YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Jesúsun xenipabu eska tanakubidanpaunibukiaki, na janchadan
(Lc 3.23-38)
1Abrahamnen baba inun Davidin baba Jesucriston xenipabukidi matu yuinun ninkaidakanwen.
2Abrahamnen bake betsadan, Isaac inikiaki.
Isaacun bake betsadan, Jacob inikiaki.
Jacobun bakebudan, Judá inun jawen betsabu inibukiaki.
3Judán bakebudan, Fares inun Zérah inibukiaki, jatun ewan kenadan, Tamardan.
Faresin bake betsadan, Hesrón inikiaki.
Hesrónen bake betsadan, Aram inikiaki.
4Aramin bake betsadan, Aminadab inikiaki.
Aminadabin bake betsadan, Nahasón inikiaki.
Nahasónen bake betsadan, Salmón inikiaki.
5Salmónen Rahab ainwantan bakewa jatun bake betsadan, Booz inikiaki.
Boozin Rut ainwantan bakewa jatun bake betsadan, Obed inikiaki.
Obedin bake betsadan, Jesé inikiaki.
6Jesén bake betsadan, xanen ibu David inikiaki. Janua Urías mawaken Davidin Uríasin ain bixun bakewa jawen bake betsa Salomón inikiaki.
7Salomónen bake betsadan, Roboam inikiaki.
Roboamin bake betsadan, Abías inikiaki.
Abíasin bake betsadan, Asá inikiaki.
8Asán bake betsadan, Josafat inikiaki.
Josafatin bake betsadan, Joram inikiaki.
Joramin bake betsadan, Ozías inikiaki.
9Ozíasin bake betsadan, Jotam inikiaki.
Jotamin bake betsadan, Acaz inikiaki.
Acazin bake betsadan, Ezequías inikiaki.
10Ezequíasin bake betsadan, Manasés inikiaki.
Manasésin bake betsadan, Amón inikiaki.
Amónen bake betsadan, Josías inikiaki.
11Januxun nawabun Israelnabu jatu dayamakatsi achixun Babilonia anu jatu iyunibu
Josíasin bakebudan, Jeconías inun jawen betsabu inibukiaki.
12Janua Babilonia anu jiweabun Jeconíasin bake betsadan, Salatiel inikiaki.
Salatielin bake betsadan, Zorobabel inikiaki.
13Zorobabelin bake betsadan, Abiud inikiaki.
Abiudin bake betsadan, Eliaquim inikiaki.
Eliaquimnen bake betsadan, Azor inikiaki.
14Azorin bake betsadan, Sadoc inikiaki.
Sadocin bake betsadan, Aquim inikiaki.
Aquimin bake betsadan, Eliud inikiaki.
15Eliudin bake betsadan, Eleazar inikiaki.
Eleazarin bake betsadan, Matán inikiaki.
Matánen bake betsadan, Jacob inikiaki.
16Jacobun bake betsadan, Marían bene José inikiaki.
Janua Marían bake betsadan, Jesús inikiaki, kenakin Mesías Cristo nun amisdan.
17Janua Abraham anua jatun ibuwen pakea 14 xenipabu jiwekubidanaibutian janua David kainikiaki. Jaska inun, David anuadi ana jatun ibuwen pakea 14 xenipabu jiweabutian nawabun jatu achitan dayamanun, iwanan, Babilonia anu jatu iyunibukiaki. Janua jatu iyunibu anuadi ana jatun ibuwen pakea 14 xenipabu jiweabu anudi Mesías Cristo kainikiaki.
Jaskatan Jesús kainikiaki, na janchadan
(Lc 2.1-7)
18Jesucristo kain eskanikiaki. Matu yuinun ninkakanwen. Janua María ainwankatsi ikin jawen epa Josén yukaima bimadiamaken Diosun Yushin Pepatun juni bake naneima Marían unanyan, 19janua María ma tuya jawenabun ninkatan José yuiabu María ana ainwankatsi ikamabia juni pepakin jaska yuda dasibi bebun Maríakidi chanikin dake wakatsi ikama jabe yubakaima june jenexanun, iwanan, 20shinankubaini uxa namaya Diosun nai tsuman yuikin: “Joséen, miadan, min Davidin babaki. Mia yuinun ninkaidawe. Diosun Yushin Pepatun María bake naneimawen taea jawen datei jawa dakeama ainwanxanwen. 21Ja juni bake kaintan ewatan jawenabu Dioski pechia chakabumisbu jau jatun ana Dios chibanunbun jatu medabewaxanaiwen taexun kenakin: ‘Jesús’, waxanwen”, aka Josén jaska ninkatan shinanikiaki.
22-23Jaska Jesús kaintan bebunkidi jaskanunbadiai jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuikin:
“Uian. Junin chutadiama chipashan bake bima
juni bake kaian kenakin: ‘Dios nukube jiweaki’,
axankanikiki, hebreo janchawen, ‘Emanuel’, wakinan”,
aka ninkatan keneniken jabias jaska dasibi bebunkidi inunbadiai chanini Diosun xabakabi jatu unanmaniki, jaska jawen jancha yuixunika kenemani keska menekinan.
24-25José uxa bestentan jaska nai tsuman yuixu jawen jancha chibankin Josén María bikin ainwantan jabe dadatamebiaxun chutadiamaken jawen bake kaian Josén kenakin: “Jesúski”, anikiaki, nai tsuman yuima keska wakinan.

Currently Selected:

Mateo 1: cbs

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy