutay nga bahin sa Balaod, dili gayod mahanaw hangtod matuman ang tanan. 19Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasugoan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa Gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa Balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa Gingharian sa langit. 20Busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa Gingharian sa langit kon ang inyong pagtuman sa kabubut-on sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa Balaod ug sa mga Pariseo.
Pagtulon-an mahitungod sa Kasuko
21“Nasayod#Exo. 20:13; Deut. 5:17. kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto, ‘Ayaw pagpatay; ang magpatay manubag niini sa hukmanan.’ 22Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko#5:22 ang masuko: Sa ubang mga sinulat, ang masuko bisan walay igong hinungdan. sa iyang isigkatawo dad-on ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kuwanggol sa iyang isigkatawo manubag niini ngadto sa Labawng Hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isigkatawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impirno. 23Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran unya didto mahinumdoman mo nga nasilo kanimo ang imong isigkatawo, 24biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adtoa dayon ang imong isigkatawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayona ang imong paghalad sa Dios.
25“Kon may mokiha kanimo ug dad-on ka niya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto kay kon moabot na kamo sa hukmanan, itugyan ka niya sa huwes ug ang huwes motugyan kanimo sa polis ug bilanggoon ka niya. 26Ug magpabilin ka didto hangtod nga mabayran nimo ang tanan mong multa.
Pagtulon-an mahitungod sa Pagpanapaw
27“Nakadungog#Exo. 20:14; Deut. 5:18. kamo nga giingon kaniadto, ‘Ayaw panapaw.’ 28Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay motan-aw sa usa ka babaye uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasingkasing. 29Busa#Mat. 18:9; Mar. 9:47. kon ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini ug ilabay kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kay sa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impirno. 30Kon#Mat. 18:8; Mar. 9:43. ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini ug ilabay! Mas maayo pa nga kawad-an ka ug usa ka kamot kay sa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impirno.
Pagtulon-an mahitungod sa Panagbulag
(Mat. 19:9; Mar. 10:11-12; Luc. 16:18)
31“Giingon#Deut. 24:1-4; Mat. 19:7; Mar. 10:4. usab kaniadto, ‘Ang makigbulag#5:31 makigbulag: o makigdiborsiyo. sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya ug sinulat nga pahibalo sa pakigbulag.’ 32Apan#Mat. 19:9; Mar. 10:11-12; Luc. 16:18; 1 Cor. 7:10-11. karon sultihan ko kamo nga kinsa kadtong mobulag sa iyang asawa bisan wala magluib kaniya makasala kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa kon magminyo kini pag-usab. Bisan ang mangasawa kaniya makapanapaw usab.
Pagtulon-an mahitungod sa Panaad
33“Nakadungog#Lev. 19:12; Num. 30:2; Deut. 23:21. usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ‘Ayaw pakyasa ang imong panaad kondili tumana ang imong gipanumpa ngadto sa Ginoo.’ 34Apan#San. 5:12; Is. 66:1; Mat. 23:22. karon sultihan ko kamo: ayaw gayod panumpa kon mosaad ka; ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios 35o#Is. 66:1; Sal. 48:2. sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan o sa Jerusalem kay kini mao ang siyudad sa halangdong Hari. 36Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. 37Ingna lamang ‘Oo’ kon ‘oo’ o ‘Dili’ kon ‘dili’, kay kon may mosobra pa niini, kana gikan na sa Yawa.
Pagtulon-an mahitungod sa Panimalos
(Luc. 6:29-30)
38“Nakadungog#Exo. 21:24; Lev. 24:20; Deut. 19:21. kamo sa giingon kaniadto, ‘Mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon.’ 39Apan karon sultihan ko kamo: ayawg balosi ang nagbuhat kaninyog daotan. Kon sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. 40Kon may mokiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot nga pang-ilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pang-ibabaw. 41Kon may mamugos sa pagpakuyog kanimo ug balig usa ka kilometro, himoa kining duha ka kilometro. 42Kon may mohangyo kanimo ug usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot mohulam kanimo.
Gugma alang sa mga Kaaway
(Luc. 6:27-28, 32-36)
43“Nakadungog#Sir. 12:4-7. kamo nga giingon kaniadto, ‘Higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway.’ 44Apan karon sultihan ko kamo: higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo 45aron#Sir. 4:10. makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong Amahan nga atua sa langit. Kay siya, sa walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag ug ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. 46Nganong magpaabot man kamo ug ganti gikan sa Dios kon ang inyong gihigugma mao lamang kadtong mga tawo nga nahigugma kaninyo? Dili ba bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man niana? 47Kon kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tawo nga wala moila sa Dios nagbuhat man niana? 48Kinahanglang#Lev. 19:2; Deut. 18:13. magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong Amahan nga atua sa langit.