YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
Ang Pulong nga Naghatag sa Kinabuhi
1Sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang Pulong diha na. Ang Pulong uban sa Dios ug ang Pulong Dios. 2Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios. 3Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. 4Diha sa Pulong ang kinabuhi#1:4 Diha sa Pulong ang kinabuhi: o Ang gihimo may kinabuhi diha sa pagkahiusa sa Pulong. ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. 5Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit.
6Ang#Mat. 3:1; Mar. 1:4; Luc. 3:1-2. Dios nagpadala ug usa ka tawo nga ginganlag Juan 7aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. 8Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. 9Ang matuod nga kahayag moanhi sa kalibotan aron ang tanan madan-agan sa kahayag.
10Ang Pulong dinhi na sa kalibotan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibotan apan ang kalibotan wala moila kaniya. 11Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila modawat kaniya. 12Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. 13Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak.
14Ug ang Pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong Anak sa Amahan.
15Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit, “Siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon, ‘Siya nga moabot sunod kanako labaw kanako kay diha na man siya sa wala pa ako matawo.’ ”
16Gikan sa naghingapin niyang grasya kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. 17Ang Balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Jesu-Cristo. 18Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong Anak nga Dios#1:18 Anak nga Dios: Sa ubang karaang sinulat, Anak, sa uban, Dios. nga pinangga kaayo sa Amahan maoy nagpaila kaniya.
Ang Mensahe ni Juan nga Magbubunyag
(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Luc. 3:1-18)
19Ang mosunod mao ang testimonyo ni Juan sa dihang ang kadagkoan sa mga Judio sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kang Juan kon kinsa siya.
20Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipudlipod nga dili siya mao ang Mesiyas.
21“Kinsa#Mal. 4:5; Deut. 18:15, 18. ka man diay?” nangutana sila. “Si Elias ka ba?”
“Dili,” mitubag siya.
“Ikaw ba ang Propeta nga among gipaabot?” nangutana sila.
“Dili,” mitubag siya.
22Ug sila miingon, “Kon mao kana, sultihi kami kon kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo mahitungod sa imong kaugalingon?”
23Si#Is. 40:3 (LXX). Juan mitubag pinaagi sa mga pulong ni propeta Isaias:
“Ako mao ‘ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan:
Tul-ira ang dalan nga agian sa Ginoo!’ ”
24Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo.#1:24 Ang mga…Pariseo: o kadtong gipadala mga Pariseo. 25Gipangutana na usab nila si Juan, “Kon ikaw dili mao ang Mesiyas o si Elias o ang Propeta, nganong namunyag ka man?”
26Si Juan mitubag, “Ako nagbunyag#1:26 NAGBUNYAG O NAGBAUTISMO: Sa tibuok nga basahon ang pulong nga bunyag mahimo usab nga hubaron ug bautismo. pinaagi sa tubig. Apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi.#1:26 wala ninyo hiilhi: o wala ninyo hiilhi sa iyang pagkasiya. 27Moabot siya sunod kanako apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas.”
28Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa Suba sa Jordan diin namunyag si Juan.
Siya nga Nagwagtang sa Sala sa Kalibotan
29Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, “Anaa ang nating Karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibotan! 30Siya ang akong gipasabot sa pag-ingon ko, ‘May tawo nga moabot sunod kanako apan labaw siya kanako kay diha na man siya sa wala pa ako matawo.’ 31Kaniadto wala ako makaila kon kinsa siya apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig aron ipaila siya ngadto sa Israel.”
32-33Kini ang pamatuod ni Juan: “Wala ako makaila kon kinsa siya apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig, miingon kanako, ‘Makita mo ang Espiritu nga mokunsad ug magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo.’ Unya nakita ko ang Espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa pagtugdon sa usa ka salampati ug mipabilin kini kaniya. 34Nakita ko kini ug sultihan ko kamo nga siya mao ang Anak sa Dios.”
Ang Unang mga Tinun-an ni Jesus
35Sa pagkasunod adlaw didto na usab si Juan uban sa duha niya ka tinun-an. 36Ug sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, “Anaa ang nating Karnero sa Dios!” 37Ang duha ka tinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug misunod sila kang Jesus. 38Milingi si Jesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila, “Unsa may inyong gipangita?”
Sila mitubag, “Rabi, (nga sa ato pa, ‘Magtutudlo’) hain ka man magpuyo?”
39“Dali kamo ug tan-awa ninyo,” mitubag siya. (Mga alas kuwatro kadto sa hapon.)#1:39 Mga alas kuwatro kadto sa hapon: sa Grego, ikanapulo nga takna. Busa mikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an ug nagpabilin sila uban kaniya niadtong adlawa.
40Usa niadtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Jesus mao si Andres nga igsoon ni Simon Pedro. 41Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsoon nga si Simon ug giingnan, “Nakita namo ang Mesiyas” (nga sa ato pa, “Cristo”). 42Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus.
Mitutok si Jesus kaniya ug miingon, “Ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka nag Cefas” (nga sa ato pa, Pedro).#1:42 PEDRO: sa Grego, Petros, nga sa ato pa, bato.
Ang Pagtawag ni Jesus kang Felipe ug kang Natanael
43Sa pagkasunod adlaw nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Natagboan niya si Felipe ug giingnan niya, “Kuyog kanako!” (44Si Felipe taga-Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro.) 45Nakit-an ni Felipe si Natanael ug giingnan, “Nakita namo ang gihisgotan ni Moises sa basahon sa Balaod ug gihisgotan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga-Nazaret.”
46“May maayo ba gud nga gikan sa Nazaret?” nangutana si Natanael.
“Dali diri ug tan-awa,” mitubag si Felipe.
47Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, “Aniay tinuod gayod nga Israelita ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon!”
48“Nganong nakaila ka man kanako?” nangutana si Natanael kaniya.
Si Jesus mitubag, “Nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igera sa wala ka pa tawga ni Felipe.”
49Si Natanael mitubag, “Magtutudlo, ikaw mao ang Anak sa Dios! Ikaw ang Hari sa Israel!”
50Si Jesus miingon, “Mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera? Makakita ka unyag mas kahibulongan pa niini!” 51Ug#Gen. 28:12. miingon siya kanila, “Sultihan ko kamo: makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka-kanaog diha sa Anak sa Tawo!”

Currently Selected:

Juan 1: RCPV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy