Parallel
2
Vula ngwas a Kana
1Ngi hin mimakir naŋ na, ara vulam ngwas a Kana, hirwuy Galile. Mumuŋ ngi Yesu naŋ da a diga. 2A zilaka Yesu le ati mizli ngi seˀeheye nga diga ya. 3Mbaazla a tiki le. Mumuŋ ngi Yesu a ɓaŋ: «Mbaazla a tiki le avu taŋ.»
4Amma Yesu a mbiɗaŋ di: «Ngwasa #2.4 Ngwasa malla maha na, i misi purla ti mi taŋ hebere. ki wuɗ mi avu ya ka? Pas ɗu a ndilo t'aruŋ.»
5Mumuŋ ngi Yesu a ɓa gawlahaya: «Gwat naŋ maɓukum di gar na, gaka si.»
6Magayak ngi ɗuguroy ada akẽh merkeɗe, Yudehey mabunam taŋ haŋ ati saray kaɓa mezegwel taŋ. Magayak purla gar na, a zlur yama gwat ngi litir skat gu. 7Yesu a ɓa gawlahaya: «Nahaka magayak tayna ti yam.» Gawlahay tuwa a nahaka taŋ mbaf mbaf. 8Yesu a ɓa taŋ: «Wurenna, nuwam, aram di da madiɗa ngi midi ɗafaya.» Joˀ a rakaŋ di. 9Madiɗa ngi midi ɗafay tuwa a titila yam mitiri mbaazla tuwa. A so ti damaka na, a si na ta, amma gawla munuwa yamay a sinaka le ɓula. Dar a zilo mbur mavulakaŋ ngwasa, 10a ɓaŋ: «Mbur gar na, a vula mbaazla mundumo da mizli dumbuŋ ɗagay zleˀe. A dirba nah, da mizli miziloko taŋ a wuɗ a wam gweˀ na, a vulaka taŋ mbaazla mukuyyo. Amma ka ki wi vu ti mbaazla mundumo hã wurenna mbrike?»
11Hana i cekene mudumbuŋ naŋ, Yesu miga a Kana hirwuy Galile. A biga dudok naŋ a diga. Joˀ mizli ngi seˀehey a tiɓakaŋ. 12A dirba nah, Yesu a ram nga Kapernahum ati mumuŋ, sukum naŋhay waɗ mizli ngi seˀeheye. Amma a gam hin neˀkini a diga.
Yesu ar hay ngi Bumbulvuŋ a Zeruzalem
(Yo pura Mat 21.12-13; Mark 11.15-17; Luk 19.45-46)
13Yesu aru nga Zeruzalem, vur muguzlum ngi Pak ngi Yudeheye, naŋ gweˀe. 14A lum mizli migi terere ngi slahay, tumuŋhoy ati ɗiyuw dirgwaɗay waɗ mimbiɗi dalahay joˀ ar hay ngi Bumbulvuŋ a Zeruzaleme. 15Akẽh na, a jum zeweɗ, a gi di laway, a ɓula taŋ cek ti haya ng'avra, jom ati tumuŋhoy waɗ slahaya, a zliɗa dala ngi mimbiɗi dalahaya, a putukuso tebur taŋhaya. 16Dar a ɓa migi terere ngi ɗiyuw dirgwaɗaya: «Hilaka taŋ gar baɗ aka ng'avra. Hay ngi Baha, anja ki tiram di hay ngi gi terere ta.»
17Mizli ngi seˀehey a wulkaka ɓimutohoko miɓi ani na: «Aw Bumbulvuŋ, may ngi hay ɗik a sa tiɓi a mevel ɗu ka vu!»
18Dar Yudehey a cufuɗakaŋ: «Ki ga ndra cekene wana mabiga ndra di, k'ada ti jiviɗ ngi gi kahana vuna ka?»
19Yesu a mbiɗa taŋ di: «Mbuzlaka hay ngi Bumbulvuŋ hana, i sa ndira hiri naŋ angi hin makir.»
20Dar Yudehey a ɓakaŋ: «A gam vi kukur mufaɗ nga merkeɗ ar li ndira hay misenna. Ka kisa ndira hiri naŋ angi hin makir mbrike?»
21Amma hay ngi Bumbulvuŋ Yesu miɓa na, i dumvu naŋ vuna si. 22Vurˀe, a dirba Yesu mislikiɗ ti wuzla mumucahay na, mizli ngi seˀehey a wulkaka ɓi naŋ miɓa na, a tiɓaka ɓimutoho ati ɓi Yesu miɓa tuwa.
Yesu a si na ɓi ngi kwacay ngi mburo le
23Ti Yesu misi a Zeruzalem, angi hin ngi muguzlum Pak na, mizli haɗa a tiɓakaŋ, asi taŋ mupuraka cekene, naŋ miga taŋ na. 24Amma Yesu a pula taŋ vu ta, vur a si na taŋ le kuy kuy gar. 25N'anta wuɗ mbur waɗ le, ɓa a gaŋ sedewo a hirnga mburo ta, asi naŋ ti hirnga naŋ, a si na ɓi ngi kwacay mburo le.