YouVersion Logo
Search Icon

JWÀÀNH YÀÀMEH 1

1
'Nolhààmet tà 'noyeene 'not'isan'
1Tàjp'ante neeky'éle wet, 'íikye 'Nolhààmet. Wet 'Nolhààmet wet, 'íiyejp'ante Yoos. Wet 'Nolhààmet wet, hâàpe Yoos. 2Hàp tààjtso tà 'íiyejp'ante Yoos, tàjp'ante neeky'éleh. 3Wet 'Nolhààmettso wet, hâpp'ante tà 'no-yeenejwethà nilhóoqej 'imaayheyh, wet kyek qahâàpeya lhaam wet, tok 'iihíkye 'imak kyek 'noyeenlhih, tà pajkye 'noyeenlhih. 4Wet lhaam wet, 'noo'watshankyeyaj 'íihi', wet 'noo'watshankyeyajtso wet, hâàpe wi-kyiiqa'isi'. 5Wet 'isi', yahuutúnkye honaatsi'. Wet ho-naatsi', tok tumhlà lahuutunek. 6'Iikyehte hi'no tà Yooskyenek, tà lheey Jwàành. 7Lhaamtso wet 'nolhààmetwo', tà 'none'te-k yààmejlhi 'isi', hààpqhila-k nilhóoqej wikyi' t'ekháayeje lhaam' 'imak tà 'isi'. 8Lhaam tok hâàpe 'isi', tajlháme tà 'none'te-k yààme 'imak tà 'isi'. 9Wet 'isi tà máatkye', tà yahuutun'pe nilhoq wikyi', wet hàp tà nàmhhonhaatenah. 10Wet lhaam 'ihtehonhaatenah, wet honhaat-na wet, 'noyeenejlhíp'ante lhaam'; tha hàp tà wikyi tà 'ii'pe honhat, lhaamelh tok ni tààjwélej. 11Nààmehte laqààyet, wet laqaawikyi' tok ta-kyuumtehlà'. 12Tha hàp tà lhaamelh tà takyuumhlà', tà lhaamelh 'àp t'ekháaye lheey', nilhóoqej lhaamelhtso wet, lhaam hi'weenhómkye tà 'noyeene lhaamelh Yoosles. 13Wet lhaamelh tok hâàpe 'woyiislhének, wet tok àp hâàpe 'not'isan kyek lhéenek, wet tok 'àp tâlhe hi'no latiikyunhayaj, tajlháme tà tâlhe Yoos. 14Wet 'nolhààmettso wet, 'noyeenép'ante 'no-t'isan', wet 'ii'noyejen'. Wet 'olhaamelh 'o-'weenhte lasiilatyaj, tà hààpet'at 'noosilat-yaj tà 'Noojkya hi'weenho lhààs tà 'iweh- yáalhah. Wet 'noo'isyaj, wet 'imak tà máat-kye', tapóoyej. 15Wet Jwàành, yààmehte lhaam', wet lhayom-'ààytaji' tha yok:
- Hàp tààjtsi hi'noomhaj 'oyààmejlhih, tà 'oyok: Hi'no tà 'imààlhkye 'oo'nàyij, t'ikyuun-p'ante'ohilà'; tsi hàp tà lhaam', pajkyep'ante 'íikye', tà qamaj naamnékye'. 16Wet 'noo'isyaj tà tapóoyej, wet hàp tà 'iyaatkyumhlà', nilhóoqej 'inaamelh, wet lhà'yapejlhiip la'iisyaj tà 'itii'inatpehen'. 17Tsi hàp tà Mooyses, hi'weenhóp'ante wikyi Yoosqalelhtshayaj, tha hàp tà 'noo'isyaj, wet 'imak tà máatkye', nekéejkye Jweesus Kilíistoh. 18Yoos wet, ky'áhya-k 'íikye hi'no-k hi'weenh. 'Nolhààs tà 'iwehyáalhah, tà 'íiyej 'Noojkya-'wet, hàp tà 'itààjwnhátej wikyi' Yoos.
Jwàànlhàmet tà yààme Jweesus
19Wet hàp tààja Jwàànlhàmet, tàjp'ante jwuu-lales tà 'íihi Jweelusalenh 'ikyeen 'noohuse-wos wet leewiles, tà ne'te-k ta'yààtshane kyek yok:
- 'Aam wet, 'àp háats'i tà 'aahâpe'? 20Wet lhaa'ijwelh, wet tok lhaa'ijwonh, taj-lháme tà lhaa'ijwelh tha yok:
- Tok 'ohâàpe Meesíyas. 21Wet lhaamelh yaakyâjo tà ta'yààtshane' tha yok:
- Ky'àj 'àp háats'i tà 'aahâpe'? Hà 'aahâpe 'Eelíyas?
Wet lhaam yok:
- Tok 'ohâàpe'.
Wet lhaamelh 'àp yok:
- Wok 'aahâpe Yooslhààmetwo tà 'nonii-hihlà'?
Wet lhaam nikyúulho' tha yok:
- Qhaa', tok 'ohâàpe'. 22Wet lhaamelh 'àp yaakyâjo tà yààme' tha yok:
- Àp háats'i tà 'aahâpe'? Tsi hàp tà 'olhaa-melh, 'iwóoye-k 'ojweenho wikyi tà 'ikyeen-'nohen'. 'Àp háats'i 'imak tà lhààmej'ámeh? 23Wet lhaam yok:
'Ohâàpe lapaq hi'no tà t'àành, tà túmho
ts'ani', tà yok:
'Om'is'aalhóho 'Noowuk'nàyij,
màànhyej tà Yooslhààmetwop'ante lheey 'Iisáyas yààmeh. 24Wet wikyi tà 'nokyeene Jwààn wet, hâàpe jwààlisewolhayiskyenhayh. 25Wet lhaamelh ta'yààtshane' tha', yààme' tha yok:
- Ky'àj kyi hààte tà lanaahyenhen wikyi', kyek qa'aahâpeya Meesíyas, wet tok 'àp 'aahâpe 'Eelíyas, wet tok 'àp 'aahâpe Yoos-lhààmetwo 'elh tà 'noniihihlà'? 26Wet Jwàành, nikyúulho lhaamelh tha yok:
- 'Olhaam wet, 'onaahyenej 'inààt wikyi'; tha hàp tà 'íihi 'akyoowejayh hi'no tà tok la-tààjwelayej. 27Lhaam wet, hâàpe hi'no tà 'imààlhkye 'oo-'nàyij, tha hàp tà taqhit' 'íikye'. 'Olhaam tok 'ot'uhaawétej kyek 'olaanhi laniisàjt'aq. 28'Imaayheyhte 'oyààmetso wet, 'íihi honhat tà 'noyok 'Nolhiijtsah'wet, tà 'ii'wekyéhi teewok tà lheey Jwoolanh, tà hàp tà 'íihi tà Jwààn 'inaahyen wikyi'.
Tsoo'natajlhàs tà tâlhe Yoos
29Wet 'ijwáala' tha', Jwàành hi'weenhlà Jwee-sus. Wet taahuy' tha yok:
- Hàp tààjtsí'we' Tsoo'natajlhàs tà tâlhe Yoos. Hààpqhila-k 'isóoyej wikyi tà 'ii'pe honhat laqeey'. 30Hàp tààjtsi hi'noomhaj 'oyààmeh, tà 'oyok: 'Imààlhkye 'oo'nàyij hi'no tà t'ikyuun'ohilà'. Tsi hàp tà pajkyep'ante 'íikye', tà qamaj naamnékye'. 31Wet 'olhaam', tok 'otààjwelhky'oye'. Tha hàp tà 'nowaatlà-k 'no'nààlitej wikyi tà 'Iisla -'elhlhayis, wet hàp tà tameenej tà 'onààmh, tà 'onaahyenej 'inààt wikyi'. 32Wet Jwàành, 'àp yààméje' tha yok:
- Pajkye 'o'weene 'Nooyalh tà tàlhpuulé-yeh, màànhyej'iwóye hookinaj. Wet yahoo'-pe lhaam'. Wet 'iwola'weeta'pe'. 33Wet 'olhaam', tok 'otààjwélej. Tha hàp tà lhaam tà lakyeenek'no', tà ne'te-k 'onaah-yenej wikyi' 'inààt, wet yààm'nóye' tha yok: Hi'noohla-k la'ween kyek 'Nooyalh yahoo'-pe', wet kyek àp 'iwola'weeta'pe', hààpqhi-la-k 'inaahyenej wikyi' 'Nooyalh tà 'Isi'. 34Wet 'o'weenhteh, wet 'àp 'oyààmejlhi tà hâàpe Yooslhàs.
Jweesuskyujwanhay tà t'ikyuun'pe honhat
35Wet 'ijwáala' tha', Jwàành 'àp 'íihi honhaat-tsoh, lhà'ya nitààkjwas lakyuujwanhayh. 36Wet 'iyaahinhlà Jweesus, tà 'inúuke lhiip, wet taahuy' tha yok:
- Hàp tààjtsí'we' Tsoo'natajlhàs tà tâlhe Yoos. 37Wet lakyuujwanhay tà nitààkjwastsoh, 'ilààte tà màànhyejtso' tha', yahàànlhayis Jweesus. 38Wet Jweesus nitiilhaqlà la'nààyij tha', hi-'weenhlà lhaamelh. Wet ta'yààtshane lhaa-melh tha yok:
- Háats'i 'imak tà lat'uuyake'?
Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok:
-
Rabí (hàp tà 'inúuphà' tha yok: 'Iwuuk), kyi tà lhéehi'? 39Wet yààme lhaamelh tha yok:
- Lhuuyayh, nekaay'nóke', wet yaahinayh.
Wet lhaamelh yikkye'. Wet hi'weenlhayis la'wet. Wet 'iiyejlhayist'at 'ijwaalahtékye'. Tsi hàp tà pajkye honaj. 40Wet 'iwehyáalha 'eelh lhaamelh tà 'ilààte Jwàành, wet tà 'àp yahààn Jweesus, hâàpe hi'no tà lheey 'Aanles, tà lapuuhjwah Sii-monh, tà 'àp lheey Tuuntehen'. 41Wet t'ikyun tà 'Aanles hi'ween Siimonh, wet yààme' tha yok:
- 'Olhaamelh 'o'weenmat Meesíyas.
('Nolhààmettso yààméje tà Kilíistoh, hi'no tà 'noyen'noojwayhthíya'). 42Wet 'Aanles 'ikyâàje Jweesus lapuuhjwah. Wet Jweesus 'iyaahin' tha yok:
- 'Aahâpe Siimonh, tà Jwoonaslhàs; wet 'aam', 'eeyhla
Cefas.
('Nolheeytsoh, 'inúuphà' tha yok: Pedro.)
Jweesus t'ààne Jweelípeh wet Naatana'elh
43Wet 'ijwáala' tha', Jweesus 'itíikye-k tiyâàjo Waaliléyah. Wet hi'ween Jweelípeh, wet yàame' tha yok:
- Nek'nóoke'! 44Wet Jweelípeh, tâlho honhat tà lheey Wetsáaylah, tà hâàpe honhat tà 'àp hààte 'Aanles wet Tuuntehen' lhaamelh la'wet. 45Wet Jweelípeh, hi'ween Naatana'elh, wet yààme' tha yok:
- 'Olhaamelh neky'e 'o'ween hi'no tà Mooy-sesp'ante 'itíihi laqaalelhtshayaj tà 'itshàà-nhi', wet tà 'àp hààte 'iyhàj Yooslhàmetwos, 'àp yààme lhaam'. Hâàpe Jweesus, tà Jwo-seelhàs, tà Naasaletlhele'. 46Wet Naatana'elh, yààme tha yok:
- Hà 'iikyet'at 'imak kyek 'is kyek tâlho Naasalet?
Wet Jweelípeh, yààme' tha yok:
- Lhuuh, nek'nóoke', wet yaahinh. 47Tà Jweesus hi'weenhlà Naatana'elh wet, yààmejlà' tha yok:
- Hàp tààjtsí'we' 'Iisla'elhlhàs tà máatkye'; hâàpe hi'no tà lajt'aqaanhyája'. 48Wet Naatana'elh yààme Jweesus tha yok:
- Kyip'ante 'íihi tà latààjwelh'nóyej?
Wet Jweesus nikyúulho' tha yok:
- Tàjmat qamaj Jweelípeh niit'àna'ámeh, tà qamaj lheekyàjwi 'asuuslhàqlhile', wet 'o'weent'a'ámeh. 49Wet Naatana'elh nikyúulho' tha', yààme' tha yok:
- 'Iwuuk, 'aahâpe Yooslhàs; 'aahâpe 'Iisla-'elhqaniyat tà lhámhyah. 50Wet Jweesus yààme' tha yok:
- 'Olhaam', 'ojweelhne'ámho tà 'oyok: 'O-'weent'a'ámeh, tà qamaj lheekyàjwi 'asuus-lhàqlhile', wet hàp tà tameenej tà lat'eekha-'nóyeh. Tha hàp tà la'weenhla 'imaayhey tà lhà'yahlalhiip kyek wuus. 51Wet 'àp yààme' tha yok:
- Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': La'weenayhla puule tà tajwóokye', wet lhà-'ya Yooskyenhay tà yikphà', wet 'àp 'inuuh-kyà', tà 'ii'pe Hi'noolhàs.

Currently Selected:

JWÀÀNH YÀÀMEH 1: WHYK

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy