Matiye 1
BEGDC

Matiye 1

1
Dideˀ ngi Yesuhoy
(Yo pura Luk 3.23-38)
1Yesu Kristu i dideˀ ngi Davit ati Abraham. Slimiɗ ngi dideˀ naŋhay ani: 2Abraham a yi Izak, Izak a yi Zakop, Zakop a yi Yuda ati sukum naŋhay. 3Yuda a yi Fares ati Zara, mumuŋ taŋ i Tamar. Fares a yi Esrom, Esrom a yi A ram. 4A ram a yi Aminadap, Aminadap a yi Naˀasoŋ, Naˀasoŋ a yi Salmaŋ. 5Salmaŋ a yi Boˀos, mumuŋ ngi Boˀos i Rahap. Boˀos a yi Yobet, mumuŋ ngi Yobet i Rut. Yobet a yi Zese. 6Zese a yi Davit buy madiɗa, Davit a yi Salomoŋ ti ngwas ngi Uri zleˀe. 7Salomoŋ a yi Roboˀam, Roboˀam a yi Abiya, Abiya a yi Asaf. 8Asaf a yi Zosafat, Zosafat a yi Yoram, Yoram a yi Oziyas. 9Oziyas a yi Yotaŋ, Yotaŋ a yi Akas, Akas a yi Ezekiyas. 10Ezekiyas a yi Manase, Manase a yi Amoŋ, Amoŋ a yi Zoziyas. 11Zoziyas a yi Yekoniya ati sukum naŋhay, hirak ti taŋ mijaka Israyeley nga Babiloŋ. 12A dirba taŋ misi i mijahay a Babiloŋ na, Yekoniya a yi Salatiyel, Salatiyel a yi Zorobabel. 13Zorobabel a yi Abihut, Abihut a yi Eliyakim, Eliyakim a yi Azor. 14Azor a yi Sadok, Sadok a yi Asim, Asim a yi Eliyut. 15Eliyut a yi Eleyazar, Eleyazar a yi Mataŋ, Mataŋ a yi Zakop. 16Zakop a yi Zozef, zil ngi Mariya miya Yesu mazilaka Kristu. 17Zle avu Abraham hã avu Davit na, a gi le dideˀ dideˀ kuruˀ nga mufaɗa. Zle avu Davit hã avu taŋ mijaka Israyeley nga Babiloŋ na, a gi le dideˀ dideˀ kuruˀ nga mufaɗa. Zle avu taŋ misi i mijahay a Babiloŋ hã avu taŋ miyaka Kristu na kwana, a gi le dideˀ dideˀ kuruˀ nga mufaɗa ma.
Ɓi ngi yi Yesu
(Yo pura Luk 2.1-7)
18Taŋ miyaka Yesu Kristu na, ɓi naŋ a zli anihĩ: Mariya, mumuŋ naŋ, i meketeŋ ngi Zozef, amma zle ti taŋ muɗuvam vu t'aruŋ si na, Mariya a gi hur ti gidaŋ ngi ˀUf Mipal. 19Zil naŋ Zozefe, i mbur mikaslsla, yo naŋ anta wuɗ ɓa a njikaŋ a wuzla mizli ta, amma a wuɗ ɓa a pulaŋ mbak ti mi yaŋ yaŋ si. 20Ti naŋ mawuluk kanah na, modro ngi Bumbulvuŋ a bigaŋ vu ar musuwun, a ɓaŋ: «Zozef, dideˀ ngi Davit, ki zluwun ta, zuɓa ngwas ɗik Mariya ngi hay ɗiki, asi naŋ migi hur na, i slra ngi ˀUf Mipal. 21A sa yi mangal mizile, kisa zila Yesu, asi i naŋ masa laha mizli naŋhay avu mungra taŋhaya.» 22A gi kahana, ɓa ɓi ngi Bumbulvuŋ mijiviɗ miɓa zleˀe na, a gi muduba, a ɓi na:
23«Ani zuŋ diili mungbuˀo kine a sa gi hur, a sa yi mangal mizile. A sa zilaka Emanuyel.» Mbiɗeˀvra: «Buymisemuŋ naŋ da ati ndra.» 24Zozefe mupuɗuk na, a ga kaɓa modro ngi Bumbulvuŋ miɓaŋ di tuwaŋ, dar a zuɓa ngwas naŋ Mariya ngra hay naŋ. 25Amma a gi di ngwas ta, hã Mariya a ya mangala cak, joˀ Zozef a caŋ slimiɗe Yesu.

Bible en Langue Guiziga © L’Alliance Biblique du Cameroun, 2011.


Learn More About Bible en langue guiziga