Johaneb 1
KKG

Johaneb 1

1
Mîs xa. Mîs ge ge ǁgan kai.
1 # 1Jhn. 1:1-2; Jhn. 17:5; J.ǂHa. 19:13 Tsoatsoas ǃnâs ge mîsa ge hâ i, tsîs ge mîsa Elob tawa ge hâ i, tsîs ge mîsa Elo ge i.
2 # ǂKhm. 8:22 Nēs ge tsoatsoas ǃnâ Elob tawa ge hâ i.
3 # Kol. 1:16-17; Heb. 1:2 Hoa xūn ge ǁîsa xu ge ī, tsî ǁîs ose i ge xū-i xare-e ī tama ge hâ i, ī ge-i hoa-i xa.
4 # Jhn. 5:26 ǁÎs ǃnâb ge ûiba hâ, tsîb ge ûiba khoen di ǃnâ ge i,
5 # Jhn. 3:19 tsîb ge ǃnâba ǃkhaenab ǃnâ ra ǃnâ, tsîb ge ǃkhaenaba ǃkhā bi tama ge i.
6 # Luk. 1:13-17, 57-80; Mat. 3:1 Khoe-i ge ge i, Eloba xu ge sîhe-i, Johaneb ti ǀon hâba.
7ǁÎb ge ǃkhō-ammi nîs ǃoa ge hā, ǃnâb xab nî ǃkhō-amse, hoan nî ǁîba xu ǂgomse.
8 # Jhn. 1:20 ǃNâ tamab ge ǁîba ge i, xaweb ge ge sîhe, ǃnâb xab nî ǃkhō-amga.
9Tsî ǁnā ǃnâb ge ama-ai ǃnâ ge i, hoa khoen, nē ǃhūbaib ai ra hâna ra ǃnâǃnâba.
10 # Jhn. 1:3-5; 3:5-6; Gal. 3:26 ǃHūbaib ǃnâb ge hâ i, tsî ǃhūbaib ge ǁîba xu ge ī, tsî ǃhūbaib ge ǁîba ǀū ge i.
11ǁÎb din ǃoab ge ge hā, tsîn ge ǁîb dina ǃkhōǃoa bi tama ge i.
12Xawe ǁîba ge ǃkhōǃoan kōseb ge ǁîna ǀgaiba ge mā, Elob ôa kaisa; ǁnān ǁîb ǀons ǃnâ ra ǂgomna,
13ǁnān, ǀaoba xus karao, ǁgans di ǂâisa xus karao, aob di ǂâibasensa xus karao ǃnae taman, tsî Eloba xu ǃnae hâna.
14 # Jes. 7:14; 60:1; 2Pet. 1:16-17 Tsîs ge mîsa ge ǁgan kai, tsîs ge sada ǃnâ ge ǁan, tsî da ge ǁîs di ǂkhaisiba ge ǃgapa, ǁGûba xu ǀGuiseǃnae hâb di ǂkhaisib ase, ǀkhommi tsî amab tsîkha xa ǀoa hâba.
Johaneb ǁĀǁnâ-aob di ǃkhō-ams xa.
15 # Jhn. 1:27, 30 Johaneb ge ǁîb xa ǃkhō-am, tsî ǂgai tsî ra mî: Nēb ge a, ǁnāb, ǁîba ta goro mîba: Ti khaoǃgâ ǃgoaxab ge ti aiǃâ ge hâ iba; tita xab ge ǂguro i xui-ao.
16 # Jhn. 3:34; Kol. 1:19 Tsî ǁîb di ǀoasasiba xu da ge sada hoada ǀkhommi ama ǀkhom-e ge hō.
17 # Rom. 10:4 ǂHanub ge Moseb xa māhe xui-ao; xawe ǀkhommi tsî amab tsîkha ge Jesub Xristuba xu ge hā.
18 # Jhn. 6:46; 1Jhn. 4:12; Mat. 11:27 Khoe-i xare-i ge Eloba tātsē mû tama hâ; ǀguise ǃnae hâ ǀGôab ǁGûb di tîǂams ǃnâ hâb, ǁîb ge Eloba ge ǁguiǃāba da.
19 # Luk. 3:15-16 Tsî nēs ge ǃkhō-ams, Johaneb disa, Jodeǁîn ge Jerusalemsa xu pristergu tsî Leviǁîgu tsîga sî ǃnubai, dî bi gu nîga: Taritsa kha satsa?
20Ob ge ǁkhoase ǁguiǁnâ tsî ǀoa tama ge i; tsîb ge ǁkhoase ge ǁguiǁnâ: Xristu tama ta ge tita.
21 # Mat. 17:10; Deu. 18:15 O gu ge ge dî bi: Taritsa ǁnâi? Eliatsa? Ob ge: ǁÎ tama ta ge, ti ge mî. Kēbo-aotsa ǁnâi satsa? Ob ge: Hî-î! ti ge mî.
22O gu ge ge mîǀî bi: Taritsa kha ǁnâi? Î ge ǃeream-e mā ǁkhā sige go sîga. Tare-ets ra sats ǂûts xa mî?
23 # Jes. 40:3; Mat. 3:3; Mrk. 1:3; Luk. 3:4 Ob ge ge mî: Tita ge ǃgaroǃhūb ǃnâ ra aoǁnâb di domta: ǃKhūb di daoba ǂhomi du re. Kēbo-aob Jesajab gere mî khami.
24Tsî gu ge sîsabega Farisegu di ge i.
25Tsî gu ge dî bi, tsî ge mîǀî bi: Tare xū-i ǃaromats ǁnâi ra ǁāǁnâ, Xristu tamats ga io, tsî Elia tamats ga io tsî kēbo-ao tamats ga io?
26 # Mat. 3:11; Mrk. 1:7-8 Ob ge Johaneba ǃeream gu tsî ge mî: Tita ge ǁgam-i ǀkha ra ǁāǁnâ; xaweb ge sadu ǁaegu mâ, sadu ǂan tamaba,
27 # Jhn. 3:26 ǁnāb ge a ǁî, ti khaoǃgâ ǃgoaxaba, ǁharora âb di ǃhâurona ta nî xores xawesa ta anu tamaba.
28Nēn ge Betanis tawa ge ī, Jordanǃāb nauǃani, Johaneb gere ǁāǁnâ ǃkhais tawa.
29 # Jhn. 1:36; Jes. 53:7 ǀGuitsēb ge Johaneba Jesuba ǁîb ǃoa mûǃgoaxa tsî ge mî: Mû, nēb ge a Elob ǁKhao, ǃhūbaib di ǁoreba ra ūbēba!
30 # Jhn. 1:15, 27 Nēb ge a ǁnāb, ǁîb xa ta gere mîba: Ti khaoǃgâb ge khoeba ǃgoaxa ti aiǃâ ge hâ iba, tita xab ge ǂguro i amaga.
31Tsî ta ge ǂan bi tama ge hâ i; xawe Israelab nî ǂhaisabaga ta ge tita ge hā, ǁgam-i ǀkha ra ǁāǁnâse.
32 # Mat. 3:16; Mrk. 1:10; Luk. 3:22 Tsîb ge Johaneba ǃkhō-am tsî ge mî: Gagaba ta ge ge mû, ǂnabu-i axaseb ge ǀhomma xu ǁgôaxa tsî ǁîb ai a hā ǃkhaisa.
33 # Luk. 3:2 Tsî ta ge ǂan bi tama ge hâ i, xawe tita ge sîb ǁgam-i ǀkha ta nî ǁāǁnâse, ǁnāb ge tita ǃoa ge mî: Gagab ǁgôaxa tsî ǁîb ai hâsets ge mûb, ǁnāb ge ǃAnu Gagab ǀkha ra ǁāǁnâba.
34Tsî ta ge ǁîsa ge mû, tsî ta ge gere ǃkhō-am nēb a Elob Ôa, ti.
ǂGuro ǁkhāǁkhāsabegu Jesub digu xa.
35ǀGuitsēb ge Johaneba ǁkhawa ge mâ i, ǀgamkha ǁîb ǁkhāǁkhāsabegu dikha ǀkha.
36 # Luk. 1:29 Tsî Jesubab ge gaub a hîa mûo, ob ge ge mî: Mû nēb ge Elob ǁKhaoba!
37Tsî ǀgam ǁkhāǁkhāsabekha ge ǁîb ra ǃhoa ǀgausa ǁnâu, o kha ge Jesuba ge sao.
38Tsî Jesub ge ǂnan, tsî ǁîkha ra sao bi ǃkhaisa mûo, ob ge ǁîkha ǃoa ge mî: Tare-e kho ra ôa? O kha ge ǁîb ǃoa ge mî: Rabitse (ǁkhāǁkhā-aotse, ti ra ǂnûiǃkhunihe mîs ge nēsa), mapats ǁan hâ?
39Ob ge ge mîǀî kha: Hā î kho mû. O kha ge sī, tsî mapab ǁan hâ ǃkhaisa ge mû, tsî ǁnā tsēs ai ǁîb tawa ge hâ. Tsîb ge disiǁî nî ī ira ge i.
40Andreab, Simon Petrub di ǃgâsab ge ǁnā ǀgamkha di ǀgui ge i, nēna Johaneb xa ǁnâu tsî Jesuba ge saokha.
41 # 1Sam. 2:10 ǁÎb ge ǂgurosa Simonni, ǁîb di ǃgâsab ǂûba hō tsî ge mîǀî bi: Mesiaba ge ge go hō. (Xristub ti ra ǂnûiǃkhuniheba).
42 # Psa. 2:2 Tsîb ge Jesub tawa ge ūsī bi. Tsî Jesub ge kōǀî bi tsî ge mî: Simon, Jonab ôats ge satsa; Kefab, tits ge nîra ǂgaihe. (ǃHaob ti ra ǂnûiǃkhunihesa).
43ǀGuitsēb ge Jesuba Galileab ǃoa ge ǃgû ǂgao. Tsî ǁnāǃnubaib ge Filipuba ge hō. Jesub ge ge mîǀî bi: Tita sao!
44Tsîb ge Filipuba Betsaidas, Andreab tsî Petrub tsîkha ǃās di ge i.
45 # Deu. 18:18; Jes. 7:14; 53:2; Jer. 23:5; Ese. 34:23 Filipub ge Natanaela hō tsî ge mîǀî bi: ǁNāb, Moseb ge ǁîb xa ǂhanub ǃnâ xoab tsî kēbo-aogu on ge ǁîb xa xoaba ge go hō, Jesub, Joseb ôab, Nasareǁîba.
46 # Jhn. 7:41 Ob ge Natanaela ǁîb ǃoa ge mî: Mâ ǃgâi xū-e kha Nasaretsa xu a ǀkhī ǁkhā? Ob ge Filipuba ge mîǀî bi: Hā î mû!
47Tsî Jesub ge Natanaeli ǁîb ǃoa ra hāsa a mûo, ob ge ǁîb xa ge mî: Kō, ama-ai Israelǁîb, gāxaǃnâsi-i hâǃnâ tamaba.
48Ob ge Natanaela ǁîba ge dî: Mapa xuts a ǂan te? Ob ge Jesuba ǃeream tsî ǁîb ǃoa ge mî: Filipub ǂgai tsi tama hîa, ǀnomahais ǃgaots go hâ i ǃnubai ta ge go mû tsi.
49 # 2Sam. 7:14; Psa. 2:7; Jhn. 6:69; Mat. 14:33; 16:16 Ob ge Natanaela ǃeream tsî ge mîǀî bi: Rabitse, sats ge a Elob Ôa, Israeli gao-aots ge satsa!
50Ob ge Jesuba ǃeream tsî ǁîb ǃoa ge mî: ǀNomahais ǃgao ta go mû tsi, ti ta go mîba tsi ǃkhais ǃaromats ra ǂgom; nēn ǃgâ-ai kai xūnats ge nîra mû.
51 # Gen. 28:12 Tsîb ge ǁîb ǃoa ge mî: Amase, amase ta ra mîba go: Nēsisa xu go ge ǀhomma ǁkhowa-amsen hâse nîra mû, tsî Elob di ǀhomǃgāga Khoen Ôab ai ǃapa tsî ra ǁgôaxase.

Bible Society in Namibia

Learn More About Elobmîs