YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 2

2
La visita de los sabios del Oriente
1Bairo cabairo bero yua, Jesús buiayupi Belén cawãmecʉti macãpʉ, Judea yepapʉ. Rey Herodes cawãmecʉcʉ majũ quetiupaʉ cʉ̃ caãni yʉteare buiayupi. Bairo cʉ̃ cabuiaro bero, cabʉtoa camasĩrã ñocõãrẽ caĩñacõñamasĩrĩ majã ti yepapʉ etayuparã. Muipʉ cʉ̃ cawãmʉatópʉ caatíatana etayuparã. 2Bairo eta yua, atore bairo na ĩ jẽniñañuparã:
—¿Noo cʉ̃ ãniñati mʉjãã, judío majã, quetiupaʉ rey caãnipaʉ cabuiatacʉ? Cʉ̃ yaʉ ñocõrẽ jãã ĩñajoapʉ. Ñocõ pʉame muipʉ cʉ̃ cawãmʉatópʉ buiatuaetami. Bairi cʉ̃ãcãrẽ qũĩroagarã jãã atíapʉ —na ĩ quetibʉjʉyuparã cabʉtoa camasĩrã.
3Bairo na caĩquetibʉjʉro tʉ̃go, quetiupaʉ rey Herodes pʉame tʉ̃go acʉacoasupʉ. To Jerusalén macããna cʉ̃ã nipetirã tʉ̃go acʉacoasuparã. 4Bairo Herodes pʉame tʉ̃goacʉari yua, na piijoyupʉ sacerdote majã quetiuparãrẽ, bairi Moisés ãnacʉ̃ cʉ̃ caroticũrĩqũẽrẽ cajʉ̃gobueri majã cʉ̃ãrẽ. Bairo na caneñaetaro ĩña yua, atore bairo na ĩ jẽniñañupʉ̃:
—¿Dope bairo na ĩ quetibʉjʉyupari marĩ ñicʉ̃jãã, Mesías cawãmecʉcʉ cʉ̃ cabuiapeere? ¿Cʉ̃ pʉame noopʉ cʉ̃ buiagayupari? —na ĩ jẽniñañupʉ̃ Herodes cʉ̃ capiijoatanarẽ.
5Bairo cʉ̃ caĩrõ tʉ̃go yua, na pʉame qũĩñuparã:
—Belén na caĩrĩ macãpʉ Judea yepapʉ buiagayupʉ Mesías. Dios yaye quetire woaturica tutipʉ atore bairo ĩ woatuyupi profeta Dios cʉ̃rẽ cʉ̃ caĩquetibʉjʉrijere:
6‘Mʉjãã, Judea yepa, Belén na caĩrĩ macã macããna ʉseanirĩ ãña.
Capairi macã macããna mee nimirãcʉ̃ã, caãni macã majũ macããna mʉjãã ãniña.
Mʉjãã mena macããcʉ̃ jĩcãʉ̃ quetibʉjʉ masĩgʉmi.
Yʉ yarã, Israel yepa macããnarẽ na quetibʉjʉ masĩgʉmi,’
ĩ woatuyupi profeta Dios cʉ̃rẽ cʉ̃ caĩquetibʉjʉrijere —qũĩ quetibʉjʉyuparã Herodere cʉ̃ capiijoatana pʉame.
7Cabero yua, Herodes pʉame yasioro na piijoyupʉ cabʉtoa camasĩrã muipʉ cʉ̃ cawãmʉatópʉ caatíatanarẽ. Bairo yasioro na piijori yua, cʉ̃ ñocõ cabuiatíatacʉ na caĩñajʉ̃goatajere na jẽniñañupʉ̃. 8Bairo tiere cʉ̃rẽ na caquetibʉjʉyaparoro, Herodes pʉame Belẽpʉ na joyupʉ. Atore bairo na ĩ joyupʉ:
—Topʉ ánája. Cʉ̃, cawĩmaʉacarẽ mʉjãã macãwã. Bairo cʉ̃ mʉjãã cabocaata, yʉ mʉjãã quetibʉjʉjowa. Yʉ cʉ̃ã, cʉ̃ ñiroaʉ ágʉ —na ĩtomiñupʉ̃ Herodes cabʉtoa camasĩrĩ majãrẽ.
9Bairo cʉ̃ caĩrõ tʉ̃go, “Jaʉ” qũĩñuparã. Bairi Belẽpʉ acoásúparã cabʉtoa camasĩrã pʉame. Bairo na caátó, ñocõ na caĩñajoatacʉ pʉame tunu buiatuayupʉ. Na riape baujʉ̃goyecʉsupʉ. Cawĩmaʉaca cʉ̃ caãni wii buipʉ bauetayupʉ. 10Bairo ñocõ cʉ̃ cabairo ĩña, cabʉtoa camasĩrã bʉtioro ʉseaniñuparã yua. 11Bairo ti wii Jesús cʉ̃ caãni wiipʉre etarã yua, jããñuparã. Bairo jããetarã, Jesure cʉ̃ paco María mena qũĩñañuparã. Bairo Jesure qũĩña yua, rʉpopaturi mena etanumurĩ qũĩroayuparã. Bairo áti yaparo, na rocapataarire pããñuparã. Na yaye apeyere cʉ̃ nuniñuparã. Bairi orore, werea ũnierẽ, bairi caroaro cajutiñurĩjẽ ũnie cʉ̃ãrẽ cʉ̃ nuniñuparã. 12Cabero qũẽguerica tutipʉ na quetibʉjʉyupʉ Dios Herodes roro cʉ̃ caátigarijere. Bairi cabʉtoa camasĩrã pʉame apewãpʉ tunucoásúparã, na ya macã tunu áná yua.
La huida a Egipto
13Bairo cabʉtoa camasĩrã na catunuátó bero, marĩ Quetiupaʉ cʉ̃ cajoʉ ángel buiaetayupʉ tunu. José cʉ̃ cacãnirõ qũẽguerica tutipʉ cʉ̃tʉ buiaetayupʉ. Atore bairo qũĩñupʉ̃ ángel Josére:
—José, wãcãña. Herodes, cawĩmaʉacarẽ cʉ̃ pajĩãrocacõãgʉ, mʉjããrẽ macãʉ̃ átiyami. Bairi cawĩmaʉ, cʉ̃ paco mena cʉ̃ jʉ̃gorutiácʉ́ja Egipto yepapʉ. Topʉ mʉjãã ãnicõãwã. Cabero mʉjãã yʉ quetibʉjʉgʉ tunu —qũĩñupʉ̃ ángel Josére.
14Bairo ángel cʉ̃ caĩrõ tʉ̃go, cʉ̃ caĩrõrẽ bairo baiyupʉ José. Ti ñamia Jesuaca, bairi cʉ̃ paco mena cʉ̃ neásúpʉ Egipto yepapʉ. 15Topʉre eta, yoaro ãnicõãñuparã. Herodes cʉ̃ cariatato beropʉ tunucoásúparã na ya yepapʉ tunu. Profetare marĩ Quetiupaʉ cʉ̃ caĩjʉ̃goyetiricarore bairo baietaro baiyuparo. Atore bairo mai ĩ quetibʉjʉyupi Dios profetare tirʉ̃mʉpʉ: “Yʉ macʉ̃ Egiptopʉ caãniatacʉre cʉ̃ yʉ piitunuojogʉ,” ĩ quetibʉjʉyayupi Dios profetare.
Herodes manda matar a los niños
16Mai, Herodes pʉame cabʉtoa camasĩrã cʉ̃ cabairotirore bairo na cabaieto tʉ̃goʉ yua, bʉtioro asiajãñuñupʉ̃. Bairi cʉ̃ ʉ̃mʉarẽ na joyupʉ Belén macãpʉ, nipetiro cawĩmarã caʉ̃mʉa pʉga cʉ̃ma cacʉ̃gorã, na bairã cʉ̃ãrẽ na capajĩãrepeyoparore bairo ĩ. Belén macãtʉ macããna cʉ̃ãrẽ tore bairo na pajĩãrepeyocõãrotiyupʉ. Cabʉtoa camasĩrã na caquetibʉjʉriquei jʉ̃gori, “Pʉga cʉ̃ma cacʉ̃goʉ ãcʉ̃mi cʉ̃ãcã,” ĩ tʉ̃goñarĩ bairo na átirotiyupʉ. 17Profeta Jeremías cawãmecʉcʉ cʉ̃ caĩwoatuyaricarore bairo baiyuparo:
18“Ramá cawãmecʉti yepapʉre otiawajarique ocajogaro bʉtioro majũ.
Raquel nigomo roro yapapuarique mena caotio, cõ pũnaa na cariapetiro ĩñarĩ yua.
Bairi, ‘Roro otiecoa. Roro mʉ cabairije netõcoagaro,’ cõ na caĩrĩjẽrẽ tʉ̃gogaetigomo.
Oticõã ninucũgomo,” ĩ quetibʉjʉ woatuyayupi Jeremías ãnacʉ̃ cabaipeere.
19Cabero Herodes pʉame riacoásúpʉ. Bairo cʉ̃ cariaro ĩña, ángel pʉame Josére cʉ̃ buiaetayupʉ tunu. Egipto yepapʉ José qũẽguerica tutipʉ cʉ̃ caãno, cʉ̃ buiaetayupʉ. Bairo buiaeta yua, atore bairo qũĩñupʉ̃ Josére:
20—Wãcãña José. Cawĩmaʉacarẽ capajĩãgamirĩcãrã merẽ riapeticoama. Bairi cʉ̃, cawĩmaʉ, cʉ̃ paco mena cʉ̃ neácʉ́ja tunu mʉjãã ya yepa, Israel yepapʉ —qũĩñupʉ̃ ángel Josére.
21Bairi ángel cʉ̃ caĩrõrẽ bairo ásupʉ José. Jesús, bairi cʉ̃ paco mena cʉ̃ neásúpʉ Israel yepapʉa tunu. 22Mai, topʉ ãcʉ̃, quetire tʉ̃goyupʉ José. “Herodes ãnacʉ̃ macʉ̃, Arquelao cawãmecʉcʉ Judea yepa macããna quetiupaʉ merẽ jããũpʉ̃,” ĩrĩqũẽ quetire tʉ̃goyupʉ. Bairo tʉ̃go yua, uwi, ti yepare tunuágaetimiñupʉ̃. Bairo qũẽguerica tutipʉ Dios cʉ̃ caquetibʉjʉatacʉ ãnirĩ, Galilea yepapʉ roque na jʉ̃goásúpʉ José. 23Bairo Galilea yepapʉre etaʉ, na jʉ̃goãnicõãñupʉ̃ Nazaret cawãmecʉti macãpʉ. Profeta majã Jesure na caĩwoatujʉ̃goyetiricarore bairo baietaro baiyuparo: “Jesús, Nazaret macããcʉ̃ na caĩ nigʉmi,” ĩ woatuyupa mai profeta majã.

Currently Selected:

San Mateo 2: cbc

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy