YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 1

1
Arrübama primero pünanaquiti Jesucristo
1Tone nüri bama pünanaquiti Jesucristo tücañe, bama ipiarientetorrti David y arrti Abraham.
2Arrti Abraham tonenti yaütoti Isaac. Arrti Isaac tonenti yaütoti Jacob. Arrti Jacob tonenti yaütoti Judá, y arrübama yaruquitorrti. 3Arrti Judá tonenti yaütoti Fares ichepeti Zara. Nipiacütorrüma nürirri Tamar. Arrti Fares tonenti yaütoti Esrom, naqui yaütoti Aram. 4Arrti Aram tonenti yaütoti Aminadab, naqui yaütoti Naasón. Arrti Naasón tonenti yaütoti Salmón. 5Arrti Salmón tonenti yaütoti Booz. Nipiacütoti nürirri Rahab. Arrti Booz tonenti yaütoti Obed. Nipiacütoti Obed nürirri Rut. Arrti Obed tonenti yaütoti Isaí. 6Arrti Isaí tonenti yaütoti yüriaburrü David. Arrti yüriaburrü David posoti aübu nicüpostoti Urías y anati aütorrüma nürirrti Salomón.
7Arrti Salomón tonenti yaütoti Roboam. Arrti Roboam tonenti yaütoti Abías naqui yaütoti Asa. 8Arrti Asa tonenti yaütoti Josafat. Arrti Josafat tonenti yaütoti Joram naqui yaütoti Uzías. 9Arrti Uzías tonenti yaütoti Jotam. Arrti Jotam tonenti yaütoti Acaz. Arrti Acaz tonenti yaütoti Esequías. 10Arrti Esequías tonenti yaütoti Manasés. Arrti Manasés tonenti yaütoti Amón. Arrti Amón tonenti yaütoti Josías. 11Arrti Josías tonenti yaütoti Jeconías ichepe bama yaruquitorrti au manu tiemporrü nauquiche süromatü bama israelitarrü au Babilonia presoma ui masortaboca babiloniorrü.
12Auqui arrti Jeconías tonenti yaütoti Salatiel, naqui yaütoti Zorobabel. 13Arrti Zorobabel tonenti yaütoti Abiud. Arrti Abiud tonenti yaütoti Eliaquim, naqui yaütoti Azor. 14Arrti Azor tonenti yaütoti Sadoc. Arrti Sadoc tonenti yaütoti Aquim. Arrti Aquim tonenti yaütoti Eliud. 15Arrti Eliud tonenti yaütoti Eleazar. Arrti Eleazar tonenti yaütoti Matán. Arrti Matán tonenti yaütoti Jacob. 16Arrti Jacob tonenti yaütoti José iquiana Mariarrü, nipiacütoti Jesús, naqui Cristo.
17Abe catorce familiarrü auquiti Abraham hasta arrti yüriaburrü David. Auquiti David hasta numo süromatü au Babilonia abe ito catorce familiarrü. Auqui manu tiemporrü hasta numo anati icu cürrü Cristo abe ito catorce familiarrü.
Anati icu cürrü Jesucristo
18Sane numo aübo anati icu cürrü Jesucristo: Arrüna nipiacütoti nürirri Mariarrü. Comprometebo apo aübuti taman ñoñünrrü nürirrti José. Chüposopümainqui, pero tanancati ipiaümacarrü icütüpü ui noñemarrti Espíritu Santo. 19Arrti José champü causane au nisüboriquirrti. Chirranrrtipü uraboiti isucarü genterrü arrüna nipünate au ñaquioncorrti. Sane nauquiche rrantipü aiñocoti Mariarrü anecanatai, tapü cuaso ui macrirrtianuca. 20Numo anancati ñapensatioti arrüna sane, tamanti ángel auqui napese itusiancanatiyü isucarüti au niposiquirrti, nanti ümoti:
—José, arrücü auqui nesarrti familiarrü David, tapü airruca asuriu Mariarrü acüposübocü, itopiqui arrti maniqui aürrü anati icütüpü, ta ui noñemarrti Espíritu Santo. 21Arrtü tanati icu cürrü aiña üriboti Jesús. Itopiqui uiti ñana taesüburuma macrirrtianuca eanaqui nomünantü.
22Nanaiña arrüna pasao sane, nauqui acoco arrümanu nurarrti Tuparrü tücañe turuquiti profetarrü:
23Arrümanu cupiquirri chisuputaratiquipü ñoñünrrü, anati ñana ipiaümacarrü icütüpü, nürirrti Emanuel.
Auqui besüro arrüna nürirrti nantü: Anati Tuparrü uyarrüpecu.
24Nauquiche sütopücoti José, isamutenti sane tacana arrüna yacüpucurrti maniqui ángel ümoti. Yasutiuti Mariarrü icüpostoboti. 25Pero anatiatai ichepe champü causane uiti ümo, cheperrtü tanati icu cürrü maniqui ipiaümacarrü. Numo tanati icu cürrü süro üriboti Jesús.

Currently Selected:

San Mateo 1: cax

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy