Yohanɛɛsɩ 1
KABI

Yohanɛɛsɩ 1

1
Yesu Krɩstʋ kɛ Tɔm ndʋ́ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ
1Pʋcɔ Ɛsɔ pazɩ kedeŋa labʋ lɛ, weyi payaɣ se Tɔm yɔ, ɛɛwɛɛ. Ɛɛwɛ Ɛsɔ cɔlɔ, ɛnʋ lɛ Ɛsɔ. 2Ɛɛwɛ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ pʋcɔ ɛ́lɛ́ la kedeŋa. 3Ɛ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋnaa nɛ ɛla pɩtɩŋa payɩ. Nabʋyʋ fɛyɩ se Ɛsɔ labɩ-pʋ nɛ ɛtatɩŋnɩ ɛ-yɔɔ. 4Ɛ-cɔlɔ wezuu wɛɛ nɛ kiyeki se ɛyáa ɛwɛɛ ñalɩmɩyɛ taa. 5Ñalɩmɩyɛ lakɩ nɛ pɩnaɣ cɩkpɛndʋʋ taa, ɛlɛ́ cɩkpɛndʋʋ tetisi ñalɩmɩyɛ ńɖɩ́ ɖɩ-tɔm.
6Nakʋyʋ wiye Ɛsɔ tiyi abalʋ nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Yohanɛɛsɩ#1.6 Yohanɛɛsɩ: ɛnʋ lɛ Lɩm Sɔʋ Sɔnzɩ Laɖʋ Yohanɛɛsɩ.. 7Etiyi-i se ɛlɩzɩ ñalɩmɩyɛ ńɖɩ́ ɖɩ-aseɣɖe nɛ ɛyáa wɛnɩ lidaʋ ɖɩ-yɔɔ. 8Yohanɛɛsɩ ɛnʋ, pɩtɛkɛ ɛ-tɩ tɩŋa lɛ ñalɩmɩyɛ. Ɛlɛ́, ɛkɔm se ɛlɩzɩ ñalɩmɩyɛ aseɣɖe. 9Ńɖɩ́ lɛ ñalɩmɩyɛ siŋŋ, ɖɩkɔm kedeŋa yɔɔ se ɖɩñalɩ paa weyi ɛ-yɔɔ. 10Weyi payaɣ se Tɔm yɔ, ɛkɔm kedeŋa yɔɔ. Ɛ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋnaa nɛ ɛlabɩ-kɛ. Ɛlɛ́, kɔ-yɔɔ ñɩma tasɩm-ɩ. 11Ɛkɔm ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɛ, ɛlɛ́, ɛ-ñɩma tamʋ-ɩ. 12Piyele mbá patɩŋa payɩ pamʋ-ɩ nɛ pɛwɛnɩ lidaʋ ɛ-yɔɔ yɔ, ɛha-wɛ ɖoŋ se papɩsɩ Ɛsɔ piya. 13Patalʋlɩ-wɛ ɛzɩ ɛyáa sɔɔlʋʋ nɛ palʋlʋʋ pe-piya yɔ. Ɛlɛ́, Ɛsɔ hanɩ-wɛ wezuu kɩfalʋʋ.
14Weyi payaɣ se Tɔm yɔ, ɛpɩsɩ ɛyʋ nɛ ɛkɔɔ ɛwɛɛ ɖɛ-hɛkʋ taa. Ɛkɛ lootiye tʋ siŋŋ nɛ ɛtɛ ɛkɛ toovenim tʋ siŋŋ. Đɩna e-koboyaɣ, kɛwɛ ɛzɩ Caa Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ ñɩŋga yɔ.
15Ɛ-yɔɔ Yohanɛɛsɩ lɩzɩ aseɣɖe nɛ ɛma kubuka se: «Ɛ-tɔm mɔyɔɔdaɣ se: ‹Ma-wayɩ lɛ, weyi ɛkɔŋ yɔ, ɛkɩlɩ-m, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛwɛɛ nɛ pʋcɔ palʋlɩ-m.› » 16Meheyiɣ-mɩ se ɛha ɖatɩŋa payɩ mbʋ́ ɛwɛna yɔ pʋ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ, ɛlaba ɖatɩŋa lootiye siŋŋ, nɛ ɛwɛɛ pʋ-yɔɔ paa ɖooye. 17Toovenim lɛ, Mooyiizi yɔɔ Ɛsɔ tɩŋnaa nɛ ɛɖʋ-ɖʋ paɣtʋ. Ɛlɛ́, Yesu Krɩstʋ yɔɔ ɛtɩŋnaa nɛ ɛlabɩ-ɖʋ lootiye nɛ ɛwɩlɩ-ɖʋ toovenim. 18Nɔɔyʋ tana Ɛsɔ wiɖiyi kaʋ. Ɛlɛ́, ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ nɖɩ́ ɖɩ nɛ Caa pɛwɛ ɖama taa nɛ ɖɩkɛ Ɛsɔ yɔ, ńɖɩ́ wɩlɩnɩ-ɖʋ mbʋ́ Ɛsɔ kɛnaa yɔ.
Yohanɛɛsɩ Lɩm Sɔʋ Sɔnzɩ Laɖʋ lɩzɩ aseɣɖe
(Mat 3.1-12; Mrk 1.1-8; Luk 3.1-18)
19-20Yuda ñɩma ñʋndɩnaa kʋsɩ pɔ-cɔjɔnaa nɛ Leevi liɖe taa ñɩma nɛ Yeruusalɛm nɛ petiyi-wɛ se powolo pɔpɔzɩ Yohanɛɛsɩ se: «Ña lɛ anɩ?» Ɛlɛ́, ɛlɩzɩ aseɣɖe patɩŋa pɛ-ɛsɩndaa yem kpayɩ se: «Pɩtɛkɛ ma lɛ Weyi Ɛsɔ Lɩzaa Yɔ.» 21Peeɖe patasɩ-ɩ pɔzʋʋ se: «Ña lɛ anɩ kpem? Ña lɛ Elii yaa we?» Ecosi se: «Aayɩ.» Peeɖe patasɩ-ɩ pɔzʋʋ se: «Ña lɛ náyʋ weyi ɖɩɖaŋaa yɔ yaa we?» Ecosi se: «Aayɩ.» 22Ɛlɛ́, patasɩ-ɩ pɔzʋʋ se: «Ña lɛ anɩ kpem yɔ? Heyi-ɖʋ nɛ ɖiwolo ɖiheyi mbá petiyi-ɖʋ yɔ. Ña-maɣmaɣ lɛ, ŋmaɣzɩɣ se ŋkɛ anɩ kpem?» 23Peeɖe Yohanɛɛsɩ cosi-wɛ se ma lɛ weyi náyʋ Ezaayii yɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ. Ɛyɔɔdaa se:
«Nɔɔyʋ susuu lakʋ taa se pɔñɔɔzɩ Kɩpaɣlʋ
nʋmɔʋ nɛ pala nɛ kʋtʋʋzɩ camɩyɛ.»
24Mbá petiyi-wɛ Yohanɛɛsɩ cɔlɔ yɔ, Farɩsɩ ŋgbɛyɛ taa ñɩma kɛwɛ pa-taa. 25Paba pɔzɩnɩ-ɩ se: «Ŋtɛkɛ Weyi Ɛsɔ Lɩzaa Yɔ yaa náyʋ weyi ɖɩɖaŋaa yɔ yaa Elii lɛ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋlakɩ ɛyáa lɩm sɔʋ sɔnzɩ?» 26Ɛlɛ́, Yohanɛɛsɩ cosi-wɛ se: «Ma lɛ, malakɩ ɛyáa lɩm sɔʋ sɔnzɩ. Ɛlɛ́, nɔɔyʋ wɛ mɩ-hɛkʋ taa, ɩtasɩm-ɩ. 27Ma-wayɩ lɛ, ɛnʋ kɔŋna. Ɛkɩlɩ-m, mantamʋna se moluŋ nɛ mɛyɛɖɩ ɛ-naataŋgbala tɔnzɩ.» 28Pʋnɛ pɩtɩŋa payɩ pɩlakaɣ tɛtʋ cikpetu ndʋ́ payaɣ se Betaanii yɔ, tɩ-taa ɖenɖe Yohanɛɛsɩ lakaɣ ɛyáa lɩm sɔʋ sɔnzɩ yɔ. Tɛtʋ ńdʋ́, tɩɩwɛ Yɔɔrdaŋ pɔɔ wayɩ.
Yesu kɛ Ɛsɔ pɩyalʋ
29Tɛʋ fema lɛ, Yohanɛɛsɩ na Yesu wokaɣ ɛ-cɔlɔ. Peeɖe eheyi ɛyáa se: «Ɩna Ɛsɔ Heɣa. Ŋ́gá mʋʋnɩ ɛyáa tɩŋa payɩ kɩwɛɛkɩm. 30Kɔ-tɔm mɔyɔɔdaɣ se ma-wayɩ lɛ, nɔɔyʋ kɔŋ. Ɛlɛ́, ɛkɩlɩ-m, mbʋ́ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛwɛɛ nɛ pʋcɔ palʋlɩ-m. 31Mantaasɩm-ɩ. Ɛlɛ́, mɔnkɔm mala ɛyáa lɩm sɔʋ sɔnzɩ se Izrɛɛlɩ ñɩma tɩŋa ɛsɩm-ɩ.»
32Yohanɛɛsɩ tasɩ yɔɔdʋʋ se: «Mana Fezuu Kiɖeɖeu, kɩlɩnɩ ɛsɔdaa ɛzɩ halikuku yɔ nɛ kitii kɩcaɣ ɛ-yɔɔ. 33Mantaasɩmdɩ-ɩ. Ɛlɛ́, Ɛsɔ weyi etiyi-m se mala ɛyáa lɩm sɔʋ sɔnzɩ yɔ, eheyi-m se: ‹Ŋkɔŋ naʋ Fezuu Kiɖeɖeu tiba nɛ kɩcaɣ nɔɔyʋ yɔɔ. Ɛnʋ kɔŋnɩ ɛyáa labʋ sɔnzɩ nɛ Fezuu Kiɖeɖeu ɖoŋ.› 34Lɛɛlɛɛyɔ mana ḿbʋ́, pʋ-yɔɔ mankaɖɩɣ-mɩ toovenim se ɛnʋ lɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.»
Yesu yaɣ e-tiyiyaa kajalaɣ ñɩma
35Tɛʋ fema lɛ, Yohanɛɛsɩ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taa naalɛ papɩsɩ lone ńɖɩ́ ɖɩ-taa peeɖe. 36Pɩkɛdaa lɛ, Yohanɛɛsɩ na Yesu ɖɛɣaɣ. Peeɖe eheyi-wɛ se: «Ɩna Ɛsɔ Heɣa.»
37Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ḿbá panɩ ḿbʋ́ lɛ, pakʋyɩ patɩŋ Yesu wayɩ. 38Yesu kisaa nɛ ɛna patɩŋaɣ-ɩ ḿbʋ́ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: «Ɛbɛ ɩñɩnɩɣ?» Paba ñɔpɔzɩ-ɩ se: «Raabii! Le ŋwɛɛ?» Raabii tɔbʋʋ se Wɩlɩyʋ. 39Ɛlɛ́, ecosi-wɛ se: «Ɩkɔɔ nɛ ɩna.» Peeɖe patɩŋ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ powolo pana ɖenɖe ɛwɛɛ yɔ nɛ pa nɛ ɩ pacaɣ peeɖe kɩyakʋ ŋ́gʋ́. Đanaɣ wɩsɩ wɛlʋʋ pɩlakaɣ ḿbʋ́.
40Tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ mbá Yohanɛɛsɩ yɔɔdɩ Yesu tɔm nɛ panɩɩ nɛ patɩŋ Yesu ɛnʋ ɛ-wayɩ yɔ, payaɣ pa-taa lɛlʋ se Andree. Ɛnʋ lɛ Siimɔɔ Pɩyɛ neu. 41Mbʋ́ Andree ɛnʋ ɛcalɩ labʋ yɔ lɛ se: ɛñɩnɩ ɛ-ɖalʋ Siimɔɔ nɛ eheyi-i se: «Đɩna Meesii.» Meesii tɔbʋʋ se Weyi Ɛsɔ Lɩzaa Yɔ.
42Peeɖe ɛkpaɣ-ɩ nɛ ewoni-i Yesu cɔlɔ. Patalaa lɛ, Yesu cɔnɩ-ɩ pɩŋŋ nɛ ɛtɔ se: «Ña lɛ Yohanɛɛsɩ pɩyalʋ weyi payaɣ se Siimɔɔ yɔ, pɔkɔŋ-ŋ yaʋ se Sefaasɩ.» Sefaasɩ tɔbʋʋ se Pɩyɛ.
43Tɛʋ fema lɛ, Yesu ɖʋ se ewoki Galilee egeetiye taa. Ɛɖɛɣaɣ lɛ, ɛna Filiipu nɛ eheyi-i se: «Tɩŋ ma-wayɩ.» 44Filiipu tɛ lɛ Bɛtsayɩda tɛtʋ cikpetu taa. Andree nɛ Pɩyɛ pɛ-tɛ lɛ peeɖe ɖɔɖɔ. 45Pʋwayɩ lɛ, Filiipu na Nataanayɛɛlɩ nɛ eheyi-i se: «Đɩna weyi Mooyiizi ma ɛ-tɔm paɣtʋ takayaɣ taa nɛ náyaa yɔɔdɩ ɛ-tɔm ɖɔɖɔ yɔ. Ɛnʋ lɛ Nazarɛɛtɩ tʋ Yozɛɛfʋ pɩyalʋ weyi payaɣ se Yesu yɔ.» 46Ɛlɛ́, Nataanayɛɛlɩ pɔzɩ-ɩ se: «Pʋyʋ kɩbanʋ pɩzɩɣ pɩlɩɩnɩ Nazarɛɛtɩ yaa we?» Filiipu cosi-i se: «Kɔɔ nɛ ŋna.»
47Yesu na Nataanayɛɛlɩ wokaɣ ɛ-cɔlɔ lɛ, ɛtɔ se: «Ɩna Izrɛɛlɩ pɩɣa maɣmaɣ. Kaamuluu nɔɔyʋ kaʋ.» 48Peeɖe Nataanayɛɛlɩ pɔzɩ Yesu se: «Ɛzɩma ŋlaba nɛ ŋsɩm-m?» Yesu cosi-i se: «Mana-ŋ alɩwaatʋ ndʋ́ ŋŋwɛ hiyuú tɛɛ yɔ nɛ pʋcɔ Filiipu ya-ŋ.» 49Peeɖe Nataanayɛɛlɩ heyi-i se: «Wɩlɩyʋ! Ña lɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ. Ña lɛ Izrɛɛlɩ ñɩma wiyaʋ.» 50Yesu cosi-i se: «Ceeke meheyuu-ŋ se mana-ŋ hiyuú tɛɛ yɔ ŋtisaa se ma lɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ yaa we? Meheyiɣ-ŋ se ŋkɔŋ naʋ mbʋ́ pɩkɩlɩ ḿbʋ́ yɔ.» 51Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ se: «Toovenim lɛ, mankaɖɩɣ-mɩ se ɩkɔŋ naʋ ɛsɔdaa tʋlaa nɛ Ɛsɔ tiyiyaa tɩŋɩɣnɩ Ɛyʋ Pɩyalʋ ma mɔ-yɔɔ nɛ pakpaɣ nɛ petiki.»