Mateub 1
KKG

Mateub 1

1
Xristub ǃhaos di ǂgaekhâib.
(Luk. 3:23-38)
1 # 1Kro. 17:11; Gen. 22:18 Nēs ge ǂkhanis Jesub Xristub ǃhaos disa, Davib ôab, Abrahammi ôab.
2 # Gen. 21:3, 12; 25:26; 29:35; 49:10 Abrahammi ge Isaka ge hō, tsî Isaki ge Jakoba ge hō, tsî Jakob ge Judab tsî ǁîb ǃgâsagu tsîga ge hō.
3 # Gen. 38:29, 30; Rut. 4:18-22 Tsî Judab ge Peresi tsî Serab tsîkha Tamars tawa ge hō, tsî Peresi ge Hesronna ge hō, tsî Hesronni ge Aramma ge hō,
4tsî Arammi ge Aminadaba ge hō, tsî Aminadab ge Nasonna ge hō, tsî Nasonni ge Salmonna ge hō,
5 # Rut. 4:13-17 tsî Salmonni ge Boaba Raxas ǃnâ ge hō, tsî Boab ge Obeda Ruts ǃnâ ge hō, tsî Obedi ge Isaiba ge hō,
6 # 2Sam. 12:24 tsî Isaib ge gao-aob Daviba ge hō. Tsî gao-aob Davib ge Salomonna Uriab di taras ǃnâ ge hō,
7 # 1Kro. 3:10-16 tsî Salomonni ge Rehabeamma ge hō, tsî Rehabeammi ge Abiaba ge hō, tsî Abiab ge Asaba ge hō,
8tsî Asab ge Josafata ge hō, tsî Josafati ge Joramma ge hō, tsî Jorammi ge Usiaba ge hō.
9Tsî Usiab ge Jotamma ge hō, tsî Jotammi ge Axasa ge hō, tsî Axasi ge Hiskiaba ge hō,
10tsî Hiskiab ge Manaseba ge hō, tsî Manaseb ge Amonna ge hō, tsî Amonni ge Josiaba ge hō,
11tsî Josiab ge Jexoniab tsî ǁîb di ǃgâsagu tsîga ge hō, Babilons ǃoa ǃgû-ūhes ǁaeb ai.
12 # 1Kro. 3:17; Esr. 3:2 Tsî Babilons ǃoa ǃgû-ūhes khaoǃgâb ge Jexoniaba Salatiela ge hō, tsî Salatieli ge Serubabela ge hō,
13tsî Serubabeli ge Abiuba ge hō, tsî Abiub ge Eljakimma ge hō, tsî Eljakimmi ge Asora ge hō,
14tsî Asori ge Sadoka ge hō, tsî Sadoki ge Aximma ge hō, tsî Aximmi ge Eliuba ge hō,
15tsî Eliub ge Eleasara ge hō, tsî Eleasari ge Matanna ge hō, tsî Matanni ge Jakoba ge hō,
16 # Mat. 27:17, 22 tsî Jakob ge Joseb, Marias aoba ge hō, ǁîsa xub ge Jesub, Xristub ti ra ǂgaiheba ǃnaesa.
17O di ge ǃhaoǃnādi hoade Abrahamma xu Davib kōse hakaǀa ǃhaoǃnāde, tsî Daviba xu Babilons ǃoa ǃgû-ūhes kōse hakaǀa ǃhaoǃnāde, tsî Babilons ǃoa ǃgû-ūhesa xu Xristub kōse hakaǀa ǃhaoǃnāde.
Jesub Xristub di ǃnaes.
18 # Luk. 1:35 Tsîs ge ǃnaes Jesub Xristub disa nēti ge ī: Marias, ǁîb îs ge Joseb ǀkha ǃgamegu nîse mîmâi hâ i, tsî ǁîra ganupe ǀhao tama hîas ge ǁîsa ǃAnu Gagaba xu ge ǀgamǀkhā.
19Ob ge Joseb, aob âsa, ǂhauǃnâ ge i, tsî ǂhaisase taotao si ǂgao tama ge hâ i, tsîb ge ǂganǃgâsase gere ǁnāxū si ǂgao.
20 # Mat. 1:18 Tsî nēnab ǂâis ǃnâ ūhâ hîa, mû, ob ge ǀhomǃgāb ǃKhūb diba ǁhapos ǃnâ ǂhai bi tsî ge mî: Josetse, Davib ôatse, Marias taras âtsa ūbasensa tā ǃao, ǁîs ǃnâ ǃkhōǃoahe hâ-i ge ǃAnu Gagaba xu hâ-e amaga.
21 # Luk. 1:31; 2:21; ǃNǃkh. 4:12 Os ge ǀgôaroba nî ǁora, tsîts ge ǁîb ǀonsa Jesub ti nî ǂgai, ǁaes âbab ǁoren âna xu nî ore amaga.
22 # Jes. 7:14; 9:5, 6; 11:1, 2 Tsî nēn hoan ge ge ǃnae, kēbo-aob ge ǃKhūb xa mîn nî ǀoaǀoahese, mî raǃâ:
23“Mû, ǂkhamkhoes ge nîra ǀgamǀkhā, tsî ǀgôaroba nîra ǁora, tsî Emmanuel, tis ge ǀons âba nîra ǂgaihe. ǁNās ge: Elob sada ǀkha hâ” ti ra ǂâibasen.
24Tsî Joseb ge ǂomsa xu ǂkhai, ob ge ǀhomǃgāb ǃKhūb dib ge mîmā bi khami ge dī, tsî tarasa ge ūbasen.
25 # Luk. 2:7 Tsî ǂanguǀkhā si tama ge i, ǂguro ǀgôab âs ge ǃnaes kōse; tsî ǀons âba Jesub, ti ge ǂgai.

Bible Society in Namibia

Learn More About Elobmîs