YouVersion Logo
Search Icon

MATEWUS 1

1
KOTTA GOY VOKKA KAY LOPNA VI YESU
Sem sumay Yesu
Luk 3:23-38
1Ɗerwelda vi sem sumay Yesu Kristu goora vi David, goora vi Abraham. 2Abraham vuɗ Isaak, Isaak vuɗ Yakub; Yakub vuɗ Yuda hiɗi ɓosiyomna; 3hiɗi Tamar Yuda vuɗ Peres hiɗi Sera. Peres vuɗ Hesron, Hesron vuɗ Ram; 4Ram vuɗ Aminadab; Aminadab vuɗ Nahson; 5Nahson vuɗ Salma; hiɗi Rahab Salma vuɗ Bowaz; hiɗi Rut Bowaz vuɗ Obed; 6Obed vuɗ Isay, Isay vuɗ mulla David.
Hiɗi cata vi Uriyas mulla David vuɗ Salomon; 7Salomon vuɗ Robowam, Robowam vuɗ Abiya; Abiya vuɗ Asa; 8Asa vuɗ Yosafat; Yosafat vuɗ Yoram, Yoram vuɗ Oziyas; 9Oziyas vuɗ Yotam; Yotam vuɗ Ahas, Ahas vuɗ Ezekiyas, 10Ezekiyas vuɗ Manase, Manase vuɗ Amon; Amon vuɗ Yosiyas; 11Yosiyas vuɗ Yekoniya hiɗi ɓosiyomna, kayni hay li ma nisi yaw sumuna goy gorvo'o hay Babilon.
12Bugol yawta goy gorvota hay Babilon, Yekoniya vuɗ Seyaltiyel; Seyaltiyel vuɗ Zorobabel; 13Zorobabel vuɗ Abiyud, Abiyud vuɗ Eliyakim, Eliyakim vuɗ Asor, 14Asor vuɗ Sadok, Sadok vuɗ Akim, Akim vuɗ Eliyud, 15Eliyud vuɗ Eliyaser, Eliyaser vuɗ Matan, Matan vuɗ Yakub. 16Yakub vuɗ Yosef juf Mariya. Mariya vuɗ Yesu ma yum Kristu.
17Nala tun caw tam Abraham pa ta-ta tam David, jafna visi co doogo yam fiɗi, tun caw tam David pa ta-ta tam yawta goy gorvota hay Babilon, jafna visi co doogo yam fiɗi. Tun caw tam yawta goy gorvota pa ta-ta tam Kristu, jafna visi co doogo yam fiɗi kaw.
Vu'da vi Yesu Kristu
Luk 2:1-21
18May vu'da vi Yesu Kristu li ki kayn nala: Hay li ma sulumu Mariya ay goy daraya kay Yosef, jew a nisi yaw tuwsi kayni, na'a sli haya hiɗi donota vi Ŋusta-Peldetta. 19May jufa'a Yosef sa ma ɗigere min mar zulot ka'ɗi, nam gar hagat ŋayaya kay hina' bay lawta. 20May hay li ma nam ka var ki kayn nala, sunda-wuralawna vi Bum-Sumuna vul tuwa' kiramu hay duwayta, ka dum ala: Yosef goora vi David, li nari kay sli cata vaŋ Mariyaɗi, kay na' sli hay kayni hiɗi donota vi Ŋusta-Peldetta. 21Na' ma vuɗ goora, naŋ ma tunum semda valam ala Yesu, kay nam ma suɗ sumuna valam goyo kay sulukŋa visiya.
22May slen kayni pet li'e kay sle ma Bum-Sumuna dum hiɗi vun sa jobta-Lawna vunam ma hob goyo, ala:
23Ɗuwgiya, goot-cata ma sli haya,
Na' ma vuɗ goora kaw,
Nisi ma tunum semda valam ala Emmanuel,
Kayn min di ala Lawn hiɗi naya.#1:23 Fi kayni goy hay Es 7:14.
24Hay li ma Yosef zliy kulo'o hay senda zliyna, nam li ki sunda-wuralawna vi Bum-Sumuna ɗekem nala, nam sli cata valamu. 25Nam bur ta'ɗi, ta-ta na' vuɗ goora va' goyo. Nam tunum selem ala Yesu.

Currently Selected:

MATEWUS 1: Massana

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy